ابعاد توطئه های کثیف فرقه رجوی علیه اعضای معترض در آلبانی

فرقه تروریستی رجوی با وعده های موهوم اعضای خود را به عراق کشاند البته با هدف رسیدن رجوی به گندم ری. رجوی برای اینکه اعضا نسبت به نیت اصلی خودش ازآمدن به عراق ومزدوری برای ارتش صدام پی نبرند آنها را با ترفندهای مختلف ازاخبار دنیای بیرون قطع کرد و گوش دادن به رادیو را ممنوع کرده بود، تلویزیونی به غیراز سیمای فرقه برای آنها پخش نمی شد ومهمتراینکه ارتباط با خانواده ازطریق تلفن ویا نامه نگاری مرزسرخ بود ودرصورت درخواست بشدت برخورد می شد افرادی که قصد جدایی می کردند به خیانت متهم ومراحل فشار برای ممانعت ازجدایی آنها اجرا می شد واگر به هردلیل فرد نهایتا بعد ازگذراندن زندان وفشارها موفق به رهایی ازفرقه می شد سران فرقه ازقبل طرح های مختلفی را درنظر می گرفتند تا اگرفرد مورد نظر دربیرون قصد افشای ماهیت فرقه را داشت چگونه برخورد کنند مثلا ازقبل اتهاماتی را به فرد مورد نظر نسبت می دادند و او را مجبور می کردند تا اتهامات نسبت داده شده به وی را با دست خط خودش بنویسد تا بعدا بتوانند علیه وی بهره برداری کنند. حال اعضای نگون بخت اکثرا ازترس تمامی اتهامات وفشارهای فرقه برآنها وبی خبری ازدنیای بیرون مجبور بودند درفرقه بمانند.اما پذیرش خفت بار خروج ازعراق وساکن شدن درکشورآلبانی ازسوی سران فرقه باعث شد تا آن دسته ازاعضا که تا این زمان درفرقه مانده اند روزبه روز به واقعیت فریبکار فرقه رجوی پی برده وتصمیم به جدایی خود ازفرقه بگیرند که این اصلا خوشایند سران فرقه نیست به همین دلیل سران فرقه ابعاد توطئه های خود را علیه اعضا بخصوص آنهایی که قصد جدایی ازفرقه به منظور جلوگیری ویا به سکوت کشاندن اعضای جداشده افزایش دادند ازجمله بنا به قراراطلاع سران فرقه درمناسبات ازاعضا تعهد کتبی برای حضور درفرقه می گیرند وازطرف دیگرازآنجائیکه پرداخت مستمری ماهانه اعضای جداشده متاسفانه برعهده فرقه است هرماه که این افراد برای گرفتن پول خود به دفتر فرقه مراجعه می کنند قبل ازگرفتن پول ساعت ها آنها سین جین و فرم پوششی و مسخره ای تحت عنوان” ابلاغیه هشدارامنیتی درمقابل توطئه وزارت اطلاعات ایران” به آنها ابلاغ می شود وآنها را بازخواست می کنند که آیا با خانواده های خود ارتباط گرفتند یا نه؟ ویا آنها را مجبورمی کنند تا درمقابل دریافت مستمری ماهانه خود برای فرقه جاسوسی وافرادی که قصد ارتباط با خانواده های خود، با دیگر اعضا ویا قصد ارتباط با رسانه ها به منظور افشای ماهیت فرقه دارند را به سران فرقه معرفی کنند!
واقعا زهی بی شرمی و وقاحت سرکردگان فرقه تروریستی و جنایتکار رجوی که بدلیل ترس از افشای چهره فریبکار فرقه خود به چنین اقدامات ضدانسانی متوسل می شوند باید بدانند که به یمن تلاش های افشاگرایانه خانواده ها پروسه جدایی اعضای تحت اسارت روند شتابانی به خود گرفته وسرکردگان این فرقه هرگز قادرنخواهند بود جلوی پروسه فروپاشی خود رابگیرند آلبانی آخر خط فرقه رجوی است واین حکم تاریخ است.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا