مردم نشان دادند که هیچ پیوندی با فرقه ی رجوی ندارند

نکیسا بامداد که بچه مرشد شایسته ای برای رجوی است، درنوشته ای آورده است:
“… مقاومت ایران به یمن داشتن تشکلی منسجم و قدرتمند همواره به عنوان نیروی اصلی و اپوزسیون جدی که از پرداخت هیچ بهایی دریغ نکرده و به همین دلیل در صف نخست سرنگون طلبان سرفراز ایستاده است”.

تاروپود این تشکیلات ازافرادی افسرده، بیخبر از روند جهان، تابع کامل یک جوجه دیکتاتوری بنام رجوی و گرفتار در قلعه ی مانز آلبانی- اشرف 3- تشکیل شده و چیزی جز زندگی نباتی وحداکثر حیوانی را تجربه نمیکنند و البته منسجم وقدرتمند نامیدن چنین تشکلی، دروغ محض میباشد.
تشکیلاتی که هنوز نمیتواند با قاطعیت کافی ومدارک لازم، وجود ویا فقدان رهبر خاص الخاص خود را ثابت کند، خودبخود از اپوزیسیون جدی بودن محروم شده واپوزیسیون جدی به جریانی میگویند که ریشه درافکار مردم داشته وپایگاه اجتماعی داشته باشد که در این مورد باند رجوی معذور است.
تشکیلات رجوی آنچنان فاقد کارآیی مردمی است که در بهترین حالت نمیتواند یک” احمد چلبی” ارائه نماید ودرمیان ده ها ویا شاید صدها نفر از” احمد چلبی” های ایرانی حی وحاضر، عرض اندامی کند.
نکیسا خانم به گفته هایش چنین ادامه میدهد:
” در این راه بس دشوار که باید از جان مایه گذاشت چه بی شماران فرزندان پاک ایران زمین جانشان را در راه آزادی مردم ایران فدا کرده اند و چه زنان و مردان شریفی که از همه چیز گذشتند و پروانه وار برای آزادی ایران زمین سوختند تا سد محکمی شوند در برابر حکومت آخوندیسم…”.
فداکردن جان برای آزادی باگروه خونی فرقه ی رجوی نمیخواند!
کار این گروه، فدا کردن جان خود برای حفظ رجوی بوالهوس ودرست کردن سیاهی لشکر برای گوش دادن به لاطائلات دور ودرازمریم رجوی است.
البته بعهده گرفتن شغل شریف!!! جاسوسی برعلیه منافع ملی وخیانت به مردم ایران هم درمجموعه ی کارهای این باند مافیایی است و اگر دراین میان کشته ای بدهد، کشتگانش ازارزش واعتباری برخوردارند که اعضای کشته شده ی باند های مافیایی دارند واین کشته شدن ها، برگی را تکان نمیدهد.
درادامه:
“… مردم و مقاومت ایران در سرنگونی این حکومت نامشروع و ضد مردمی همراه و هماهنگ و بی شکافند. حجم گزارش ها و گستردگی انعکاسات مردمی و بین المللی از این متینگ بزرگ و باشکوه مبین این نکته است که مقاومت ایران آلترناتیو بی بدیل جمهوری اسلامی است”.
مردم و مقاومت رجوی، دو موجود غیر قابل جمع هستند و هرآنچه که برای باندرجوی خوب است، برضرر مردم ایران است به شهادت تاریخ 4دهه ای اخیر!
بنابراین خودرا لوس نکنید وبا چسباندن خود به مردم، دامان آنها را ملوث نکنید.
اعتراضات مردم درچهارچوب قوانین ومقررات کشور است وزمانی به تشنج میگراید که افرادی از شماها ویا رقبایتان دقایقی به صفوف آنها رخنه کرده وبرخلاف منافع همین تظاهرات کنندگان، شعارهایی مطرح کرده و فرار کنید وکنند!
این کار شما، متاسفانه مشروعیت خواسته های معترضین ذیحق را ازبین میبرد وچرا؟
برای اینکه یک ناظر آگاه باخود فکر میکند که جریان چیست که رجوی های ضدآزادی وترامپ ضد بشریت ازاین تظاهرات حمایت میکنند!
نتیجه ی این نظر آن میشود که این تحرکات اعتراضی وسعت کافی نمیگیرد ودراین میان، معترضین واقعی هستند که حقوق شان را بدست نمیآورند و درعوض آبی برآتش خشم رجوی و… که ازمردم دارد، پاشیده میشود واو یا مریم و…با این اتتقام گیری از”خلق قهرمان” که به هیچ اش میگیرند، قدری آرام میگیرد!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا