بیانیه خانواده های اسیران و قربانیان مجاهدین درمحکومیت شو تبلیغاتی ویلپنت

فرقه مجاهدین خلق هر سال در گرامیداشت 30 خرداد سر آغاز مبارزه مسلحانه، سالروز تشکیل ارتش ازادیبخش و17 ژوئن دستگیری مریم رجوی مراسمی را درویلپنت پاریس برگزار می کند. برهمین اساس امسال روز 9 تیر97 (30ژوِئن 2018)برگزاری مراسمی را دردستور کار قرار دادند. مریم رجوی برای سرپوش گذاشتن بر موج بیسابقه ترورهای عمدتا مردم بی گناه وانفجارهای مهیب حزب جمهوری اسلامی ودفترنخست وزیری که موج تنفر و انزجار افکارعمومی و دولت ها و مردم ایران را بدنبال داشت و همگی ان را بمثابه بی سابقه ترین اقدامات تروریستی محکوم کردند بنحوی که حتی خود این فرقه هم مجبور به انکار آن شد با بسیج وجمع آوری پناه جویان افریقایی، عرب و اروپایی و باهزینه کردن مبالغ هنگفت مالی که از دلارهای امریکایی ودینارهای شیوخ مرتجع عربستانی و به بهای جاسوسی و خیانت و وطن فروشی بدست می آورد به برگزاری بساط این شوی مضحک اقدام کرد.برای امسال مدیراجرایی مراسم ویلپنت خانم مهناز سلیمیان به مریم رجوی اعلام کرده بابهره جستن از اعتصابات اخیر بازار تهران که دراعتراض به نابسامانی بازار ارز و رکود اقتصادی صورت گرفت ویک مطالبه صنفی ونه سیاسی بود همانند همیشه آن رایک معضل سیاسی عنوان کرده واز آن درراستای ترغیب اربابان امریکایی واسراییلی خود به ایجاد تحریم های هرچه بیشتر برمردم ایران وفراهم نمودن جو تشنج ودرگیری ومقابله نظامی استفاده نماید.درحالیکه این فرقه بدلیل عمق خیانت هایش به مردم ایران هیچ جایگاه وآینده ای درحیات سیاسی ایران ندارد ودرحرکات اعتراضی اخیرهم هیچ اشاره ای به این فرقه نشده است.

انچه شرایط امسال فرقه رجوی را به نسبت پارسال متفاوت می سازد موج فزاینده ریزش نیرو و فرایند بی سابقه جدایی اعضا درالبانی است بطوریکه مریم رجوی ودیگرسرکردگان این فرقه برای مقابله با آن به تسویه خونین درونی وحذف فیزیکی اعضای خواهان جدایی اقدام کرده است. مرگ مالک شرایی که باسناریو غرق دررودخانه روتول البانی درتاریخ سه شنبه مورخ 29 خرداد 97 اتفاق افتاد بخشی از این عملکرد ضدانسانی است.طبق اطلاعات کاملا موثق از درون مقراشرف سه، مالک از دوماه پیش درخواست جدایی از فرقه را نموده بود ولی بدلیل مجموع اطلاعات وی از جنایات فرقه درجریان عملیات موسوم به راهگشایی درسال 77وهمچنین یکی از بازماندگان کشتار10 شهریور92 واز جمله ترور و سوزاندن مسعود دلیلی از محافظین مسعود رجوی دراین دوماه درمحلی قرنطینه واجازه جدایی به وی داده نمی شد. تااینکه سناریو قتل او با طرح ادعای دروغین غرق شدن در رودخانه بدستور مسعود رجوی دردستور کار قرار می گیرد.قتل مالک شرایی درآستانه مراسم ویلپنت امسال گریبان سران فرقه را گرفته وآنها را درمعرض سئوالات زیادی قرار داده است.
گردهمایی امروز خانواده ها همزمان بامراسم ویلپنت پاریس ادعاهای مضحک مریم رجوی درمورد حمایت از حقوق بشر وحقوق شهروندی وهمچنین آزادی برای مردم ایران را زیرسئوال می برد.سئوال اساسی این است که چرا مریم رجوی از هیچ یک از خانواده های اعضا برای این مراسم دعوت نکرد؟سران فرقه ای که ادعای آزادی مردم ایران را دارند چراحاضربه پذیرش اولیه ترین حقوق اعضای خود یعنی حق تماس وملاقات باخانواده را نمی دهد؟ آیا خانواده های اعضا جزء خلق مورد ادعای مسعود ومریم نیستند؟ فرقه رجوی درطی این سالیان بدترین برخوردها را با خانواده های اعضا داشته است.خانواده هایی که گناه و جرمی جز درخواست ملاقات که حق طبیعی هرانسان وجز بدیهی ترین حقوق بشرمندرج درمنشورحقوق بشرجهانی است را ندارند. همزمان با برگزاری خیمه شب بازی ویلپنت پاریس خانواده های اسیران وقربانیان فرقه رجوی در9/تیردردفترانجمن خوزستان جمع شدند تاصدای درگلو خفه شده خودرا بگوش جهانیان برسانند و از مجامع حقوق بشر، کشورهای عضو سازمان ملل و افکارعمومی در راستای رساندن صدای اعتراض شان به سیاست های خفقان اور و دیکتاتوری حاکم برفرقه وضرورت دادن پاسخ به درخواست هایشان جهت ملاقات با عزیزانشان درالبانی وهمچنین تشکیل یک هیات تحقیق برای بررسی علل مرگ عزیزانشان دراین فرقه تروریستی استمداد بطلبند.
جمعی از خانوادهای اسیران خوزستانی دربند فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا