ایدئولوژی فرقه رجوی

ازاین حرف ها بگذرید، هنوز هم برای جلب خونریزان جهان، له له میزنید

تا کسی درنقطه ای درجهان حرف بی ربطی میزند، تهدیدی میکند، جنگ روانی برای گرفتن امتیازات براه میاندازد ویا اعتراضات مدنی صنفی پراکنده درداخل کشورصورت میپذیرد- کاری که دراغلب کشورهاانجام میگیرد واین لزوما بمعنی سرنگونی دولت مربوطه نیست و صحبتی از آلترناتیو هم درمیان نیست، باند رجوی با سرعت زیاد سراغ آلترناتیو رفته وخودش را شایسته ی آن میداند واگر کسی بخواهد فرق بین این تحرکات وقیام وفرق قیام با کودتا یا انقلاب مردمی را به آنها گوش زد کند، لگد پرانی هایی هم باو کرده و با زبان خشونت به آنها میگویند که کاری نکنند که چرات ناشی از نشئگی دروغین را از سر سازمان مجاهدین بپرانند.
درحالی که آمریکا ازیکسو درخواست مذاکره باایران را میکند وازطرف دیگر باتمام قوا سعی دارد که بواسطه ی تحریم های بغایت ظالمانه مردم رابه زانو درآورده تا مردم خود به خیابان ها ریخته وخواستار تسلیم دربرابر آمریکا باشند. در زمانی که این سلطه گر جهانی به انواع گروه های اپوزیسیون – اعم از سلطنت طلب، تجزیه گر و کسانی که آرزوی کسب جاه ومقامی درایران دارد- ارتباط برقرار کرده تا آنهارا یک کاسه کرده وحمایت منسجمی از وحدت آنها بکند -که تاکنون موفقیت خاصی بدست نیآورده – باند رجوی به عنوان یکی ازاین آلات فشار برمردم ودولت ایران بعنوان جریان تمامیت خواه، هیچکدام ازآنها را نمی پذیرد و بدون توجه باین واقعیات همچنان میگوید که مرغ یک پا دارد وآنها هستند که سرانجام بعنوان آلترناتیو مردم ایران، توسط آمریکا به رسمیت شناخته خواهند شد.
بزک نمیر بهار میآید
خربزه وخیار میآد.
دراین رابطه دریکی ازنوشته های فرقه ی رجوی آمده است:
“سازمان می گوید ایدئولوژی توحیدی و بواقع یگانه و منسجم. با این ایدئولوژی بدون شکاف و منسجم است که توانست از عهده مبارزه با دو دیکتاتوری برآید”.
کدام ایدئولوژی توحیدی توصیه میکند که دریک جریان سه- چهار هزارنفری، یک نفر فکر کند، حرف بزند ودیگران فرصت واختیاری برای فکر کردن نداشته باشند وتنها به حرف رجوی – که زندگی 4 دهه ی آخرش نشان داده که روان پریش هم تشریف دارد، گوش داده ونظری ندهند.
ضمنا این جریان عملا درمقابل دو رژیم، پیروزی ای که بنفع مردم باشد، نداشته ومعلوم نیست که چرا ادعا میکند که ازعهده ی مبارزه با آنها برآمده است؟.
همچنین:
” بقیه جریانات سیاسی با شعارهایی غیر از شعار محوری مجاهدین وارد” مخالفت” با دستگاه خمینی شدند که یا در همان فضای مجازی در جا می زنند و…”.
جریانی مانند سربداران، حتی شهر بزرگی را برای چند روز متصرف شده ونشان دادند که همسوی شعار محوری شما هستند و شما موفقیت های آنها را و منافعی که این موفقیت ها برای مردم داشت، توضیح دهید.
دیگران اگر خوب هم نباشند، اقلا این شعور را داشتند که دربرابر موج مردم – با مثبت ومنفی بودن این موج کاری ندارم- نایستاده تا اینقدرکشته ندهند ویا دست به ترور وخرابکاری و…- کاری که شما کردید- نزنند.
ونیز:
“… شاهدیم که آرمان آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردمی با حقیقت آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران در آستانه گل دادنش هست”.
آری.
مردم گرایش فعالتری نسبت به دموکراسی دارند وبخاطر همین است که به شما بعنوان جوجه دیکتاتورها توجهی ندارند.
وحید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا