مسعود رجوی

رجوی روح پلید خود را بدجوری به نمایش گذاشته است

رجوی ازسالیان گذشته دنبال تحریم وبمباران ایران توسط امریکا بود که بارها درباره آن نوشته وتوضیح داده ام تمامی هدف هم این است که توسط امریکا بقدرت برسد چون خودش توان آن را ندارد وبرایش هم مهم نیست چه برسرملت می آید وچه کسانی سود آن رامیبرند برایش مهم نیست اگرکشورگرفتارجنگ داخلی بشود چه میشود.مهم نیست تجزیه طلبان کشورراتکه تکه کنند مهم نیست ملت براساس تحریم درگرسنگی استخونهاشون بیرون زده وباگرسنگی دست وپنجه نرم ودرنهایت در اسفبارترین شکل بمیرند.
آن چیزی که ازروز اول برایش مهم بوده قدرت است ولاغیر آدمی که آزادیخواه ومردم دوست ووطنی باشد مگردست به چنین کارهایی میزندحالا از دیروز که تحریمها دوباره برگشته رجوی هم زنجیرپاره کرده هم ازخوشحالی پوستش درحال ترکیدن است.. وقاحت وبیشرمی ازخود به نمایش گذاشته که من که ۳۵سال با او زندگی کردم هرگز باورم نمیشود اینقدربیشرمی را دراو میبینم حال داستان چیست؟ همان روز که تحریمهای گسترده اجرایی شد تمام اروپا وسازمان ملل وکشورهای دیگر درجهان مخالفت خودرابیان کرده اند غیر از سه کشوریعنی عربستان امارات واسراییل که حمایت کرده ودنبال آن بودند دراین میان احزاب وگروها وشخصیتهای ایرانی خیانتکاروضدملت ووطن درخارجه همنوایی خودرادروقیحانه ترین شکل به نمایش گذاشته اند که سردمدار انها رجوی ست.
همه جهان میگویند تحریمها به زیان ملت ایران است وتجربه عراق ویمن هم نشان داده که تحریم به زیان ملتهاست که رجوی باچشمان خودعراق رادیده ولمس کرده ودرنشستها آمارفجایع اجتماعی ومردمی عراق رابعد تحریم برای مایادآوری میکرد حال معلوم نیست کله گچی مخ گندیده چرا حرفها وبیلان وآمار عراق را میداد،فراموش کرده ودرباره ایران ویمن صدق نمیکند.
امریکا بانکها؛ دریافت پول، شرکتها،کشتیرانی، هواپیمایی ووووو راتحریم کرده وبه جهان اعلام کرده که هرکس وهردولت وشرکتی باایران معامله کند تحریم میشود آنوقت میگوید ما دارو ومواد غذایی وکشاورزی راتحریم نکردیم دجالیت ودروغ بالاترازاین میشود. امریکا بگوید چگونه دارووغذا وکشاورزی وارد شود ازکدام شرکت وکشور که توتحریمش نکنی باکدام بانک مراوده صورت بگیرد که تحریم نشود ازکدامین راه کارمالی استفاده کند سویفت که قطع است با کدامین هواپیمایی وکشتی رانی منتقل شود می بینید همه راه ها رابسته، چون اسم دارو وموادغذایی وکشاورزی رسما درلیست تحریم نیاورده پس تحریم نیست.دغل کاری وحرف ضدمردمی را می بینید انوقت وزیرخارجه اش بافارسی توییت کرده درمصاحبه هم گفته خیراینها تحریم نیست!
جهان میگوید هست رجوی با وزیرخارجه امریکا میگوید نیست.از دیروز رجوی حرف وزیرخارجه را گرفته و غوغایی راه انداخته است که خیر تحریم نیست بضررملت ایران نیست مستقیم خامنه ای وسران نظام ضرر کرده اند ببینید از دیروز درعرض بیست وچهارساعت ازگرسنگی استخون بدن سران نظام بیرون زده وگوشتهای بدنشون ریخته فقط پوستشون مونده وراهی بیمارستان شده اند ودرعوض هرایرانی بیست کیلو به وزنش دربیست وچهارساعت افزوده شده است. دجالیت وعوام فریبی وبیشرافتی وپفیوزی سیاسی وتفکرات ضدایرانی وایران را می بینید.تاکجا آدمی باید درورطه سقوط وانحطاط اخلاقی وسیاسی گرفتار باشد که حرف وزیرخارجه امریکا رابرعلیه ملت تبلیغ کند وواقعیتها را انکار وسرپوش بگذارد.آیا بااین تفاصیل فرقی بین روح پلید وآدمکش وشکنجه گر وآدمخوار وزیرخارجه امریکا وترامپ تاجر بی وجدان با رجوی وجود دارد؟ آیافرقی باروح سلاخ وشیخک امارات ونتانیاهوی صهیونیست بنیادگرای یهودی وپدرتروریسم دولتی با رجوی وجود دارد؟
ضدبشر وضدوطن ونوکر ومزدور بیگانه وهمنوایی باآدمخواران وآدمخواربودن آدمی درکجا خود رانشان میدهد؟ درهمین مواضع سیاسی به نمابش گذاشته میشود. بله رجوی روح پلید خود رادردوروز گذشته بدجوری به نمایش گذاشت وسقوط سیاسی واخلاقی خودرابدجوری عیان کرد.
بگذارید دراینجا برای صدمین باریادآوری کنم بنده تحریم راسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم میدانم واجراکنندگان آن رادشمن بشریت دانسته وبرای حامیان آن بخصوص اگرنام ایرانی برخودداشته باشند را هم دشمن ایران وایرانی میدانم که بدجوری به دامن مزدوری ونوکری بیگانه افتاده اند وبملت ایران میگوییم اگر ذره ای تحریم درزندگی وسرنوشت شما تاثیرگذاشت که تماما برعلیه شماست انتقام خودرا دروهله اول از ضدایرانیان حامی تحریم بگیرید وهرگز اجازه ندهید این خیانتکاران درایران جایی داشته باشند جای آنها دربغل اربابان وکارشون ملیجک بازی برای بیگانگان است درکارخود بمانند تا روح پلیدشون از جسم گندیده وقلب سیاه ومغز پوسیده آنها خارج شود که شایسته آنها همان طرد ازطرف ملت ایران است.

علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا