گردهمائي خانواده هاي اعضاي مجاهدين (عضو انجمن نجات) درقزوين

گردهمائي خانواده هاي اعضاي مجاهدين (عضو انجمن نجات) درقزوين


عصرجمعه 26/ 1 /84 گردهمائي بزرگي به دعوت انجمن نجات شاخه ي قزوين دريكي از سالنهاي همايش اين شهر برگزار گرديد.
اين گردهمائي در ساعت 15/16 دقيقه با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد و پخش سرودجمهوري اسلامي آغاز گرديد.
آرش صامتي پور از اعضاي اسبق و جدا شدةمجاهدين بعنوان مجري هدف از برگزاري گردهمائي را روشن كردن آخرين وضعيت فرزندان مدعوين در عراق و كمك در بازگرداندن آنها به ميهن اعلام نمود.
همچنين وي ضمن برشمردن انواع محدوديتهاي داخل گروه كه به دستور سران فرقه صورت ميگيرد ، از خانواده ها بعنوان سرمايه هاي اصلي انجمن خواست تا با حضور فعالانة خود دركنار انجمن ، مسير رهائي فرزندانشان را جهت رهائي از چنگ رجوي تسهيل نمايند.
ابراهيم خدابنده عضو قديمي فرقة رجوي و ازمسئولين روابط بين المللي باصطلاح شوراي ملي مقاومت كه مجري ضمن تقدير از زحماتش ، او را بعنوان يار- همراه و همدل با انجمن معرفي ميكرد ، در پشت تريبون قرار گرفت و پس از شرح مختصري از بيوگرافي و ذهنيتهاي خود تا قبل از ورود به ايران كه در اثر القائات سران گروه و تبليغات دروغين رسانه هاي گروهي غرب عليه ایران صورت ميگيرد ، چنين اظهار داشت :
ديوارهاي ذهني افراد داخل اردوگاه اشرف بسا قطورتر ازحصار فيزيكي و ملموس اطراف اردوگاه است ؛ و هركس بخواهد از اين حصار ذهني خلاص شود ، در درجة اول نياز به يك توان و ارادة قوي براي تصميم گيري دارد كه متأسفانه اين نكته ي مهم و اصلي را تشكيلات به شيوه هاي مختلف از آنان گرفته است.
وي به نقل از كتاب خاطرات مسعود بني صدريكي ديگر از اعضاي قديم و جدا شده از فرقة رجوي گفت :
همه ي ما در سازمان بر اساس سيستم شستشوي مغزي در زنداني بسر مي برديم كه خودمان زندانبان- بازجو – شكنجه گر و جاسوس خودمان بوديم و بر اساس القائات ، خودمان اعمال مان را قضاوت و حكم صادر ميكرديم ، سپس آن را اجرا مي نموديم! يعني دستگاه و سيستمي توليد شده بود كه فرد جاسوس خودش مي شد و خود را محاكمه ومحكوم مي كرد. از نظر ما هرآنچه را كه سازمان مي گفت حق و آنچه را كه جمهوري اسلامي مي گفت ، باطل بود. هرچيزي را كه اسمي از ايران روي آن بود از نظر ما نامطلوب وقابل نفي بود. لذا اين وضعيت و شرايط ذهني افراد چيزي نيست كه بتوان در كوتاه مدت آن را حل و فصل كرد ؛ و شما خانواده ها انتظار نداشته باشيد طي يكبار ملاقات با عزيزانتان درعراق ، آنها شمارا بپذيرند و همراه شما رهسپار وطن گردند ؛ چراكه مدتها طول مي كشد تا آنها با دريافتهاي واقعي از دنياي بيرون اين حصار ذهني را بشكنند. بر اساس تلقين مستمر ، اعضا هر فرد ايراني حتي خانواده هايشان كه براي ملاقات آنها به عراق مراجعه مي كنند را فرستادة دستگاههاي امنيتي ايران و مزدور و… مي دانند.
خدابنده افزود :
هستندكساني كه چندين سال ازسازمان جدا شده اند ولي هنوز نتوانستند از اين غُل و زنجيرها خود را برهانند. حقيقت دنياي بيرون را به آنها منتقل كنيد و سعي كنيد آنها را آزاد بگذاريد تاخودشان بينديشند و تصميم بگيرند. اغلب دوستان رها شده از تشكيلات بر اين باورند اگر هريك از افراد داخل اردوگاه موفق به تهية يك راديو ترانزيستوري شوند و ازطريق آن مدتي را فقط به گوش دادن راديوهاي مختلف جهان و شنيدن حرفهاي مختلف آنان بپردازند ، يقيناً روزنه اي در ذهن شان باز خواهد شد و همين روزنه آنها را تبديل به فردي درمقابل سازمان خواهد كرد. آگاهي يافتن از دنياي واقعي بيرون و ايجاد اندك شكاف در اذهان يعني ضديت باتماميت تشكيلات ، و اين درست همان نقطه اي است كه سران گروهك اعضا را در رسيدن به آن منع مي كنند.
اين عضو جدا شدة فرقةرجوي در انتهاي سخنراني ضمن تشكر از فعاليتهاي چشمگير و انسان دوستانة اعضاي انجمن نجات با يادآوري اين نكته كه هنوز همه ي افراد داخل تشكيلات را دوستان دربند خودميدانيم ازخانواده ها خواست تا بامشاركت و حمايت مستمرخود ، آنها را ياري دهند.
آقايالفت دادستان استان قزوين بعنوان ميهمان ويژة گردهمايي كه جهت پاسخگوئي به برخي شايعات و سئوالات خانواده ها حضور بهم رسانده بود ، ضمن تبريك سال نو و تشكر از برگزاركنندگان اين مراسم ، اظهار داشت :
از آنجاكه موضوع بحث فريب است ، بايد بعرض برسانم كه متأسفانه عنصرفريب دستماية شياطين ميباشد و معمولاً افراد خالص و پاك نيت را از مسير راست و درست منحرف مي كند. با شنيدن اين موضوع ، به ياد مظلوميت اميرالمؤمنين علي(ع) افتادم كه هميشه به نوعي قرباني خُدعه كاران بودند.
وي با اشاره به اقدامات عايشه براي به حاكميت رساندن طلحه در بعد از مرگ عثمان و براه انداختن جنگ جمل ، فريب را درطول تاريخ بعنوان اهرمي قوي براي به نابودي كشاندن حق – موضع آن و به بيراهه كشاندن مردم خواند و با يادآوري عفو اعلام شده ازطرف دولت ادامه داد :
مابه هيچ عنوان افرادي راكه در ارتباط با سازمان مذكور بوده اند ، تحت تعقيب قرار نخواهيم داد. تا ديروز اين عمل جرم بوده و مقررات زمينة تعقيب اين افراد را ايجاد كرده بود ، لذا ما نيز با آن برخورد امنيتي – انتظامي و قضايي مي كرديم ؛ ولي از اين به بعد آن ارتباط جرم نيست ، با اين تأكيد كه حكومت از حق خودش ميتواند بگذرد و اگر اشخاصي تاقبل ازخروج ازكشور مرتكب جرم شده و داراي شاكي خصوصي باشند ، جلب رضايت آنان برعهدة خود آنهاست ، و درصورت عدم رضايت شاكي يا شاكيان ، دستگاه قضايي موظف به پيگيري و اجراي قانون است. بنابر اين اميدوارم در اثر تلاشهاي انجمن نجات و مساعدتهاي شما كه ميتوانيد بيشترين نقش را براي حفظ خانوادة خودتان و برگرداندن سرمايه هاي اين مملكت داشته باشيد ، در اين مسير موفق شويد و جلوي خسارتها وآسيب هايي را كه به نفع دشمنان اين كشور است ، بگيريد. ما و ساير مسئولين و همكاران سعي مان بر اين است تا با نهايت تلاش و همكاري به شما كمك نمائيم. نيز از شما خواهش ميكنم كه منتقل كنندة اين نظر بنده كه بصورت رسمي به عرض شما رسيد ، باشيد ؛ چراكه اثرات مثبت و نتيجه بخش اين كار را طي تلاش كوتاه انجمن نجات ديده ايم كه در پي آن تعداد زيادي به ميهن و به آغوش خانوادة خود بازگشته و در حال حاضر بدون هيچ مشكلي به زندگي مشغولند.
در ادامه ي برنامه پخش فيلم كوتاه مربوط به جشن تحويل تعداد زيادي از اعضاي جداشده به خانواده هايشان كه طي سال گذشته به ايران بازگشته بودند از ديگرجلوه هاي زينتبخش گردهمائي شد و همگان را سخت تحت تأثير خود قرار داد ؛ طوريكه از ديدن صحنه ها و برقراري دوبارة مهر و عطوفت بين خانواده ها و فرزنداني كه سالها رجوي به كمك عوامل خود سعي درخشكاندن اين نياز و ضرورت انساني در آنان بود ، بي اختيار همه را به ريختن اشك وكشيدن آه وا داشت و خانواده ها اقدام به دادن شعار عليه رجوي و تشكيلات مخوف اين گروهك تروريستي كردند.
معرفي و شرح بيوگرافي تعدادي از جداشدگان كه بتازگي به ايران بازگشته بودند ، از ديگر برنامه هاي خوب اين گردهمايي بود و افراد مذكور ضمن گزارش آخرين وضعيت و مشاهدات خود از درون فرقه ، به پرسشها و ابهامات مدعوين بطور صريح پاسخ گفتند.
اين گردهمايي كه توسط تعدادي از رسانه ها از جمله صدا و سيماي استاني – راديو صداي آشنا و… پوشش داده مي شد ، در ساعت 30/18 به پايان رسيد.
درحاشية مراسم
1- بنا به درخواست خانواده ها ، طوماري تهيه گرديد و در آن از صليب سرخ خواسته شد تا اين ارگان بين المللي به دور از عوامل و استراق سمع گروهك ، با تك تك افراد در بند رجوي بصورت جداگانه ملاقات نمايد و براي نجات جان فرزندانشان ازچنگ اين فرقه بصورت عاجل اقدام نمايد.
2- در ورودي سالن همايش دفتري منظور شده بود تاجهت پيشبرد هرچه بيشتر فعاليتهاي انجمن ، خانواده ها پيشنهادات – انتقادات و درخواستهاي خود را در آن قيد نمايند.
3- بعد از اتمام مراسم ، خانواده هاي آن دسته از اعضايي كه هنوز در بند فرقة رجوي هستند بنا به اعتماد و اطمينان خاطري كه در گردهمايي رسيده بودند ، ضمن آشنايي و ابراز همدردي بايكدگر ، هريك بدون مقدمه تجربياتي را از نحوه ي ملاقات خود با فرزندانشان درعراق براي هم و يا براي اعضاي انجمن تعريف ميكردند كه شنيدن آن خالي از لطف نيست :
يكي از خانواده ها مي گفت :
سازمان به يكي از راننده هاي اتوبوس عراقي پول داده بود تا او به بهانة گم كردن راه مدتها بيهوده ما را در اطراف اردوگاه اشرف بچرخاند. هدف آنان اين بوده تا بعد از رسيدن به اردوگاه مذكور ، زمان كمي براي ملاقات با فرزندانمان داشته باشيم و حرفهاي كمتري بين ما ردّ وبدل گردد. اما ما فهميديم و جلوي اين كار را گرفتيم.
خانم ديگري در مورد اقدامات گروهگ رجوي چنين اظهار داشت :
زمانيكه براي ملاقات فرزندمان مراجعه كرده بوديم ، سران مزدور فرقةرجوي با ديدن ما سعي كردند اكثر كارهاي اطراف محل ملاقات را به زنان واگذار كنند تا باصطلاح نسبت به بسته بودن داخل تشكيلاتشان ذهنيت زدايي كرده و يا از فرصت بدست آمده جذب نيرو نمايند. در اين رابطه تعدادي از زنان قديمي را سوار بر تويوتاهاي لندكروز كرده بودندكه رانندة آنها نيز دختران جوان بودند (اداي جابجاكردن مقامات مهم را در مي آوردند). طوريكه يك خودرو با مشخصات فوق درحاليكه مي خواست وانمود كند بصورت طبيعي درحال انجام وظيفه است ، چندين بار ازجلوي ما بيهوده اينطرف آنطرف مي رفت ، بنحوي كه گمارده شدن و سرگرداني آنها در به اجرا درآوردن چنين ترفندي كاملا مشهود بود.
اين خانم افزود :
تا آن زمان خيلي چيزهاي دون درمورد داخل اين فرقه شنيده بوديم ولي از آنجاكه رؤيت نكرده بوديم باور آن براي ما قدري مشكل بود ؛ ولي از برخورد و كوته نظري دهها نمونه كه محتوايشان را به نمايش ميگذاشت ، همچنانكه در دل به اقدامات بچگانة آنها مي خنديديم پي به ارتجاعي بودن افكار سران گروهك برديم كه بدليل عدم آشنايي نسبت به جامعه ي امروز ايران ، با تمسك به چنين اقداماتي قصد به رخ كشيدن مناسبات خود را داشتند. و يقين حاصل شدكه سركردگان گروهك هيچگونه آگاهي نسبت به ايران امروزكه زنان علاوه بر رانندگي – خلباني – چتربازي و… دهها پست كليدي كشور را عهده دار شده اند ، ندارند و چنين اعمالي برايشان جزء كشفيات و اختراعات ايدئولوژي رهبري آنها بحساب مي آيد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا