مطالب

اشك تمساح ريختن هاي مريم رجوي

اشك تمساح ريختن هاي مريم رجوي

سليمان ره انجام

مريم رجوي در پاريس گفته است كه مي خواهد داوطلبانه سرپرستي هزار كودك يتيم عراقي را به عهده بگيرد و به يونيسف نيز اين درخواست را داده است اما مگر كسي از ياد برده است كه مريم رجوي خودش در عراق دستور جدايي فرزندان را از مادرانشان صادر كرد!!! ،‌ هر كدام از اين بچه ها را به يك گوشه دنيا فرستاد و زماني هم كه آنها بزرگ شدند از آنها در اروپا و….. بيگاري مي كشيدند تا روزها و ساعت ها در خيابانها به دنبال جمع كردن پول براي سازمان باشند ويا اينكه آنها را مجدداً به عراق بازگرداند و باصطلاح در ارتش آزاديبخش به كار گرفت بي آنكه بخواهد به آنها اجازه انتخاب داده باشد ، بيشتر همين بچه هاي سازمان هيچگـاه طعمي از زندگي خانوادگي نچشيده ، محبّـت پـدر و مـادررا درك نكـردنـد ، چـرا كه در پانسيونها ي سازمان عملاً بعنـوان يك بچه يتيم و يـا بلكـه بد تر با آنهـا رفتار ميشد ، حالا اين سوال پيش مي آيد :
آيا واقعاً وجدان انسان دوستانه مريم رجوي تازه بيدار شده و مي خواهد سرپرستي هزار كودك يتيم عراقي را به عهده بگيرد و يا اين ژسـت انسـان دوستـانـه را در جهت حفظ منافع سازمان وعوام فريبي بيشتـر مـردم عـراق بخـود گـرفتـه اسـت ؟؟!!!
از طـرف ديگـر ايـن سئـوال پيـش مي آيـد كـه چـه تعـداد از اين كودكان عراقي ، كودكاني باشند كه والـدين آنها در عمليات كرد كشي ( سـال 1991 عمليـات بـه اصـطلاح مـرواريـد ) بـه دستـور مستقيـم مسعـود و مـريـم رجوي بـه خاك وخـون كشيـده شــده و اكنـون مريم رجوي از اين بابت دچار عذاب وجدان شده است و به اين شكل مي خواهد ضمـن رهـايي از عـذاب وجـدان ، خود را خيّـر و نيكوكار نشان داده و اشك تمساح براي كودكان عراقي مبريزد ؟؟!!.
البته اين احتمـال هـم وجـود دارد كـه مريم رجوي به فكر استثمار كودكان عراقي افتاده و بـا خود مي انـديشـد ، «« چند سالي به آنها كمك كـرده و بعد از آنها درتظاهراتهاي سازمان استفاده كرده و بعد هم آنها را رزمنده ارتش آزادي بخش مي كنم »» و لابـد بـه خيـال خـام بـا يـك تيـر دو هـدف را نشـانـه ميـرود اوّل اينكـه قلـوب رنجـديـدة عـراقـي هـاي تحـت ستـم و اشغـال را بـدسـت آورده و چنـد روزي بـه حيـات نگيـن خـود ادامـه داده و مهمتـر از همـه از هم اكنـون نيـروي لازم بـراي تـداوم عمليـات دريـوزگـي و خـوش خـدمتـي هـاي اربـاب امپـريـاليستشـان تأميـن مي كـند و اين را هم نوعي پيروزي بـراي خـود به حساب مي آورد.

انجمن نجات – دفتر استان كرمانشاه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا