باند رجوی دست به دامان ساركوزی

باند رجوی دست به دامان ساركوزی
ایراندیدبان، هشتم نوامبر 2007
(لینک به متن کامل تبلیغات لابی اسرائیل و فرقه تروریستی مجاهدین خلق)
http://iran-interlink.org/?mod=view&id=3455
لابی صهیونیستی – امریکایی مجاهدین، شامل ریموند تانتر (استاد اسبق دانشگاه اورشلیم و دلال كمپانیهای اسلحهفروشی) و دانیل زوكر (خاخام جنگطلب حافظ منافع اسراییل) پس از ناامیدی از نامهنگاری پیاپی به مقامات امریکا و اسراییل برای جلب حمایت رسمی آنان از گروه تروریستی مجاهدین،‌ تلاش مأیوسانه و خارج از وقتی را برای واسطه قرار دادن ساركوزی در نزد جورج بوش آغاز كردهاند.
ریموند تانتر با درج مطلبی در بخش آگهیهای فیگارو، خطاب به نیكلای ساركوزی رییسجمهور فرانسه نوشت كه برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی باید از دار و دستهی رجوی حمایت كرد! و با اشاره به ساركوزی گفت كه وی میتواند سفارش آنها را در نزد جورج بوش بكند.
باند رجوی كه ارزشهای اصولی و خدشه ناپذیرش در یك مقطع در حمایت نامربوط از خانم سگولن رویال در فرانسه گل كرده بود و یكشبه، پس از به قدرت رسیدن ساركوزی چارشاخ ارزشهایش در مسیر باد ساركوزی چرخید، اكنون توسط ریموند تانتر كه در امریکا كاملاً بیاعتبار و منزوی است، از رییسجمهور فرانسه میخواهد تا بوش را برای حمایت از این گروه متقاعد كند. آنچنان كه گویی مثلاً خود سارکوزی راضی و متقاعد به این امر است!
زمان زیادی لازم نبود كه نظرات نیكولای ساركوزی كه در حال حاضر به یك چهرهی ضدایرانی در اروپا مشهور گردیده است روشن گردد، چرا كه خبرگزاریها بلافاصله پس از دیدار ساركوزی با جورج بوش بهنقل از وی اعلام كردند كه اگر چه فرانسه یك ایران دارای بمب اتمی را تحمل نمیكند اما به حق استفادهی ایران از انرژی صلحآمیز هستهای اعتراف كرده است.
اعلام داوطلبی مجاهدین برای پیشمرگ شدن سربازان امریکایی بر این فرض استوار است كه غرب بهدنبال تغییر حكومت در ایران است و بر این اساس است كه مدام خود را برای جانفدایی به حراج میگذارند.
مسألهی غیرقابل درك برای رهبری عقبمانده و ابله مجاهدین این است كه با وجود سیاست و نیت تغییر رژیم در ایران كه انگیزهی نئوكانها و اسراییل را برای تقابل با ایران تشكیل میدهد، سیاست جامعهی جهانی و اقداماتی كه دربارهی ایران صورت میگیرد هیچكدام چنین منشأی ندارد، بهخصوص از سوی اروپا كه همواره از سوی گروه تروریستی مجاهدین متهم به مماشات با ایران شده و حتی در نوشتهی یادشده در فیگارو، تانتر، سهم تجارت خارجی ایران با اروپا را 35% اعلام میكند.
بنابراین هر بار كه بقایای رجوی با ورجه وروجه در صحنهی سیاسی قصد مطرح كردن خود را دارند، عملاً این واقعیت را برجستهتر میسازند كه جهان حكومت با ثبات ایران را بهرسمیت میشناسد، با آن مراوده دارد و نمیتواند آن را نادیده گرفته و بر آن چشم بپوشد، ضمن آنكه هیچ اعتباری برای اپوزیسیون خارج از حكومت و بهخصوص دار و دستهی تروریست رجوی قایل نیست.
حكایت باند رجوی در اینگونه موارد، حكایت بچهی ناقصالعقلی است كه در میان جر و بحث دو نفر بزرگتر با بالا و پایین جستن، به یك طرف گفتگو مرتباً گوشزد میكند كه میتواند با سنگ شیشهی خانهی طرف مقابل را بشكند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا