مطالب

آش شور خاله مريم ( شورا )

آش شور خاله مريم ( شورا )

هادي شباني – انجمن نجات دفتر استان مازندران
هميشه در تمام مقاطع وقتي كسي واقعيات پشت پرده سازمان يا شورا را مطرح مي كند اين مارك كه او از ابتدا ديوانه و يا مزدور و چيزهائي از اين قبيل كه البته شايسته خودشان بوده و هست ، را میخورد. ازمسئول فرقه بايد سئوا ل كرد كه چقدر ديوانه و خل و مزدوردر فرقه و شورا وجود دارد كه بعدا رو مي شود آخر اين حقه ها لو رفته و ديگر خريداري ندارد چرا فكر مي كنيد كه هنوز سال 60 است.
در ابتدا سازمان مي گفت كه آماراعضاي شورا نزديك به هزار نفر مي باشدولي چطور شد كه اين آمار آب رفته و به پانصد نفر رسيده است نكند بقيه ديوانه و خل هستند كه البته بعدا مشخص خواهد شد.
بهتر است خودتان را گول نزنيد. جز چند نفر از اعضاي خارجه نشين شورا بقيه از فرماندهان فرقه هستند و افرادي مثل شما در راي گيري كاره اي نيستند.
مي خواهم جهت يا دآوري نكته اي را بيان كنم كه مسعود در نشستهاي دروني فرقه مطرح مي كرد كه اگر ما به قدرت برسيم اين اعضاي شورا كه در خارجه جا خشك كردند و چشم به حكومت دوخته اند حساب آنها را خواهيم رسيد و آنها كاره اي نيستند بهتر است حساب كار خودتان را بكنيد.
– آيا خودتان نمي بينيد كه تا ديروز مسعود آنگونه از آنها تعريف مي كرد وقتي از شورا جدا شدند از مناسبات دروني آنها مي گفت ومورد سرزنش قرار مي داد و انواع ناسزا و تهمت نثارشان مي كرد اگر اين افراد مشكل داشتند پس در شورا چه كار مي كردند شما چشم خودتان را به واقعيات بسته ايد.
آيا وقتي آقاي اصفهاني شعر مي سرود و سازمان براي سرود هاي خود از آنها استفاده مي كرد مورد احترام مسعود بود و در خيلي از نشستها از او تعريف مي كردند و يا شادروان خانم الهه و فريبا هشترودي و ديگران حالاوقتي از شورا جدا شدند مورد افترا و تهمت قرار مي گيرند.
سئوال اين است وقتي كسي از شورا جدا مي شد ( آقايان بني صدر و قاسملو و متين دفتري و….) مسئول شورا بدون فوت وقت آنرا اعلام مي كرد احتمالا خبر آقاي اصفهاني دير به رهبر فرقه رسيده. چرا سكوت كرديد چه دليلي داريد كه اكنون صداي شما در آمده است.
وقتي وجدان بيدارآقاي اصفهاني متوجه شد كه بايد واقعيات مناسبات شورا وسازمان را بگويد خل و ديوانه و وسواس و اينكه كاره اي نبوده از مقالات شما بيرون مي زند و چرا همه اعضاي خارجه نشين شورا به تكاپو افتاده ايد وناله و فغان سر مي دهيد. به كار گرفتن شما براي اين گونه كارها فقط و فقط براي به خيانت كشاندن بيشتر شما ست و مطمئن با شيد نفر بعدي خود شما هستيد. بهتر بود اسم نفرات بعدي كه بايد مورد تهمت و افترا قراربگيرند را بگوئيد. مطمئن باشيد كه شما ها نيز د راين ليست قرار داريد چون مناسبات دروني فرقه و شورا براي همگان رو شده و حناي مريم ديگر رنگي ندارد بهتر است قبل از نوشتن اين مقالات مقداري با اعضاي جدا شده فرقه در خارجه حرف بزنيد تا بفهميد دموكراسي كه فرقه از آن دم مي زند از شكنجه و كشتن نفرات خودي گرفته تا تحويل دادن به مزدوران صدام در زندان ابوغريب چيز ديگري نيست.
بهتر بود از آنهائي كه معني فوق دموكراسي بودن مناسبات فرقه رابا گوشت و پوست در اشرف و يا زندان ابو غريب لمس كردند سئوالي مي كرديد.
كساني كه از شورا جدا شدند جز حقيقت چيز ديگري نگفتند و چيزهائي از مناسبات دروني فرقه وجود دارد كه به لحاظ اخلاقي نمي توان گفت.
نكته آخر اينكه وقتي اعضاي فرقه را شيرزنان و كوهمردان مي ناميد و شما كه ادعاي دموكراسي و سرنگوني داريد بهتر نبود چند ماهي در كنارهمين شيرزنان مي مانديد تازه متوجه شويد كه مناسبات فرقه چقدر دموكراتيك!! است ، نه اينكه به محض پايان جلسه شورا با بليط اعطايي مسعود فرار را برقرار ترجيح دادید كه مبادا اتفاقي برايتان بيفتد و يا گرماي عراق شما را اذيت كند بهتر است در همان خارجه بمانيد و مانند رئيس جمهورتان خواب سرنگوني ببينيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا