مطالب

خانه هاي امن مجاهدين در عراق

انجمن نجات ـ شاخه خوزستان
همانطور که اغلب اعضاي رها شده از چنگال مجاهدين افشا کرده اند ، فرقه مجاهدين در زمان رژيم صدام در برخي شهرهاي بزرگ عراق ـ نظير بغداد و بصره و غيره ـ داراي خانه هايي امن بوده که مجاهدين با توجه به شرايط آن روزها ، از اين خانه ها استفاده هاي زيادي مي نمودند.
برخي از معترضين و اعضاي ناراضي که خواهان جدايي از مجاهدين بودند توسط مجاهدين به اين خانه ها برده مي شدند و پس از مدتي نيز از فرد معترض اثر و نشانه يي بدست نمي آمد. از خانه هاي امن مجاهدين معمولا جز رده هاي بالاي تشکيلات ، کسي اطلاع نداشت. البته استخبارات عراق ( دستگاه امنيتي صدام ) بر روي برخي از اين خانه ها اشراف داشت منتهي در چند مورد از اين خانه ها کاملا موضوع پوشيده بود.
مجاهدين بعد از سقوط صدام استفاده هاي زيادي از اين خانه ها کردند. در زماني که رژيم صدام در لبه پرتگاه قرار داشت و بويژه در هنگام بازرسي هاي گسترده مربوط به سلاح هاي شيميايي عراق ، مجاهدين تعداد قابل توجهي از سلاح هاي خود را به اين خانه هاي امن منتقل نمودند و براي روز مبادا بخشي از سلاح ها را در اين خانه ها مخفي کردند. اما علاوه بر اين استفاده ها ، مجاهدين بعد از سقوط صدام ، برخي از مسئولين رده بالاي استخبارات و افسران اطلاعاتي رژيم صدام را نيز در برخي خانه هاي امن خود مخفي کردند تا در شرايط احتمالي از اين افراد استفاده لازم را ببرند.
مجاهدين با تجارب قابل توجهي که در خصوص استفاده از « خانه هاي تيمي » دارند ، توانسته اند با پوشش هاي متفاوت اين خانه ها را حفظ نمايند. امروزه اغلب کساني که دستي در مسايل سياسي و خاصه شرايط عراق دارند ، بر اين نکته واقف هستند که خيلي از خشونتها و اقدامات تروريستي در عراق از ناحيه بقاياي حزب بعث و نيروهاي اطلاعاتي رژيم صدام صورت مي گيرد.
مجاهدين با مخفي کردن افسران اطلاعاتي صدام و مهره هاي رده بالايي از استخبارات در اين خانه ها ، عملا « اطاق جنگ » را از ساختمان هاي قبلي استخبارات به خانه هاي امن خود منتقل نموده اند. مجاهدين بطور مشترک و تواٌما با اين افسران به طرح توطئه هاي گوناگون عليه دولت قانوني عراق و شيعيان و اکراد عراقي مي پردازند. مجاهدين در شرايط فعلي عراق عمده توطئه هاي خود را از همين خانه ها برنامه ريزي و کارگرداني مي نمايند.
مسئولين رده بالاي مجاهدين با رعايت کامل مسايل امنيتي و با مهمل سازي هاي مرتبط با اوضاع عراق ، همراه با اربابان ديروز خود ( افسران استخبارات صدام ) شرايط و اتفاقات عراق را مورد آناليز قرار مي دهند و با توجه به اينکه دولت نوپاي عراق و نيروهاي کم تجربه امنيتي عراقي ( در دولت فعلي ) هيچ شناختي از خانه هاي امن مجاهدين ندارند خيلي از ناامني هاي عراق دقيقا از همين خانه ها سازماندهي و مديريت مي شود. ما اعضاي سابق مجاهدين با جديت تمام به دولتمردان عراق و بويژه به نيروهاي امنيتي دولت فعلي عراق هشدار صادقانه مي دهيم که مراقب اين مهم باشند و در صورت شناسايي و متلاشي شدن خانه هاي امن مجاهدين ( در عراق ) نا امني هاي موجود در شهرهاي مختلف عراق کاهش خواهد يافت.
لازم به توضيح است که ؛ فرقه رجوي با توجه به سياستي که نسبت به مخالفين رژيم صدام ـ مانند اکراد در شمال و شيعيان در جنوب عراق ـ دنبال مي نمود ، در اوضاع فعلي عراق نيز با ارايه اين تحليل که جمهوري اسلامي ايران اکراد و شيعيان عراق را بلحاظ مالي و سياسي تغذيه مي نمايد فلذا در اين شرايط بيشترين استفاده را از خانه هاي امن خود ( چه در استان دياله و چه در استان هاي شمالي و مناطق جنوب عراق ) مي نمايد.
بنا بر شناختي که اعضاي جدا شده مجاهدين درباره سياست ها و برنامه هاي اين فرقه دارند ، بر اين اعتقادند که مجاهدين پس از سقوط رژيم صدام و بويژه در شرايط فعلي عراق ، نه تنها خانه هاي امن سابق شان را حفظ کرده اند بلکه اتفاقا خانه هاي امن بيشتري در شهرهاي مختلف عراق داير کرده اند تا با کمک بقاياي حزب بعث و رؤساي دستگير نشده سازمان اطلاعات و امنيت صدام در اين خانه ها به طراحي و دسيسه چيني بر عليه ملت و دولت قانوني عراق بپردازند.
يقينا همانطوري که مهره هايي از سازمان استخبارات صدام در مراکز امنيتي دولت فعلي عراق نفوذ کرده اند و يا افسران امنيتي صدام با تغيير هويت به درون نيروهاي انتظامي رخنه کرده اند طبعا يکي از راهکارهاي مورد نظر عوامل اطلاعاتي رژيم صدام در شرايط کنوني ، استفاده و ارتباط تنگاتنگ با مزدوران سابق خودشان يعني مجاهدين مي باشد.
مجاهدين طي ساليان گذشته به همگان نشان دادند که براي نيل به مقاصد و منافع خودشان حتي خيانت به کشور خودشان را يک امر عادي مي دانستند و هرگز براي اين خيانتهاي بي نظيرشان احساس شرمساري ننموده اند. پس ، فرقه يي که براي منافع خود وطن خويش را به بهايي ناچيز مي فروشد هرگز در قيد اين نخواهد بود که به ملت و يا دولت عراق خيانت ننمايد!…
مجاهدين بخاطر نا امن کردن اوضاع سياسي اجتماعي کشور عراق و تاٌمين خواسته شان مبني بر ماندن در عراق ، هيچ شريک و همراهي قابل اعتمادتر از اربابان سابق خويش نخواهند يافت. مهره هاي متواري استخبارات سالهاست که با مسئولين رده بالاي مجاهدين ارتباطات عميق و پنهاني دارند. آنها و مجاهدين نسبت به همديگر داراي شناخت و اعتماد متقابل مي باشند. طبعا بهترين گزينه براي همکاري با عوامل باقيمانده استخبارات و حزب بعث ، همين مجاهدين هستند و بالعکس بهترين گزينه جهت دخالت مجاهدين در اوضاع عراق ، بهره گيري و همراهي و همدستي با دوستان و اولياء ديروزشان مي باشد. در هر صورت ؛ ما اعضاي سابق مجاهدين ( انجمن نجات ) به مقامات سياسي و امنيتي انتظامي دولت فعلي عراق هشدار مي دهيم که موضوعي چون خانه هاي امن مجاهدين در شهرهاي مختلف عراق را کاملا جدي تلقي نموده و نسبت به اين مهم با قاطعيت و احساس مسئوليت برخورد نمايند. مجاهدين همان مجاهدين ديروز هستند که بر دست صدام بوسه مي زدند و عوامل استخبارات صدام نيز همان هايي هستند که براي سرکوب انقلابيون از وجود مجاهدين همچون يک گردان از ارتش صدام بهره مي گرفتند. يعني نه ماهيت مجاهدين تغييري کرده است و نه عوامل استخبارات و حزب بعث پذيراي سرنگوني رژيم صدام شده اند.
پس به قول يک شاعر ايراني : « ترحم بر پلنگ تيز دندان بود ظلمي به حال گوسفندان ». کوتاه آمدن و اهمال و تسامح در برابر مجاهدين و بقاياي رژيم صدام در حکم ضربه زدن به ملت عراق مي باشد. مجاهدين با استفاده از کمک هاي پنهاني امريکايي ها به راحتي از قرارگاه اشرف خارج شده و به شهرهاي عراق تردد مي نمايند. امريکايي ها اگر چه ظاهرا مجاهدين را در قرارگاه اشرف محصور و محدود نموده اند و ليکن اين ظاهر ماجراست. اساسا سياست دولت امريکا در خصوص عراق و انقلابيون شيعه يا اکراد عراقي به گونه يي است که آنها را از اوضاع سياسي اجتماعي کشورشان دور نمايند. طبعا وقتي ابزاري چون مجاهدين و بقاياي رژيم صدام اين خواسته امريکا را عملي مي نمايند چرا از آنها حمايت نکنند ؟!.
حمايت امريکا از مجاهدين سابقه طولاني دارد منتهي ماهيت و فرم اين حمايت ها متغيير مي باشد. کافي است نيروهاي امريکايي دست مجاهدين را در عبور و مرور و تردد از قرارگاه به شهرهاي عراق باز بگذارند. همينقدر که مجاهدين بتوانند بدون هيچگونه محدوديتي قرارگاه را ترک نمايند امتياز بزرگي محسوب مي شود.
« انجمن نجات » با شناخت عميقي که نسبت به سياست هاي مجاهدين دارد توجه جدي مسئولين دولت عراق و بويژه نيروهاي امنيتي عراق را به موضوع خانه هاي امن مجاهدين جلب نموده و تاٌکيد مي نماييم براي کاهش نا امني ها و خشونتها در برخي شهرهاي عراق ، لازم است که بررسي اين مهم را در اولويت هاي کاري خود قرار بدهند و بدون کمترين اغماض و قصوري لازم است تا دستگاه قضايي عراق با اين جنايتکاران جنگي برخورد نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا