مطالب

فرقه تروريستي مجاهدين خلق مورد نفرت ملت ايران‌، بويژه دانشجويان

فرقه تروريستي مجاهدين خلق مورد نفرت ملت ايران‌، بويژه دانشجويان
محسن عباسلو، هفتم دسامبر 2007
امروزه دانشجويان جزوآگاهترين و پوياترين اقشار هر جامعه اي به شمار مي آيند. در هر جامعه اي دانشجويان نقش در خور توجهي در تحولات فرهنگي،اجتماعي و سياسي آن جامعه ايفا ميكنند.
در كشور ما ايران نيز دانشجويان آگاه و مبارز كشورمان همواره در بطن تحولات سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ميهنمان قرار داشته اند.
در 16آذر سال 1332 خورشيدي سه تن از پيشگامان جنبش دانشجويان آزادي خواه ايران به نامهاي شريعت رضوي، قندچي و بزرگ نيا توسط عمال حكومت ديكتاتوري شاه خائن در صحن دانشگاه تهران به رگبار بسته شدند و به شهادت رسيدند.
از آن زمان به بعد اينروز به ياد گراميداشت اين جوانان مبارز و آزادي خواه كشورمان به نام روز دانشجو نامگذاري شده است.
در سالهاي پس از اين واقعه بسياري از دانشجويان آگاه و مبارز كشورمان با الهام گرفتن از روز 16 آذر به مبارزه عليه سلطنت پليد پهلوي دست زدند. بسياري از دانشجويان كشورمان در اين دوران و در جريان مبارزه عليه حكومت شاهنشاهي به جوخه هاي مرگ فرستاده شدند و يا سالهاي زيادي از عمرشان را در زندانهاي حكومت شاه سابق در بدترين شرايط سپري كردند.
دانشجويان كشورمان نقش بسيار زيادي در پيشبرد و سرانجام در پيروزي انقلاب ضد سلطنتي ايفا كردند.
در تحولات پس از انقلاب ضد سلطنتي 1357 خورشيدي نيز نقش دانشجويان همواره بارز و در خور توجه بوده است. پس از بسته شدن دانشگاهها توسط حكومت ملاها به بهانه انقلاب فرهنگي ،نخستين هسته هاي جنبش هاي دانشجوئي دوران پس از انقلاب شكل گرفت.
تحركات و فعاليتهاي دانشجوئي در اين دوران تا حدود زيادي تحت تأثير جنگ 8 ساله قرار داشت. دانشجويان كشورمان كه حفظ تماميت ارضي كشورمان را به مثابه حفظ شرف و ناموس خويش مي پنداشتند در اين دوران به دفاع جانانه از ميهن عزيزمان در كنار ساير اقشار جامعه پرداختند. اين يك وظيفه و تكليف ملي بود كه دانشجويان نيز در اداي آن به هيچ عنوان كوتاهي نكردند و از اين آزمون نيز سربلند و پر افتخار بيرون آمدند والبته اين امر هيچ ارتباطي به حكومت ملاها نداشت و فقط انجام يك وظيفه ملي ،ميهني بود.
در همه اين سالها و سالهاي پس از پايان جنگ 8 ساله نيز همواره دانشجويان از مبارزه براي كسب آزادي و حقوق مدني ملت ايران باز نايستادند و دانشجويان كشورمان به مبارزات آزادي خواهانه خويش ادامه دادند. در جريان اين دور از مبارزات نيز تعداد زيادي از دانشجويان كشورمان به زندان افكنده شدند و يا جان خويش را در راه برقراي آزادي در ميهن از دست دادند.
هر چند كه در اين دوران تعدادي از احزاب و جريانات سياسي داخل و خارج كشور قصد به بيراهه كشانيدن تحركات دانشجوئي را داشته و قصد سوء استفاده از مبارزات آزادي خواهانه دانشجويان را داشته اند اما دانشجويان آگاه كشورمان به همه اين نا اهلان پشت كردند و راه خويش را در كسب آزادي ادامه دادند.
يكي از اين جريانات كه همواره قصد داشته است از مبارزات دانشجويان به نفع خويش بهره برداري كند فرقه تروريستي مجاهدين خلق ميباشد.
در همان سالهاي آغازين پس از انقلاب ضد سلطنتي بخصوص پس از بر ملا شدن ماهيت تروريستي و وطن فروشانه فرقه مجاهدين خلق در دهه 60 خورشيدي ، دانشجويان در سراسر كشور به اهداف شوم و استراتژي خيانت بار اين فرقه ضد ميهني پشت كردند و دست رد بر سینه اين تشكيلات ضد ايراني و ضد انساني زدند.
با بر ملا شدن ماهيت اين فرقه در سطح جامعه ايران، ديگر هيچ جائي براي عرض اندام اين فرقه در ميان جنبش هاي دانشجوئي و در سطح دانشگاهها باقي نماند و نام اين فرقه به عنوان يك جریان خيانت كار و ضد ايراني در تاريخ ايران ثبت گرديد.
با نگاهي تحقيقي بر فضاي فكري و عملي جنبش هاي دانشجوئي به راحتي ميتوان استنباط كرد و نتيجه گرفت كه وطن فروشان و دشمنان آزادي هيچ جايگاهي در ميان دانشجويان آزادي خواه ايران ندارند كه در اين ميان نام فرقه تروريستي مجاهدين خلق در صدر اين وطن فروشان و دشمنان آزادي ملت ايران قرار دارد.
فرقه تروريستي مجاهدين خلق همواره در دوران پس از انقلاب ضد سلطنتي سعي داشته كه از اعتراضات و تظاهرات آزادي خواهانه دانشجويان سوء استفاده كرده و به نفع خويش بهره برداري كند و اين اعتراضات را با شيوه اي دجالانه به تشكيلات پليدشان نسبت دهد.
هر زمان كه در ايران حركتي از سوي دانشجويان عليه حكومت ملاها صورت ميگيرد فرقه تروريستي مجاهدين با صدور اعلاميه نسبت به آن موضع گيري ميكند كه در اغلب اين موضع گيري ها سعي بر آن است كه اين اعتراضات را به گونه اي به خودشان ارتباط دهند.امسال نيز فرقه تروريستي مجاهدين خلق با صدور اطلاعيه اي پيشاپيش از دانشجويان در خواست كرده كه به مدت يك هفته دست به اعتراض و تظاهرات عمومي بزنند.
بايد ياد آوري شد كه نه تنها اين موضع گيري هاي دجالانه هيچ كمكي به جنبش هاي دانشجوئي نميكند بلكه دست رژيم ايران را براي سرگوب و قلع و قمع دانشجويان به بهانه نسبت دادن اين تحركات به ارتباط با بيگانگان و دشمنان ملت ايران هم باز ميكند و اين دقيقاً همان چيزي است كه فرقه مجاهدين خواستار آن ميباشد، به اين دليل كه در صورت سركوب دانشجويان توسط ملاها، خوراك براي مانورهاي تبليغاتي فرقه تروريستي مجاهدين خلق نيز فراهم ميشود.
اما نكته ديگري كه در اين ميان وجود دارد اين است كه بايد به مسئولين جنايتكار اين فرقه يادآور شد كه تحركات آزادي خواهانه دانشجويان مبارز ايراني هيچ ارتباطي به خائنين، وطن فروشان و دشمنان آزادي و حقوق بشر ندارد كه شما هم در صدر اين گروه قرار داريد.
جنبش هاي آزادي خواهانه دانشجويان مبارز ايران همچنان به فعاليت خويش ادامه خواهند داد و در روزي كه دشمنان آزادي ملت ايران و خائنين به ميهن به پاي ميز محاكمه، با حمايت همين دانشجويان كشيده ميشوند، جاي شما مسئولين فرقه تروريستي مجاهدين خلق نيز در رديف اين متهمين و خائنين به ميهن در اين محكمه محفوظ خواهد بود.
محسن عباسلو 15 آذر ماه1386 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا