فرقه ی رجوی کی می خواهد بفهمد فقط ابزار دست غرب است؟

انجمن نجات

گزارش اخیر البرادعی پس از پایان یک دور مذاکره با مسو لا ن ایرانی ، حاکی از رضایت ایشان نسبت به نتیجه ی مذاکرات وادامه ی دیپلماسی مذاکره در حل مسئله ی هسته ا ی ایران ورفع ابهامات است.
پس از انتشار گزارش البر ادعی ، غرب که خشمگین از چنین روندی بود ، آ ن را بر نتابید وبه موضع گیری علیه گزارش پر داخت. رسانه های غربی نیز با تحلیل های وارونه بر این موضع صحه گذاشته وبه درج این خبر اقدام نمودند که ایران بعضی از گزارش های قبلی را پس از چند سال به آ ژانس تحویل داده. به دنبال چنین خبری مسولان وزارت امور خارجه ی ایران اعلا م کردند که گزارش مورد نظر در سال 84 ارئه وحتی پلمپ گردیده ولی آ ژانس با تاخیر موضوع را آ شکار کردند واین گزارش که متمسک دست رسانه های غربی قرار گرفته چندین بار بررسی شده است.
ذکر مواضع مغرضانه ی غرب ورسانه های وابسته به آ ن ها ، گر چه برای روشن شدن افکار عمومی لا زم است ولیکن این مواضع تا حدود زیادی برای مردم آ شنا ست.
در کنار مواضع غرب ، موضع فرقه ی رجوی به عنوان گروهی که خود را مدافع حقوق خلق ایران می داند از شدت خشم بیش تر ی بر خوردار است و در این موضع گیری برای چندمین بار دشمنی خود را با خلق ایران آشکار کردند.
شورای فرقه در اطلا عیه ای ضمن این که گزارش البرادعی را نوعی امتیاز دهی به ایران دانسته ، همان روند رسانه های غربی ر ا در پیش گرفته ( البته کینه دارتر ) وبا اسنتاد به این قسمت گزارش که ایرا ن علیر غم میل سازمان امنیت ملل متحد که با فشار آ مریکا ومتحدانش خواستار تعلیق غنی سازی شدند ، هنوز چنین کاری نکرده وعلا وه بر غنی سازی به فعالیت های ساخت وگسترش سانتریفیوژ ها ادامه داده ،بر ضرورت فوریت تصویب تحریم ها ی همه جانبه علیه ایران اصرار کرد.
این اطلا عیه ی فرقه ی رجوی که در تاریخ 26 آ بان ما ه جاری منتشر شده بر نشان دادن اوج مزدور ی برای غرب ودشمنی با ملت ایران ، دلا یل دیگری هم دارد که مهم ترین آ ن ها عبارتند از :
1- با انتشار گزارش البر ادعی میان کشورهای اروپایی بر سر مسئله هسته ای ایران با آ مریکا ، شکاف بزرگی ایجاد شد به گونه ای که خبر تحلیل گونه ای بر روی سایت ها رفت که اجلاس گروه 5 + 1 به همین دلیل برگزار نخواهد شد و بعد با رایزنی های آ مریکا وفرانسه این تعویق لغو شد. گزارش شفاف آژانس که به نوعی تایید فعالیت ها ی هسته ای ایران است، همچنین به موضع گیری کشور هایی مثل روسیه وچین انجامید به گونه ای که آ ن ها تحریم علیه ایران را رد کرده و خواهان ادامه ی دیپلماسی شدند. این مواضع متضاد بین کشور های صاحب قدرت وتکنولو ژی در دنیا بر سر مسائل هسته ای ایران نه تنها نفی فرهنگ تهدید وخشونت می کند بلکه حاکی از صحیح بودن فعالیت ایران و احترام گذاری به حقوق ملت ها از جمله ملت ایران در استفاده ی صلح آ میز از انرژ ی اتمی است واین یعنی انزوای بیش تر فرقه ی رجوی وبی اعتباری آ ن ها در سطح جهانی به دلیل دادن اطلا عات غلط هسته ای وفزونی یافتن این تحلیل که تمامی گزارش های فرقه از سر دشمنی با ملت ایران و در سر داشتن کسب کرسی قدرت در ایران وجلب کمک های غرب است، که البته جز این هم نیست.
2- آ مریکا علاوه برابراز مخالفت بر سر مسئله هسته ای ایران و تحریم که تا این جا فرقه با آ ن ها کاملا هم سویی دارد!! هدف دیگری هم در این مخالفت دنبال می کند و آ ن فرا فکنی این موضو ع ا ست که ایران در پی تلا ش برای دست یابی به سلا ح اتمی است تا قدرتش را در کشور های همسایه از جمله عراق زیاد کند ، به همین دلیل در امور عراق هم دخالت کرده وبدین ترتیب آ مریکا شکست خود در عراق را با چنین توجیهاتی در میان نیرو ها ومردم کشورش توجیه پذیرمی نماید. به همین منظور از فرقه ی رجوی به عنوان اهرم فشار در عراق حمایت می کند. فرقه ی رجوی که می داند اخراجش از عراق حتمی است ،برای جلب نظر آمریکا و غرب در انجام هر نوع دشمنی و خیانت به ملت ایران کوتاهی نمی کند.
3- مطلب دیگر این که طی روز های اخیر گزارشی از بیکر همیلتون منتشر شد که قطعا مورد توجه آمریکا خواهد گرفت. دراین گزارش هم به نقش مثبت ایران در حل بحران عراق اشاره شده وهم ضربه پذیری نیرو های آ مریکایی در عراق به واسطه ی اطلا عات غلطی که از سوی گروه های مستقر در عراق به دست می آورند. که البته یکی از آ ن گروه های اطلا عات دهنده فرقه ی رجوی است که پس از اشغال عراق با نیروهای اشغال گر همکاری می کند تا همچنان اهرم فشاری باشد در دست آ مریکا علیه ایران! رابرت گیتس – وزیر دفاع آ مریکا – وژنرال فالون – فرمانده ی کل نیروهای نظامی- وژ نرال جیمز سیمونز -جانشین فرمانده ی نیروهای ائتلاف – طی روزهای اخیر از جمله کسانی بودند که در باره ی نقش مثبت ایران در عراق سخنانی گفته اند و همه ی این ها نشان گر آ ن است که اگر در بعضی موارد آ مریکا تهدید نظامی می کند برای تحت فشار قرار دادن ایران است وگرنه چرا بر سر مسئله ی امنیت در عراق خواهان مذاکره با ایران می شود ؟ فرقه ی رجوی نمی خواهد به این موضوع توجه نماید که خود ورهبر ی اش ابزار دست غربند وتاریخ مصرفشان روبه اتمام است و استقبال جامعه ی جهانی از شعارهای صلح جویانه ودوری ونفرت از جنگ وخونریزی همان فاکتور هایی است که موجب بیزار شدنشان از سیاست های غرب وصهیونیست شده وهر گروه خشونت طلبی چون فرقه ی رجوی وموضع کینه جویانه اش نسبت به گزارش البرداعی هیچ تا ثیری در روند نابودی آنها نخواهد گذاشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا