مطالب

رسوا شدن دوباره خائنين

محسن عباسلو، کانون آوا، دوازدهم دسامبر 2007
فرقه تروريستي مجاهدين خلق كه خشونت ،‌ترور و جنگ جزئي جدائي ناپذير از ماهيت آن ميباشد در سالهاي اخير تحت پوشش افشاي برنامه اتمي نظامي ايران و به عنوان آتش بيار معركه، تلاش بسيار زيادي كردكه دول غربي بويژه نئومحافظه كاران جنگ طلب حاكم بر كاخ سفيد را به روياروئي نظامي با حكومت ملاها بكشاند.
مسئولين اين فرقه در كشورهاي غربي با برپائي كنفرانسهاي مطبوعاتي كذائي هر روز مدعي بودند كه رژيم ايران كمتر از آن مدت زماني كه دول غربي فكر ميكنند به دست يابي به بمب اتمي نزديك است.
فرقه مجاهدين در همين ماههاي اخير چندين بار اعلام كرد كه رژيم ايران در ظرف مدت زماني كمتر از يك سال به بمب اتمي دست پيدا خواهد كرد.
همه اين تلاشهاي مذبوحانه با هدف بر افروختن يك جنگ خانمان سوز ميان ملاها و دولت آمريكا صورت ميگرفت. جنگي كه در صورت وقوع بيشترين آسيب را به مردم بيگناه و تحت ستم ايران وارد ميكند.
در ماههاي اخير يك جنگ رواني گسترده، دولت ها و رسانه هاي غربي عليه حكومت ايران براه انداخته بودند و ادعا ميكردند كه در صورت لزوم عليه برنامه هاي اتمي ايران از اقدام نظامي استفاده خواهند كرد.اين امر سبب شده بود كه رهبر خائن و مسئولين جنايت كار فرقه تروريستي مجاهدين خلق هم آب از لب و لوچه شان سرازير شود با اين اميد كه در صورت بروز چنين جنگي به عنوان پيشمرگان ارتش آمريكا وارد صحنه جنگ شوند شايد به اين طريق بتوانند از آب گل آلود ماهي گرفته و به اهداف پليد و خائنانه خويش دست يابند.
مسعود رجوي رهبر وطن فروش و احمق فرقه با صدور پيامي تا حدي پيش رفت كه عليه جبهه صالح طلبي، موضع گيري كرد و پيشاپيش سعي داشت با محكوم كردن گروههاي صلح طلب، زمينه را براي همراهي كردن نيروهاي فرقه با نيروهاي اشغالگر آمريكائي، در صورت بروز جنگ مهيا كند. جنگي كه از ديدگاه رهبر كودن فرقه بزودي در راه بوده و اجتناب ناپذير هم ميباشد.
اما در هفته گذشته شاهد بوديم كه 16 نهاد امنيتي آمريكا در گزارش مشتركي اعلام كردند كه رژيم ايران به دنبال دست يابي به سلاح اتمي نيست و حكومت ايران در سال2003 برنامه توليد سلاح اتمي خويش را كنار گذاشته است.
اين گزارش آب سردي بود كه بروي سر جنگ طلبان آمريكائي و مزدوران ايراني شان يعني فرقه مجاهدين خلق ريخته شد و تمامي خوابها و رؤيا هاي ضد ايراني آنان را برباد داد. رهبر كودن و مسئولين خائن اين فرقه كه تمامي اميدشان براي بقا، شكل گيري جنگي ميان آمريكا و حكومت ملاها بود و با ادعاهاي واهي مبني بر اينكه برنامه اتمي نظامي ايران در مرحله رسيدن به نقطه بدون بازگشت ميباشد سعي در بر افروختن شعله هاي جنگ ميكردند بار ديگر در افكار عمومي ملت ايران رسوا گرديده و چهره و ماهيت وطن فروشانه آنان بر همگان اثبات گرديد.
اين گزارش علاوه بر اينكه شكست سنگيني براي نئومحافظه كاران آمريكائي به حساب مي آيد ضربه سنگيني بر پيكره فرقه جنگ طلب مجاهدين خلق وارد نمود و سبب رسوائي بيش از پيش اين فرقه شد.
خوب است كه نيروهاي امنيتي و همچنين دولت آمريكا نيز از اين ماجرا درس عبرت بگيرند و ديگر اطلاعات غلط و غير قابل اعتباري را كه فرقه تروريستي مجاهدين خلق ايران در اختيار آنان قرار ميدهد را مبناي عمل و سياست گذاري خويش قرار ندهند وسبب رسوائي و مضحكه خويش در نزد افكار عمومي ملت ها بيشتر از اين نشوند.
در عين حال رهبري و مسئولين دروغگوي فرقه جنايتكار مجاهدين خلق نيز بايد جوابگوي ياوه سرائي هاي گذشته خويش باشند. ياوه سرائي هائي كه در جهت بر افروختن شعله هاي جنگ ميان آمريكا و متحدانش با حكومت ايران انجام ميگرفت.
خوب است كه بار ديگر بر اين نكته تأكيد كنم كه راه رسيدن مردم ايران به دموكراسي و آزادي، در جنگ نيست و جنگ هرگز نميتواند پيام آور آزادي و مردم سالاري براي يك ملت باشد. اين خود ملت ايران هستند كه براي تعيين نوع حكومت حاكم بر كشورشان تصميم خواهند گرفت و خودشان هستند كه براي رسيدن به حقوق خويش تلاش خواهند كرد و در اين پروسه، براي جنگ طلبان و خائنيني چون رجوي و فرقه او، هيچ ارزش و اعتباري قائل نبوده و نخواهند بود و از اين فرقه همواره به عنوان يك فرقه وطن فروش و خائن و دشمن صلح و آزادي ياد خواهند كرد.
محسن عباسلو 12.12.2007

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا