مطالب

اعلام آمادگي رجوي براي حضور در دادگاه در پاسخگويي به جرايم انجام گرفته تحت رهبريت اش؟

خانواده های قربانیان تشکیلات رجوی، پارس ایران، کانادا، یازدهم ژانویه 2008
پس از گذشت نزديك به يك ماه پيام آخرين رجوي به تاريخ 28 آذر ماه 1386 را دريافت داشتيم ، پيامي بي روح و بي محتوا – خسته كننده و تكراري كه پس از قلمفرسايي طولاني در مورد پيروز هاي كسب شده ، تنها يك نكته با ارزش در آن يافت شد آنهم اعلام آمادگي بي رنگ و روح جهت تشكيل دادگاه در مورد جرايمش!
براستي رجوي بر اين باور است كه آذر ماه 1386 ، با سلسله يي از پيشرفت و پيروزي، به آذرَخشان مقاومت ايران تبديل شد. آنچنان كه خرمن خرمن تبريك براي مريم…. ارسال نمايد ؟
آيا حكم تبرئه دوتن از هواداران فرقه كه شرايط خودسوزي انسانهاي ديگر را مهيا نموده اند در دادگاه پاريس عادلانه بوده ؟ و پيروزي براي اين فرقه خوانده مي شود؟
اما رجوي چنين ادعايي دارد و از آن بنام پيروزي مقاومت ياد نموده است!
با اين اعلام پيروزي توسط رهبر فرقه وتأييد حركت خودسوزي انسان ها ، بعنوان حركتي آرماني و نام بردن از انسان هايي كه خود سوزي كرده اند ، بنام طلايه داران آتشين شرف ، آيا نشان از >سازمان يافته < بودن خودسوزي ها در ژوئن 2003 ندارد ؟ و قرباني شدن 2 انسان بيگناه خواست تشكيلاتي نبوده است ؟ تا دولت فرانسه زير اين فشارها از استرداد مريم قجر به ايران خودداري نمايد ؟
آيا خودكشي و خودسوزي انسان ها براي آزادي رهبر يك جريان فكري در ديدگاه جريانات مترقي و پيش رفته و انقلابي حركتي ارزشي است ؟ و آيا نگاه ارزشي به اين گونه حركت ها ، تأييدي بر سكت و فرقه بودن آن تشكيلات ندارد ؟
رجوي در اين مورد مدعي است :
آنان كه گفته اند اين حركتي سازمان يافته است بيچارگاني اند كه تفاوت سازمان و آرمان را بو نكرده است!
“سازمان يافته” و”با دستور” بوده است! بيچاره تفاوت سازمان و آرمان را بو نكرده و از آن‌جا كه هيچ‌گاه در تمامي عمرش حتي آتش يك سيگار را بر پشت دست خود هم حس نكرده است،…..»(12تير 1382).
رجوي منكر اين است كه از طرف سازمان با تعدادي از انسان ها ( با اين خيال كه اين افراد هنوز در زمره هواداران فرقه مي باشند ) تماس گرفته شده كه در اعتراض به زنداني شدن مريم قجر خود را به آتش بكشند ، بارها و بارها از طرف بسياري از جداشدگان اين تماس ها و درخواست شيطاني فرقه افشاء شده و خوشبختانه تعدادي از آن ها حاضرند در دادگاه شهادت بدهند! سير صعودي جداشدن انسان هاي آزاديخواه از اين گروه پرده از نقشه شوم رهبر فرقه برداشته است!
ادعاهاي عجيب رهبر خاص الخاص را توجه نمائيد :
يك مقاومت سترگ و تاريخي را كه هرروزش حماسه است، به سكت و تروريسم متهم ميكردند. دست پيش ميگرفتند تا پس نيفتند! نميدانستند كه در هر حال آنها را واپس مينشانيم. مضحك تر، پشتيبانان آبروباخته و مزدوراني كه گمان ميكردند دنيا هيچ حساب و كتابي ندارد! گفته بوديم«در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك ذره آزادي و وجدان وجود دارد، ترديد نكنيد كه ما پيروز ميشويم» (12تير1386).
چه مقاومت سترگ و تاريخي و چه حماسه هاي پرشكوهي از اين رهبري ثبت شده است ؟ شايد پيوند او با مريم ابريشمچي از حماسه هاي پرشكوه است ؟ و يا كشتار و شكنجه اعضاء….. و يا هم صدايي با دشمن در حال جنگ……. و تهمت و برچسب مزدور بودن و عوامل وزارت اطلاعاتي بودن منتقدين و…. يا غيبت 5 ساله رهبرخاص الخاص در پناه آمريكائيان ( بلاشك فرار در شرايط نامساعد و ديگران را قرباني نمودن از تخصص هاي منفي اين رهبري است ) و يا ربودن مخالفاني كه دوستان آمريكايي در راستاي خواسته فرقه انجام داده و افراد جداشده را در بيابان هاي عراق بدون امكانات رها نموده اند و يا شو مسخره اي كه يكي از اسراي ذهني وجوان در سيماي آزادي به نمايش گذاشت و نسبت به پدر و خانواده خود برخوردي غير اخلاقي ( البته طبق دستور تشكيلات ) روا داشته و چه بسا در شرايط آزاد اين دخترجوان شيوه رفتارش همانند انسان هاي آزاديخواه سرشار از محبت و مهرباني نسبت به ديگران و خانواده اش خواهد بود اما واداشتن انسان ها به پرخاشگري حتي نسبت به خانواده اشان از برجستگي هاي رفتاري فرقه است!………… قطعا بسياري از اين دست حماسه هاي پرشكوه را ميتوان نام برد!
براستي اگر جائيكه فقط يك قطره عدالت و برهان جاري باشد رهبر فرقه محكوم است! ولي متأسفانه بازي هاي سياستگران غربي مانع جاري شدن اين دادگاه است آنهم بجهت اينكه در بازي هاي خود از اين كارت رنگ و رو باخته استفاده نمايند! نه تأييدي بر حقانيت فرقه داشته باشند.
بگذريم كه اگر قانون و عدالت بي مانع و رادع جاري شود و مبتني بر سيستم قطره يي و ذره يي نباشد، بي گمان در اين دادگاهها جاي ظالم و مظلوم و جاي قرباني و جلاد بالكل بايد تغيير كند. ظالم و جلاد همين ظَلَمه ديني و همان عمله لعنت شده فاشيسم مذهبي هستند كه براي كشتار و سركوب مجاهدين، اسب زين كردند و اسباب كار آماده ساختند و گواهي دروغ دادند.
جالب است به تناقض گفتار وي بايستي توجه شود! در اين پيام مدعي پيروزي نزد غربيان است و در همين جا مدعي است كه در صورت جاري شدن عدالت جاي ظالم و مظلوم عوض مي شود! ولي ما نيز اعتقاد داريم كه بلي اينك تو جلاد پيروز و ما دادخواهان خون عزيزانمان محكوم! و مجبور به تحمل زمان تا با جاري شدن عدالت ، جاي ما مظلوم با رجوي جلاد عوض شود!
در پس افشاگري هايي كه از اين فرقه انجام گرفته داستان غم انگيز مادري با 2 دخترش كه به اميد ديدار برادران به اشرف رفته و متأسفانه شوهرش را به گروگان گرفتند و اين خانم ساده انديش به خاطر رهايي همسرش مجبور به فروش خانه و ارسال وجه براي اين بي آبروشدگان شده تا شايد همسرش را آزاد نمايند جاي بسي تأسف است كه اين مدعي انسانيت كه خرج هاي آنچناني براي گرفتن امتياز از بيگانگان را در سايت هاي خود به نمايش ميگذارد چگونه شيره اين ملت را مي مكد و هنوز داعيه مظلوم بودن را دارد ؟
رجوي از كدامين قانون و عدالت سخن رانده كه خواسته جاي ظالم و مظلوم و……. بالكل تغيير يابد؟ آيا پس از اين همه افشاگري هنوز…………….. ؟ عجبا از اين همه وقاحت!
؟! مگر نميگوييد كه اسرائيل و آمريكا اطلاعات هسته اي و تأسيسات اتمي شما را چونكه خودشان شرم حضور داشه اند، به مجاهدين دادند تا افشاء كنند؟! مگر مدعي بمبگذاري در قطارها و فروش خون آلوده و توزيع هروئين در فرانسه و اروپا توسط مجاهدين نبوديد؟! مگر نمي گفتيد كه زندانهاي عراق آكنده از مجاهدين ناراضي (!) بوده و مجاهدين بيش از هزار و ششصد نفر از اعضاي خودشان را هم در زندانهاي خودشان محبوس و شكنجه كرده و بسياري را هم كشته اند؟!
بسيار خوب، بفرماييد دادگاه بين المللي و شهود خود را هم بياوريد!
خرج اين دادگاه را هم هواداران مجاهدين و پشتيبانان مقاومت خواهند داد تا شما به اين بهانه جا نزنيد! لطفاً به بهانه اينكه يك زن هم ممكن است در دادگاه بين المللي، قاضي باشد و قضاوت بر زنان حرام است، اين دادگاه را رد نكنيد!
تنها نكته برجسته همين است كه حاضر به پاسخگويي به جرايم خود شده است! كه نشان از ترفندي جديد براي نجات فرقه از شرايط موجود دارد! رجوي با ادعاي مظلوميت بارديگر سعي بر فريب افراد مستقر در اشرف و نيز خانواده ها و افرادي كه وابستگي فكري به اين جريان دارند را در سر مي پروراند! اما اين شيوه تا چه ميزان بتواند گره كور اين رهبريت را باز كند ؟
علي ايحال ما بعنوان نماينده خانواده قربانيان تشكيلات به رجوي ميگوئيم :
بسم الله بفرماييد ما هم حاضريم ، اگر ذره اي شهامت داريد با حضور خود در دادگاه و رسيدگي به جرايم انجام گرفته تحت رهبريت شخص شما مظلوم و ظالم مشخص گردد اميدواريم بزودي محاكمه اتان برگزار شود.
ديگر زير حرف خودتان نزنيد تا به بهانه عدم امنيت ، دادگاهتان برگزار نشود. تامين جانتان با نيروهاي بين المللي – شما تحت حمايت نيروهاي بين المللي امنيت اتان محفوظ خواهد بود ، اميدواريم زمان انتظار ما به پايان رسيده باشد.
خانواده قربانيان تشكيلات – نوروزي – سلطاني – ثابتي زاده – عباسي – رمضاني – قديري – عبدالهي – ونكي – زوار نژاد – عباس زاده – قرباني – رضايي – حيدري – سجاد پور – مرادي –
و………. تعدادي ديگر از خانواده هايي كه جهت جلوگيري از به خطر افتادن جان عزيزانشان كه نزد فرقه اسيرند از ذكر نام اشان خودداري گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا