مسعود خدابنده، حملهی موشکی و سپاه قدس

ایراندیدبان، بیستم فوریه 2008
بهنظر میرسد که رهبر عقبماندهی مجاهدین و گشتاپوی اشرف، در اثر افشای روشهای ابلهانهی تبلیغاتیشان، دچار سرگیجه و کابوسی شدهاند که از عوارض آن، هذیانگوییهایی است که از عمق بهگل نشستگی باند رجوی حکایت دارد، سرگیجهای که در آستانهی اخراج از عراق و انحلال تشکیلات تروریستی این فرقه، امری طبیعی بوده و بههیچوجه دور از انتظار نیست.
حسین داعیالاسلام از عوامل اصلی گشتاپوی اشرف به نمایندگی از رهبر مخفی شدهاش، بهمنظور سرپوش گذاشتن بر افشای روشهای ننگین تبلیغاتی این گروه، در مصاحبه با روزنامهی الوطن مدعی شد که ایران قصد حملهی موشکی به اردوگاه اشرف را دارد!
حسین داعی در حالی که شرق و غرب و جنوب عراق و بصره و مرز کویت را در تصرف اعضای سپاه قدس توصیف کرده است، ترس و هراس مجاهدین از حضور مسعود خدابنده در بغداد را با نسبت دادن وی به سپاه قدس! آشکار کرده و میگوید:
« رژیم ایران اخیراً سیاست خود را تغییر داده و قصد دارد روی عناصر ناشناخته یی که از کانادا و اروپا به عراق آمده اند متمرکز شود. آنچه قابل تأمل است ارتباط این عناصر با موسسات دولتی عراق می باشد بعنوان مثال رژیم ایران فردی را تحت عنوان کارشناس فرانسوی در زمینه تروریسم وارد محافل عراق کرده است ولی در واقع یکی ازعناصر نیروی قدس به اسم مسعود خدابنده میباشد. »
اتهامزنیهای ابلهانهی بقایای رجوی به جداشدگان و خصوصاً آقای مسعود خدابنده موضوع جدیدی نیست، اما بنبست عراق بهاضافهی فرصتطلبی ذاتی و تلاش برای تحریک امریکا به حملهی نظامی به ایران از طریق القای دخالت سپاه پاسداران در عراق باعث شده است تا مسعود خدابنده را یکشبه از وزارت اطلاعات به سپاه قدس منتقل کنند!
بقایای رجوی که اوج بلاهت خود را در بهکار گرفتن روشهای ننگین تبلیغاتی نشان دادند، مسعود خدابنده که کل پروسهی 20 سال ِ گذشتهاش روشن میباشد و زندگی و فعالیتهایش در معرض دید همگان بوده است را از سویی عنصر ناشناخته از کانادا و اروپا قلمداد میکند و از دیگر سو برای پروندهسازی علیه ایشان، وی را عضو سپاه قدس معرفی میکند.
این اتهامزنی و پروندهسازی ناشیانه یادآور توطئهی احمقانهای است که سال گذشته باند رجوی علیه مسؤولین عراقی و اعضای پارلمان این کشور تحت عنوان اعضای سپاه قدس اجرا کردند که از فرط رسوایی در نطفه شکست خورد و هیچکس به آن بهایی نداد.
اما پروندهسازی علیه آقای خدابنده با کابوس حملهی موشکی یک ارتباط مستقیم دارد، همچنانکه به هنگام ملاقات خانوادههای اعضای مجاهدین با فرزندانشان در اردوگاه اشرف از آن با عنوان انفجار بمب اتمی در اشرف یاد کردند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن