مطالب

مسعود خدابنده، حملهی موشكی و سپاه قدس

ایراندیدبان، بیستم فوریه 2008
بهنظر میرسد كه رهبر عقبماندهی مجاهدین و گشتاپوی اشرف، در اثر افشای روشهای ابلهانهی تبلیغاتیشان، دچار سرگیجه و كابوسی شدهاند كه از عوارض آن، هذیانگوییهایی است که از عمق بهگل نشستگی باند رجوی حكایت دارد، سرگیجهای كه در آستانهی اخراج از عراق و انحلال تشكیلات تروریستی این فرقه، امری طبیعی بوده و بههیچوجه دور از انتظار نیست.
حسین داعیالاسلام از عوامل اصلی گشتاپوی اشرف به نمایندگی از رهبر مخفی شدهاش، بهمنظور سرپوش گذاشتن بر افشای روشهای ننگین تبلیغاتی این گروه، در مصاحبه با روزنامهی الوطن مدعی شد كه ایران قصد حملهی موشكی به اردوگاه اشرف را دارد!
حسین داعی در حالی كه شرق و غرب و جنوب عراق و بصره و مرز كویت را در تصرف اعضای سپاه قدس توصیف كرده است، ترس و هراس مجاهدین از حضور مسعود خدابنده در بغداد را با نسبت دادن وی به سپاه قدس! آشكار كرده و میگوید:
« رژیم ایران اخیراً سیاست خود را تغییر داده و قصد دارد روی عناصر ناشناخته یی كه از كانادا و اروپا به عراق آمده اند متمركز شود. آنچه قابل تأمل است ارتباط این عناصر با موسسات دولتی عراق می باشد بعنوان مثال رژیم ایران فردی را تحت عنوان كارشناس فرانسوی در زمینه تروریسم وارد محافل عراق كرده است ولی در واقع یكی ازعناصر نیروی قدس به اسم مسعود خدابنده میباشد. »
اتهامزنیهای ابلهانهی بقایای رجوی به جداشدگان و خصوصاً آقای مسعود خدابنده موضوع جدیدی نیست، اما بنبست عراق بهاضافهی فرصتطلبی ذاتی و تلاش برای تحریك امریكا به حملهی نظامی به ایران از طریق القای دخالت سپاه پاسداران در عراق باعث شده است تا مسعود خدابنده را یكشبه از وزارت اطلاعات به سپاه قدس منتقل كنند!
بقایای رجوی كه اوج بلاهت خود را در بهكار گرفتن روشهای ننگین تبلیغاتی نشان دادند، مسعود خدابنده كه كل پروسهی 20 سال ِ گذشتهاش روشن میباشد و زندگی و فعالیتهایش در معرض دید همگان بوده است را از سویی عنصر ناشناخته از كانادا و اروپا قلمداد میكند و از دیگر سو برای پروندهسازی علیه ایشان، وی را عضو سپاه قدس معرفی میكند.
این اتهامزنی و پروندهسازی ناشیانه یادآور توطئهی احمقانهای است كه سال گذشته باند رجوی علیه مسؤولین عراقی و اعضای پارلمان این كشور تحت عنوان اعضای سپاه قدس اجرا كردند كه از فرط رسوایی در نطفه شكست خورد و هیچكس به آن بهایی نداد.
اما پروندهسازی علیه آقای خدابنده با كابوس حملهی موشكی یك ارتباط مستقیم دارد، همچنانكه به هنگام ملاقات خانوادههای اعضای مجاهدین با فرزندانشان در اردوگاه اشرف از آن با عنوان انفجار بمب اتمی در اشرف یاد كردند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا