تحت حاکمیت عراق قرارگرفتن اسارتگاه اشرف واقدامات پیش رو

الف. مینو سپهر
ازهفته پیش که تحت حاکمیت قرارگرفتن اسارتگاه اشرف توسط ارتش عراق دردستور کار دولت آن کشور قرارگرفت فرقه رجوی درنهایت سراسیمگی وپریشان حالی وعصبیت تمامی امکانات خود را به صحنه آورد تا شاید بتواند جلوی این روند قانونی را مسدود نموده و وضعیت واین دکان شیاد گری وشیادی خود درعراق را همانند گذشته حفظ نماید.
فرقه رجوی درحقیقت از چندماه پیش بدین سو از طریق جاسوسها وخبرچین ها ومزدوران خود خبردارشده بود اسارتگاه اشرف بگونه ای جدی درشرف تعین تکلیف قرارگرفته است لذا ترفند پشتیبانی چند ملیون عراقی! ازحضوروعدم جابجایی اشرف راهم درهمین راستا می توان ارزیابی نمود….
اکنون که با تلاش های قضایی خانواده اسیران و کوشش های قابل تحسین بنیاد خانوادگی سحر و کانون نجات- انجمن آوا و افراد رها شده وگریخته از مناسبات فرقه رجوی ودیگرایرانیان آزاده ومستقل به اولین نتیجه دلخواه رسیده است لازم است با شناخت اولویت ها جهت اقدامات بعدی و بازخوانی تاکتیک های آتی این فرقه دربرخورد با این رخداد برای آینده این پایگاه تروریستی وافراد مستقر درآن به فکر راه حل های مناسب باشیم…
همانگونه که داد وفغان ها وزاری والتماس های فرقه دراین مدت نشان می دهد آنها روی دونکته تاکید می نمودند——- اول…. تداوم حفاظت اشرف توسط نیروهای ائتلاف و دوم جلوگیری از جابجایی اردوگاه اشرف…. درمورد اول که برنامه های این فرقه باشکست کامل مواجه گردید ولذا اکنون باتوجه به شرایط تازه بی شک روی نکته دوم یعنی عدم جابجایی اشرف تاکید وتلاش خواهند نمود.
تاکتیک های فرقه دربرخورد باشرایط کنونی می تواند شامل این اقدامات گردد.
1- تلاش برای عدم جابجایی اشرف
2- تلاش برای فراری دادن سرکردگان فرقه ساکن درعراق
3- انجام اقداماتی همانند موشک پرانی های سابق به اسارتگاه جهت ناامن نشان دادن آن
4- تلاش جهت جلوگیری از انجام پروسه دادخواست ها وشکوائیه ها دردستگاه قضایی عراق.
5- تلاش برای ثابت نمودن تئوری ساخته وپرداخته دروغین خود مبنی بردرراه بودن فاجعه انسانی! برای اسیرن اشرف
لذا باتوجه به تاکتیک های آتی فرقه رجوی دربرخورد با مسئله اشرف اقدامات فوق جهت تعین تکلیف نهایی این فرقه درعراق لازم بنظر می رسد.
1- تلاش برای به جریان انداختن دادخواست ها وشکوائیه ها ی قربانیان این فرقه علیه سرکردگان این سازمان تروریستی در سیستم قضایی عراق و تماس با دولت عراق برای برداشتن موانع دراین راه.
2- گسیل خانواده اسیران اشرف برای دیدار عزیزانشا ن دراین اردوگاه کار اجباری
3- تلاش برای جلوگیری از فرار سرکردگان فرقه از اردوگاه اشرف
4- تقدیم دادخواست ها و شکوائیه جدید درمورد جنایات این فرقه درعراق توسط جداشدگان جدید
5- تلاش برای جابجایی اشرف جهت درمان اسیران ودور نمودن آنها از محیط اسارتگاه برای آماده ساختن اسیران رهاشده برای بدست آوردن روحیه ای تازه جهت تداوم زندگی بروال طبیعی.
6- تلاش برای خنثی نمودن تئوریهای فرقه مبنی بر عدم امنیت جانی برای اسیران رها شده ازقید تشکیلات تروریستی فرقه رجوی با برقرارنمودن ارتباط آنها با دنیای آزاد از طریق دسترسی به وسائل ازتباط جمعی از جمله اینترنت و تلوزیونهای ماهواره ای.
7- همکاری نزدیک با سیستم قضایی عراق برای بدام انداختن سرکرده فراری فرقه مسعود رجوی شیاد که هم اکنون درمکانی حفاظت شده دراردن روزمرگی های خود را می گذراند.
8- تلاش های قضایی درکنار دولت عراق برای به ام انداختن مریم عضدانلو قاجار از طریق پلیس بین الملل..
8- تلاش برای جمع نمودن سیمای رذالت وشیادی در کشورعراق.
9- تلاش برای به جریان انداختن دوپرونده پولشویی فرقه دردادگاه های ضدتروریستی فرانسه
هم میهنان آزاده ومخالفان خشونت گرایی وتروروتروریسم امروزه با سقوط اسارتگاه اشرف درعراق و ازهم پاشی فرقه رجوی یکی ازموانع مهم فراروی برقراری دموکراسی وحکومت قانون یعنی آرزوی صدساله مردم ایران ازمیان رفته است لذا جادارد در راستای رسیدن به این آرزوی دیرینه مردم ایران جملگی با عقاید وافکار متفاوت درزیر چتر دفاع از جنبش مدنی مردم ایران هم آوا وهمصدا شدیم….
درپایان جادارد از همه تلاشگرانی که با دریادلی و شهامت از دیوار خفقان و سرکوب و اختناق فرقه رجوی گذرنموده و هم میهنان خود را از رمز ورازهای این فرقه جنایتکار آگاه نمودند سپاسگزازی نموده وبرای همگی این ایرانیان آزاده آرزوی تداوم تلاش تا رسیدن به سرانجامی خوش که همانا دستگیری ومحاکمه همه سرگردگان این فرقه دردادگاه های ضدتروریستی می باشد بنمایم………
الف. مینو سپهر……… کنکاشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان…. ۲۰۰۸-۸-۳۱
برگرفته از وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا