پای مجاهدین هم به دادگاه عراق کشیده شد

رییس هیأت مدعی‎العموم در دادگاه عالی جنایی عراق اعلام کرد که این دادگاه هماکنون در حال بررسی پروندهی غارت سرمایههای عراق میباشد. این پرونده کوپنها و سوبسیدهای نفتیای که رژیم قبلی عراق به اشخاص و گروهها اعطا کرده بود را نیز شامل خواهد شد.

جعفر موسوی در گفت‎وگو با خبرگزاری مستقل "اصوات العراق" گفت: پروندهی قضیهی کوپنهای نفتی از مسایل مطرح در این دادگاه میباشد.

روزنامه‎ی عراقی "المدی" در 25 ژانویه 2004 لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی 275 وزیر سابق، نمایندگان، روزنامهنگاران، شخصیتهای داخلی و خارجی و برخی سازمانها از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران ذکر شده بود. این افراد و گروهها بهخاطر وفاداری به رژیم بعثی و اجرای طرحها و دستورات صدام، شامل دریافت کمکهای نفتی رژیم سابق عراق شده بود

روزنامه "عراق الغد"

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.