عملکرد سازمان مجاهدین خلق

مجاهدین رجوی در زدن حرف مفت خستگی ناپذیرند!

این گروه شارلاتان هرگز یاد نگرفته اند که وقتی حرفی برای مطرح کردن نداشته باشند، عقل سلیم حکم می کند که خاموش باشند.
تبدیل شده اند به نخود هر آش وعربده کش هر زمان ومکان.
رجویست ها ودر راس آنها شخص شخیص ؟؟!! خودش ، حتی به بدیهی ترین توصیه و مصلحت اندیشی هم اعتراض دارند.
شده اند عینهو ” مراد برقی ” که درسریال تهیه شده دردوران شاه که دربرابر هرحرف مربوط ونامربوطی اظهار نظر میکرد که ” مخ ومخ ومخالفم “!

به موضوع مورد اعتراض شان به شرح خبر منتشره در وبسایت شان توجه کنید :
همزمان با سالگرد قیام آبان و وحشت رژیم از انفجار اجتماعی، آخوند جعفر منتظری دادستان کل رژیم خطاب به دادستانهای رژیم در کشور گفت: «در بحث تأمین امنیت با کسانی که امنیت جامعه را هدف قرار دادند برخورد جدی را در دستور کار قرار دهید و در این خصوص تردید نداشته باشید “.

یعنی شما به برهم زدن امنیت جامعه که مسائل فقط وفقط درپرتو ان قابل رتق وفتق اند، اعتراض دارید؟

کدام مقام قضایی ودرکدامین کشور به ضابطین خود دستور میدهد که که بگذارید هرکس هرچه دلش خواست بکند وبه اینگونه افراد که درصورت نبود امنیت ، حاضرند کشوری را بخاطر منافع نامشروع وغیر قانونی خود به آتش بکشند ، اعتراضی نکنید وبه زعم رجویست ها، حتی با آنها همکاری کنید و مملکت را بیشتر وبیشتر خراب کنید!!!

ونیز :

در همین رابطه پاسدار حسین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ وحشت خود را از حمل و استفاده از سلاح در آستانه سالگرد قیام آبان نشان داد و گفت: مبارزه با هرگونه حمل و استفاده از سلاح جزء اولویت های پلیس است. ما به طور جد با آن برخورد خواهیم کرد. در این میان حتی اگر یک تیر مشقی هم شلیک شود، پلیس حساسیت ویژه ای داشته و با آن برخورد خواهد کرد “.

در اغلب کشورها وازجمله کشور ما داشتن وحمل بدون مجوز سلاح ممنوع است وبرابر قوانین موجود، سلاح باید طبق ضوابط خاص خود صرفا دراختیار حکومتی باشد که الحال مردم ما مترصد برداشتن آن نیستند.

ما فعلا به آمریکا تبدیل نشده ایم که برای سود بیشتر انحصارات اسلحه سازی ، فروش وحمل سلاح درآن آزاد باشد وحتی بعضی از رئیس جمهورهای آنجا قادر به جلوگیری ازخرید وفروش اسلحه نباشند تا درکنار سود سرشار یک درصدی های ثروتمند آمریکائی ، دیوانگان ، نژاد پرستان وروان پریش هایی وجود داشته باشند که براحتی وارد دانشگاه، مدرسه، خوابگاه دانشجویان وهرجای دیگری که عشق شان کشید وارد شده و کودکان وسایر اقشار مردم بیگناه را به رگبار گلوله بسته وکاری کنند که قربانیان این وحشی گری ها، بمراتب بیشتر از کسانی باشند که دردیگر کشورها که هنوز قانون اعدام درآنها وجود دارد ، اعدام میشوند!

حتما یادتان هست که در ایام نوروز ودر زمانی که دولت مقرراتی درباره ی قرنطینه وضع کرده بود که تصمیمی جهت حفظ سلامتی مردم بود، سرنشینان لمپن یک اتومبیل سواری بر روی افسر پلیس راهنمائی ورانندگی که مقررات مربوطه را به آنها تفهیم میکرد، شمشیر کشیدند!
اگر اینها با این شارلاتانی قمه وچاقو کشیدند ، اگر سلاح گرم هم داشتند ، فاجعه ای را براه میانداختند که تنها ثمره اش این بود که شما بدون کشیدن کوچکترین خجالتی ، دربوق وکرنا بدمید که مبارزه ی مسلحانه ی مردم برای سرنگونی حکومت وآوردن مریم تابان به تهران شروع شده است!

پس هموطن نویسنده ی این خبر وناشر بی عقل تر ازاو:

وقتی مطلبی برای نوشتن ندارید، زبان درکام خود بگذارید واینهمه بنام انسان به انسانیت توهین نکنید وحرمت قلم را باین سادگی نشکنید.

سعید

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا