در چنبره‎ ی دردی ماندگار

« تروريسم حاصل كار دست>‎كشى و وحشت‏افكنى. پس شگفت نيست اگر دست>‎ديده و تلخ>‎ی امكان>‎تر تروريست>‎ها ضعيف‏اند و كار ديگرى از دست>‎ی گزينه‏هاى ديگر – مانند اقدام سياسى، مقاومت بدون خشونت، اعتصاب عمومى و تظاهرات فراگير – را كنار مى‏گذارد. تروريست>‎ی ضعفا نيستند، به دليل اينكه نتوانسته‏اند ضعفا را به مقابله و مخالفت پايدار در ميدان سياست بكشانند. تروريست>‎ی مردم ِ خودشان عمل مى‏كنند. » (1)

مریم رجوی یک بار دیگر در برابر این سؤال قرار گرفت که "سازمان>‎ای با مردم داخل کشور دارد؟" (2) و او در پاسخ به تکرار جعلیات و موهوماتی پرداخت که بیش از 25 سال است توسط این گروه در برنامه>‎اش، ارایه گردیده است:

« این مقاومت ریشه در میان مردم ایران دارد و بدون حمایت وسیع مردمی قادر نمی بود به بقای خود ادامه دهد. براساس آمار و ارقام دقیقی كه ما در دست داریم 95درصد از مردم مخالف آخوندهای حاكمند و مقاومت ایران دارای شبكه وسیعی در داخل ایران است. »

معلوم نیست که این شبکه>‎برد در شرایطی که مجاهدین حتی از اطفال عشایر عراق برای خود امضاء جمع می>‎ی جهانی هم که شده لااقل 5 نفر از آنها در برابر سازمان ملل و یا سفارت>‎های خارجی در تهران جمع نمی>‎ی داخلی نام برده می>‎ی اطلاعات مورد علاقه و ارایه شده توسط موساد می>‎ها است که این دعاوی کاملاً ابلهانه جز برای مصرف تبلیغاتی به کار نمی>‎ی دیگری است.

و جالب این>‎اعتنایی مردم به خود یاد می>‎های مختلف یادآوری کرده است که انتظار انقلاب امری بیهوده است و مردم را دشمن اصلی خود می>‎رسانند.

این واقعیت که باند رجوی جریانی است که بیش از دو دهه است از صحنه>‎های مجاهدین گذاشته و شخص رجوی به>‎اند از:

1- در روابط داخلی، رجوی دستور احداث زندان و شکنجه>‎ها حبس و شکنجه با این تعهد که حاضر شود دوباره به سر کار خود بازگردد آزاد می>‎شوند. درد ماندگار و عمیق ِ ابتر بودن و نداشتن پایگاه مردمی تا آنجا بر مجاهدین فشار آورد که دست به تشکیل شبکه>‎ها نفر را فریب داده و با زور و نیرنگ به اردوگاه>‎ارتباطی با توده>‎گیر فرقه>‎های بسیار پایین>‎ی مهار و به>‎ها است با تصریح رجوی، امید به حرکت>‎نفع سایر جریانات اپوزیسیون و نه الزاماً مجاهدین) امری واهی قلمداد شده و مجاهدین موظف شده>‎ی کشورهای غربی از یک>‎ی بقاء برای این فرقه بخرند.

از این رو اظهاراتی مانند آنچه مریم رجوی در این مصاحبه بر زبان می>‎ی رجوی که مسلماً جز زبونی و خفت بیشتر برای آنان به همراه نخواهد آورد.

دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.