الدلیمی و نماینده‎ی مجاهدین در اتحادیه‎ی اروپا

آورده ‎اند که دزدی سنش بالا رفت و جسماش ضعیف شد و دیگر قادر نبود که برای سرقت منازل از دیوار بالا رود و وقتی نتوانست به کار شرافتمندانهاش! بپردازد تا لقمه نان حلالی! بهدست آورد، چارهای برای رفع گرسنگی و سد جوع نداشت جز اینکه قطعه نانی را از نانوا میدزدید یا اینکه در زبالههای ثروتمندان چیزی را پیدا میکرد و میخورد. در گوشهی دیگری از این شهر مستمندی بود که او نیز بدشانس بود زیرا که قوی هیکل و قبیحالمنظر بود و دل هیچکس بهخاطر وی نمیسوخت و هر وقت به مردم نزدیک میشد او را طرد میکردند و او را ملامت میکردند و به او میگفتند تو در صحت و سلامت بهسر میبری، چرا کار نمیکنی و از عرق جبینت نمیخوری؟!

روزی از روزها دزد و گدا در مکانی هم‎دیگر را دیدند و هر دو از بدشانسی خویش شکایت میکردند تا اینکه دزد پیر به گدا گفت: اگر با من همکاری کنی، من فکری دارم که هر دوی ما را از این تنگنا نجات میدهد. گدا گفت: من در خدمتم. دزد گفت: فلانی کشاورز مسنی است و داخل مزرعهاش اسب اصیلی دارد، با هم به آنجا میرویم، تو در میزنی و او را سرگرم میکنی و از او خواهش میکنی به تو کمک کند، اگر تو را بیرون کرد باز هم اصرار کن و دست از سرش بر ندار حتی اگر تو را زد، اینجاست که فرصت برای من فراهم میشود تا وارد باغش شده، اسبش را سوار شوم و بگریزم. وقتی کار تمام شد، اسب را در فلان روستا میفروشیم و پولش را تقسیم میکنیم.

توافق کردند و روز بعد به سوی مزرعه‎ی کشاورز رفتند و همانطور که قرار بود، دزد در کنار باغ مخفی شد و گدا شروع به التماس کردن به کشاورز نموده و از بدبختی و گرسنگی خویش ناله و زاری کرد. از بدشانسی دل کشاورز به رحم آمد و سریع رفت تا نان و طعامی برای این فقیر بیاورد، بهمحض برگشتن چشمش به دزد افتاد که افسار اسب را باز میکرد تا او را بدزدد، چماقش را برداشت و به طرف دزد پیر رفت و با چوب و مشت و لگد او را حسابی تحویل گرفت، دزد پا به فرار گذاشت و جان سالم به در برد، کشاورز فهمید که گدا نیز با او همدست است، سریعاً به نزد او رفت و او را آنقدر زد که استخوانهایش له شد، او نیز در حالی که خون از دست و پایش سرازیر شده بود پا به فرار گذاشت.

وضعیت عدنان الدلیمی و دوستان مجاهد خلق او مثال همین دزد و گدا است و الدلیمی از اعمال فریب‎کارانهاش چیزی جز بدبختی و شکست عایدش نخواهد شد. عملکرد او (حمایت از مجاهدین خلق در اروپا) نشان داد که او یک بعثی صدامی است زیرا مجاهدین خلق همپیمانان صدام و بعثیان جانی بودند و هستند.

این سرزنش دامن دولت و پارلمان ما را نیز در برمی‎گیرد، اگر آنان عدنان الدلیمی را بهخاطر اظهارات فرقهایاش در ترکیه و اقدامات تروریستی و نیز کوچاندن شیعیان از محلههای العدل، الجامعه، العامریه، الجهاد و الغزالیه و موشکباران مناطق شیعی مورد بازخواست قرار میدادند، دیگر جرأت نمیکرد که به اعمال پستاش ادامه دهد.

در هر صورت او بر اسب مرده شرط بندی کرده و چیزی عایدش نخواهد شد.

حامد جعفر / صوت الحریه

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.