مجاهدین خلق، سازمان تروریست فرقه ‎ای

حضور سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران پیامدهای منفی‎ای را برای ملت عراق بهدنبال داشته است.

این سازمان علیه هم‎وطنان ما بهعنوان یک گروه دارای افکار فرقهای بهکار گرفته شد و صدام از آنان بهعنوان ابزار سرکوب علیه ملت عراق استفاده کرد. سال 1991 شاهد نقش این سازمان در سرکوب انتفاضهی ملت عراق در قیام شعبانیه بودیم که علیه کردها بهکار گرفته شدند. عناصر این گروه به افراط در بهکارگیری خشونت و وحشیگری شهرت دارند. در سال 1999 در جریان جنایت ترور مرجع دینی سید محمدصادق الصدر (قدس سره)، باز هم بهعنوان ابزار سرکوب بهکار گرفته شدند.

سازمان مجاهدین خلق از سازمان‎هایی بهشمار میرود که در لیست گروههای تروریست گنجانده شده است و موضع اروپا و امریکا در این زمینه مشترک و واحد است. همانطور که این سازمان در زمان گذشته در خدمت منافع، اهداف و نقشههای رژیم صدام بود امروزه همین نقش را در زمینهی تشدید طائفهگری به انجام میرساند، زیرا برخی از نیروهای امپریالیست چشمشان را بر این سازمان که یک گروه تروریستی است بستهاند و حتی از این سازمان علیه شیعیان عراق و ایران استفاده میکنند و اقدامات غیرقانونی و غیرقابل قبول انجام میدهند.

این گروه نقش زیادی در اخلال امنیت و اجرای نقش منفی در پشتیبانی از تروریست‎ها دارد. برای ذکر دلیل کافی است به وضعیت استان دیاله اشاره کنیم. این سازمان در ناامنی عراق سهم دارد و جنایتهای زیادی را علیه ملت ما انجام داده است و حتی شیوخ و سران عشایر دیاله از جنایات و اعمال این سازمان به تنگ آمدهاند. آنچه که باید بیشتر به آن دقت شود نقشهای است که سازمان در عراق برای پیاده کردن آن تلاش میکند و هدف آن فرقهگرایی و کاشتن بذر فتنه و تقویت آن در عراق است. نمونهی آن دعوت مشکوک این سازمان برای برگزاری کنفرانسی به بهانهی حمایت از اهل سنت عراق با هماهنگی برخی از نمایندگان اروپایی بود که اهدافشان محقق نشد و نمایندگان اروپا در کنفرانسی که این سازمان تروریستی برگزار کرده بود شرکت نکردند.

در زمانی که دولت عراق سعی در انحلال گروه‎های شبه نظامی و افراد مسلح عراق دارد تا بتواند بحران امنیتی این کشور را از بین ببرد، قانون را پیاده کند و مؤسسههای قانونی دولتی و امنیتی زمام امور را در دست بگیرند، حضور ملیشیای اجنبی که دارای سلاح سنگین است و از تیمهای نظامی و مجرب برخوردار است و نقشههای شوم فرقهای دارد، برای امنیت و ثبات عراق و هموطنان ما خطری بزرگ بهشمار میآید.

اظهارات آقای علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در خصوص تهدید این سازمان و درخواست خروج آنان از عراق نشان‎گر این امر است که دولت عراق بهخوبی از پیامدهای تهدیدآمیز حضور سازمان تروریستی مجاهدین خلق آگاه است و نیز نشان میدهد که دولت در استقرار امنیت و ایجاد شرایط امن برای شهروندان عراق و عدم اعطای فرصت به توطئهچینان اجنبی و غربی برای ادامه جنایاتشان در حق ملت عراق جدی و مصمم است.

عکس‎العمل دبیرخانهی شورای مقاومت ملی ایران به اظهارات علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، که در سایت اصواتالعراق در روز 2/2/2007 منتشر شده است، بینهایت مضحک و مسخره است. این بیانیه حاوی سخنان پوچ و واهی است و از کمترین سطح منطق در عبارات برخوردار است. برای نمونه به قسمتی از آن اشاره میکنم:

« مشروعیت حضور مجاهدین خلق در عراق برگرفته و بر اساس معاهده‎ی ژنو میباشد. »

در جواب می‎گوییم: چه قانونی دخالت این سازمان تروریستی در امور داخلی ما را مجاز میشمارد و دست این سازمان را برای حذف شخصیتهای ملی ما باز میگذارد و ریختن خون فرزندان این وطن را مباح میکند؟

دولت عراق باید خواستار مطرح شدن پرونده‎ی این سازمان و رسوایی جنایاتی که در حق ملت عراق مرتکب شدهاند بشود تا افکار عمومی عراق و دنیا از آن باخبر شوند و باید از تمام امکانات و تواناییهایش برای اخراج این سازمان از عراق استفاده کند. مناسب است که این موضوع در دستور کار شورای نمایندگان (پارلمان عراق) که نمایندهی حقیقی ملت عراق هستند قرار بگیرد تا در این مسالهی خطیر اظهار نظر کنند و اگر ما از کشورهای همسایه و ایران میخواهیم که در امور داخلی ما دخالت نکنند، پس باید ما در ابتدا این سازمان را از وطنمان بیرون کنیم زیرا که حضور این گروه دخالت در امور داخلی ایران بهشمار میرود.

حضور این سازمان در عراق مخالف تمامی شرایط استقلال‎خواهی و قوانین حقوقی است، همانطور که با منافع ملی و مصلحت ملت عراق در تضاد میباشد.

عبدالکریم المحمداوی/ صوت العراق

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.