ائتلاف بعث – مجاهدین در گوشه ‎ی رینگ

در حالی که سه سال از آغاز دخالت‎های آشکار گروه تروریستی رجوی با همدستی بقایای حزب بعث در عراق میگذرد و اکنون آشکار گشته است که این ائتلاف نقش محوری را در ناآرامیهای عراق بازی میکند، روشنفکران و دلسوزان عراقی نسبت به برنامههای دار و دستهی رجوی و حامیان آنها که بهدنبال تفرقهافکنی مذهبی و قومی هستند هشدار میدهند.

"حسن العلوی" متفکر و پژوهش‎گر عراقی در مصاحبه با تلویزیون الحره، با اشاره به استفادهی ابزاری بقایای بعث از مجاهدین گفت: « چرا اهل سنت عراق که در تضاد با شیعهی عراق هست میرود و با مجاهدین خلق ایرانی دست میدهند. این یک جنگ سیاسی است و بر پایهی بینش عقیدتی و اصول اخلاقی و پایههای ایدئولوژیک نیست. در این تضاد و جنگ هر طرفی ابزاری که در دست دارد را بهکار میگیرد تا به طرف دیگر ضربه وارد کند. »

"عباس الیاسری" مفسر و نویسنده نیز در مصاحبه با تلویزیون العام، ضمن انتقاد از استفاده‎ی ابزاری برخی از نمایندگان اهل سنت پارلمان عراق از گروه تروریستی رجوی گفت: « بعضیها هم از کارهای سازمان منافقین خلق استفاده می‌کنند که این یک سازمان تروریستی است و سازمانی است که از زمان رژیم سابق شناخته شده است و الان نقش محوری در فتنه‌انگیزی و اختلافات مذهبی دارد و برخی روزنامه‌های ورشکسته و برخی تلویزیونهای ماهواره‌ای به آنها کمک می‌کنند و دست به برگزاری جلسات می‌زنند و در امور عراق دخالت میکنند و آنچه باعث تعجب است اینکه برخی آقایان نمایندگان پارلمان در کنفرانسهایی که با کمک این سازمان تروریستی در بروکسل و پاریس برگزار می‌شود، شرکت میکنند و سمینارهایی برگزار میکنند. یکی از آنها که رهبر یک فراکسیون پارلمانی است گفت ما با سازمان منافقین خلق در اهداف و اصول مشترک هستیم. فکر میکنم به این ترتیب خودش را در شرایط تنگنا و گوشهی رینگ قرار میدهد وقتی که فراموش میکند و یا خودش را به فراموشی می‌زند که این سازمان توسط اتحادیهی اروپا و بسیاری از کشورهای جهان بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است و به این ترتیب خودش را در سلک تروریستها قرار میدهد… »

همچنین "شیخ صباح الساعدی" عضو پارلمان از لیست ائتلاف خواستار رفع مصونیت از محمد دایینی عضو پارلمان از جبهه‎ی گفتوگوی ملی عراق گردید. ساعدی گفت: « تعدادی از اعضای پارلمان بهدنبال مواضع دایینی و اظهارات مذهبگرایانه و حمایت وی از مسلحین درخواستی بدین منظور به پارلمان تقدیم کردهاند. این مواضع و اظهارات، داینیی را تحت پیگرد قانون مبارزه با تروریزم قرار میدهد. »

رسوایی عوامل افراطی و تفرقه‎افکنان که از مجاهدین استفادهی ابزاری میکنند به جایی رسیده است که رسانههای خبری اعلام کردند نیروهای چند ملیتی از پلیس بینالمللی خواستار دستگیری مشعان جبوری شدند. منابع گفتند نیروهای چند ملیتی با صدور حکمی بهخاطر اینکه کانال ماهوارهای وی به حمایت از باندهای تروریستی ادامه میدهد، قصد دستگیری وی را دارند. *

ایراندیدبان

_____________________

* کلیه‎ی خبرها برگرفته از سایت ایرانلیبرتی است

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.