اسناد محرمانهی اتحادیه اروپا علیه مجاهدین

در شرایطی که باعث خمشگین شدن برخی از نمایندگان پارلمان اروپا شده، اتحادیهی اروپا ادعا میکند که سند محرمانهای در اختیار دارد که نگه داشتن گروه اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق در لیست تروریستیاش را توجیه میکند، اما بهی اروپا در نامهای بهی کشورهای عضو اتحادیهی اروپا در همکاری بینالمللی در جنگ علیه تروریسم به مخاطره خواهد افتاد. »

این آخرین نامه از اسنادی است که از دسامبر، زمانی که دادگاه اتحادیهی اروپا و مجاهدین خلق مبادله شده است.

داراییهای مالی سازمانهایی که تروریست اعلام شدهاند مسدود میشود و از کسب درآمد مالی در اروپا منع میشوند.

مسؤولان اتحادیهعنوان اهرمی برای مقابله با فنی اروپا و تبعیدیهای ایرانی معتقدند که این گروه اپوزیسیون هنوز دارای خصوصیات خشن و تعصبی گروه در غرب اعتراف کرده که رهبری مجاهدین خلق مدل دموکراسی لیبرال نیست.

بروکسل/ ئی یو آبزرور/ 31 می 2007

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.