لیست گروههای تروریستی

اسناد محرمانهی اتحادیه اروپا علیه مجاهدین

اسناد محرمانهی اتحادیه اروپا علیه مجاهدین
بروکسل/ ئی یو آبزرور/ 31 می 2007
در شرایطی که باعث خمشگین شدن برخی از نمایندگان پارلمان اروپا شده، اتحادیهی اروپا ادعا میکند که سند محرمانهای در اختیار دارد که نگه داشتن گروه اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق در لیست تروریستیاش را توجیه میکند، اما بهدلایل امنیتی نمیتواند محتوای این سند را فاش کند.
مسؤولان اتحادیهی اروپا در نامهای بهتاریخ 14 می به وکلای مجاهدین خلق گفتند:
« شورا ]دبیرخانهی کشورهای عضو اتحادیهی اروپا[ در موضعی نیست که امکان دسترسی شما به دیگر اسناد ِ فایل را فراهم کند، چرا که کشوری که اسناد را ارائه کرده موافق با افشای آنها نیست. »
در ادامه آمده است:
« در غیر این صورت موضع اتحادیهی اروپا در همکاری بینالمللی در جنگ علیه تروریسم به مخاطره خواهد افتاد. »
این آخرین نامه از اسنادی است که از دسامبر، زمانی که دادگاه اتحادیهی اروپا تصمیم این اتحادیه در سال 2005 برای نگه داشتن مجاهدین خلق در لیست تروریستی را ملغی اعلام کرد، بین اتحادیهی اروپا و مجاهدین خلق مبادله شده است.
داراییهای مالی سازمانهایی که تروریست اعلام شدهاند مسدود میشود و از کسب درآمد مالی در اروپا منع میشوند.
مسؤولان اتحادیهی اروپا میگویند که حکم دادگاه، تصمیم پس از سال 2005 برای نگهداری مجاهدین در لیست را شامل نمیشود، اما کل مدارکی که بروکسل به گروه داده، تاکنون به فعالیتهای پیش از سال 2001 مربوط میشود، و مجاهدین خلق ادعا میکند که در این مدت به یک جنبش غیرخشن تبدیل شده است.
مجاهدین خلق میگوید که قرارگیریاش در لیست تروریستی، که پنج سال پیش توسط بریتانیا شروع شد، یک حرکت سیاسی است تا بتوانند از آن بهعنوان اهرمی برای مقابله با فنآوری هستهای تهران استفاده کنند.
اما برخی از دیپلماتهای اتحادیهی اروپا و تبعیدیهای ایرانی معتقدند که این گروه اپوزیسیون هنوز دارای خصوصیات خشن و تعصبآمیز است. حداقل یکی از حامیان شناخته شدهی گروه در غرب اعتراف کرده که رهبری مجاهدین خلق مدل دموکراسی لیبرال نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا