باند رجوی دست به دامان سارکوزی

لینک به متن کامل تبلیغات لابی اسرائیل و فرقه تروریستی مجاهدین خلق)

http://iran-interlink.org/?mod=view&id=3455

لابی صهیونیستی – امریکایی مجاهدین، شامل "ریموند تانتر" (استاد اسبق دانشگاه اورشلیم و دلال کمپانیهای اسلحهفروشی) و "دانیل زوکر" (خاخام جنگطلب حافظ منافع اسراییل) پس از ناامیدی از نامهنگاری پیاپی به مقامات امریکا و اسراییل برای جلب حمایت رسمی آنان از گروه تروریستی مجاهدین،‌ تلاش مأیوسانه و خارج از وقتی را برای واسطه قرار دادن سارکوزی در نزد جورج بوش آغاز کردهاند.

ریموند تانتر با درج مطلبی در بخش آگهیهای فیگارو، خطاب به نیکلای سارکوزی رییسجمهور فرانسه نوشت که برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی باید از دار و دستهی رجوی حمایت کرد! و با اشاره به سارکوزی گفت که وی میتواند سفارش آنها را در نزد جورج بوش بکند.

باند رجوی که ارزشهای اصولی و خدشه ناپذیرش در یک مقطع در حمایت نامربوط از خانم "سگولن رویال" در فرانسه گل کرده بود و یکشبه، پس از به قدرت رسیدن سارکوزی چارشاخ ارزشهایش در مسیر باد سارکوزی چرخید، اکنون توسط ریموند تانتر که در امریکا کاملاً بیاعتبار و منزوی است، از رییسجمهور فرانسه میخواهد تا بوش را برای حمایت از این گروه متقاعد کند. آنچنان که گویی مثلاً خود سارکوزی راضی و متقاعد به این امر است!

زمان زیادی لازم نبود که نظرات نیکولای سارکوزی که در حال حاضر به یک چهرهی ضدایرانی در اروپا مشهور گردیده است روشن گردد، چرا که خبرگزاریها بلافاصله پس از دیدار سارکوزی با جورج بوش بهنقل از وی اعلام کردند که اگر چه فرانسه یک ایران دارای بمب اتمی را تحمل نمیکند اما به حق استفادهی ایران از انرژی صلحآمیز هستهای اعتراف کرده است.

اعلام داوطلبی مجاهدین برای پیشمرگ شدن سربازان امریکایی بر این فرض استوار است که غرب بهدنبال تغییر حکومت در ایران است و بر این اساس است که مدام خود را برای جانفدایی به حراج میگذارند.

مسألهی غیرقابل درک برای رهبری عقبمانده و ابله مجاهدین این است که با وجود سیاست و نیت "تغییر رژیم" در ایران که انگیزهی نئوکانها و اسراییل را برای تقابل با ایران تشکیل میدهد، سیاست جامعهی جهانی و اقداماتی که دربارهی ایران صورت میگیرد هیچکدام چنین منشأی ندارد، بهخصوص از سوی اروپا که همواره از سوی گروه تروریستی مجاهدین متهم به مماشات با ایران شده و حتی در نوشتهی یادشده در فیگارو، تانتر، سهم تجارت خارجی ایران با اروپا را 35% اعلام میکند.

بنابراین هر بار که بقایای رجوی با ورجه وروجه در صحنهی سیاسی قصد مطرح کردن خود را دارند، عملاً این واقعیت را برجستهتر میسازند که جهان حکومت با ثبات ایران را بهرسمیت میشناسد، با آن مراوده دارد و نمیتواند آن را نادیده گرفته و بر آن چشم بپوشد، ضمن آنکه هیچ اعتباری برای اپوزیسیون خارج از حکومت و بهخصوص دار و دستهی تروریست رجوی قایل نیست.

حکایت باند رجوی در اینگونه موارد، حکایت بچهی ناقصالعقلی است که در میان جر و بحث دو نفر بزرگتر با بالا و پایین جستن، به یک طرف گفتگو مرتباً گوشزد میکند که میتواند با سنگ شیشهی خانهی طرف مقابل را بشکند.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا