تروریست ها- نسخه ی صلح و آزادی

Maryam Rajaviتروریستها برای جهان نسخه صلح وآزادی می پیچند.

گزیده ای ازسخنان مریم عضدانلو قاجار (رجوی) ودوباره خوانی آنها

مریم رجوی:::>>>> این قاطعیت (دولت فرانسه) تنها درصورتی جدیت می یابد که با برسمیت شناختن مقاومت مردم ایران! همراه شودوضروری ترین قدم دراین راه خارج کردن نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا ست.

امروزفصل برسمیت شناختن شورای مقاومت ایران فصل دوستی بامردم ومقاومت ایران برای حقوق بشروآزادی برای صلح وامنیت جهانی.

کلید بحران دردست مقاومت ایران است.

راه حل سوم… نه حمله نظامی نه مماشات بلکه برسممیت شناختن مقاومت ایران بعنوان تنها نیروی سازمان یافته برای تغییرات دموکراتیک درایران.<<<<

اگرتمامی سخن های مریم رجوی را طی گذشت این پنج سال ازورشکستگی این فرقه وفرارمسعودرجوی را کنارهم قراردهیم وبخواهیم نتیجه گیری کنیم حاصلی جز التماس ودرخواست و روضه خوانی این عنصرسرسپرده برای امریکا واروپا جهت بیرون آوردن نام فرقه رجوی ودنبالچه هایش از لیست تروریستی بدست نمی آید و بقیه سخنان وادعاهای تکراری ایشا ن تنها برای زمینه چینی این درخواست درنهایت استیصا ل ودرماندگی است.

مریم رجوی تلاش می کند تا با مصادره مبارزات مردم ایران به نفع فرقه بر بیش از دودهه جنایت وخیانت سازمان یافته این گروه منزوی وبدنام تروریستی سرپوش گذاشته وبا فرضیه تروریست خوب! این تشکیلات را دوباره به فاز سیاسی بکشاند!

قسم خوردن دیپلماتیک وسیاسی این فرقه مبنی براینکه ما ازسال 2001 تروریست های خوبی شده وخشونت گرایی را کنار گذاشته ایم! رانیز درهمین راستا باید ارزیابی نمود.

فرقه رجوی درراستای با ورکردنی نمودن این فرضیه دریک اقدام فریب کارانه وناشیانه تمام آرشیو نشریا ت خود که شواهد روشنی از پرونده سیاه جنایات وعملیات تروریستی این سازمان ازسال شصت تا هشتاد راشامل می گردد ازرسانه های خود حذف نموده است!

این فرقه هم دریک دگردیسی وچرخش تمامی نوشته ها وسخنرانی ها و فیلم های گرد همایی هایی راکه سمت وسوی ضد امریکایی داشته ازجمله شادی وجشن این فرقه بعد از عملیات تروریستی یازه سپتامبر را برای رد گم کرده ازبین برده تا شاید بتواند گذشته خود را ازسر اجبارو مصلحت بسوزاند!

تلاش برای جلب توجه برخی از پارلمانترها اروپایی وامریکایی به روش تطمیع ومسیبت خوانی و گریه والتماس های سیاسی طی این پنح سال راهم باید به این اظهارتوبه کردن ها اضافه نمائیم

درحقیقت این فرقه تروریستی تصورمی کند که با این تلاش های بی نتیجه خواهد توانست صورت اصلی مسئله یعنی بیست سال جنایت سازمان یافته خود را ازذهنیت تاریخ پاک نماید!

این فرقه تروریستی از آنجا ئیکه کوچکترین پایگاه وجایگاهی درمیان مردم ایران و ندارد وهمچنین مورد تنفروبیزاری همه نخبگان فکری و سیاسی وفرهنگی برون ودرون مرز می باشد شیادانه چنین ادعا می کند که این درماندگان نه تنها درهرمناسباتی باید سهمی داشته باشند بلکه می کند که کلید دار حل همه بحرانها دردست این ها قراردارد!

ودر آخراینکه مریم رجوی دریک خودبزرگ بینی مفرط برسمیت شناختن شورای مقاومت! را گامی درراستای دوستی بامردم ایران برای حقوق بشروآزادی وصلح جهانی به شمار می آورد که این خود دروغ بی شرمانه ای بیش نیست.

ولی خانم عضدانلو قاجار (رجوی) حقایق اینگونه نیست وتلاش نکنید چون کبک سرخود را دربرف فروکنید به امید اینکه کسی شما را نمی بیند! وتوجه داشته باشید که شما پس مانده های این فرقه متلاشی وضدخلق با همه تملق گویی ها وچاپلوسی ها ودروغ گویی ها و التماس وخواهش وزاری و صرف هزینه های کلان نیر قادربه بیرون کشیدن نام ننگین فرقه همسرشرمنده وفراریتان ازلیست تروریستی نخواهید شد چراکه دنیای امروز بدون وجود تروریستهایی چون شما بی شک دنیای بهتری خواهد بود

مردم ایران این دوران تاریخی خود را نیز به همت ملیونها جوان طرفدار دموکراسی وحکومت قانون بدون خار وخاشاک وعلف های هرزی چون شما پشت سرخواهد نهاد و مطمئن باشید شما نه تنها هیچ گونه سهمی در معا دلات تاریخی ایران نخواهید داشت چراکه بیش ازدودهه به این مردم پشت کردید و با سرسپردگی به دشمنان ایران ضربات مهلکی برپیکرمبارزات آزادیخواهی مردم ایران وارد آوردید که درصفحات تاریخ و ذهنیت مردم ما باقی خواهد ماند.

خانم رجوی سخن گفتن شما ازآزادی وحقوق بشر و صلح وامنیت جهانی به مانند یک هزل خنده آور است چراکه روش ها و اعمال ورفتار وعملکرد شما درمورد هزاران اسیر درزندان ایدئولوژیک اشرف نشان از آن دارد که مسعود رجوی شیاد درلباسی ازخدایگونگی چنان جنایاتی را درمورد این اسیران ذهی مرتکب شده که خود پس از برون ریزشدن تنها گوشه ای از آنها دراثرتحولات عراق ازشرم و خجالت و پشیمانی به گوشه ای فرارنموده ومرگ فیزیکی خود رابرای فرار ازاین همه پستی ورذالت وپلیدی انتظار می کشد.

خانم مریم عضدانلو قاجار(رجوی) بیش از درراه فرارازحقیقت و پرده پوشی برجنایت وفرار ازگذشته های ننگین خود واربابتان کوشش بیهوده نکنید و بجای این کار بفکر رهایی اسیران به گروگان گرفته شده دراردوگاه اشرف باشید که سالهاست قربانی امیال پست فرقه تروریستی شما گردیده اند و اگر تنها ذره ای شرف برایتان باقی مانده آنرا صرف آزادی این اسرای ذهنی کنید تا به آغوش گرم خانواده های خود بازگردند

 

ودرآخراینکه تروریست ها وخشونت گرایان هرگز نمی توانند مبشر برای جهان صلح وآرامش وآزادی درجهان باشند لذا دربکارگیری کلمات دقت کنید و سخنان خود را درحد واندازهای خود وفرقه ای که از آن دفاع می کنید تنظیم نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا