عملکرد سازمان مجاهدین خلق

موشک های مهربان! وخمپاره های مخرب

الف. مینو سپهر، سی ام می 2008
درست دوماه پیش بود که مریم رجوی که همانند شوهرمعدومش که با عالم لاهوت وناسوت درپیوند مدام است! ادعا کرد که رژیم می خواهد به اردوگاه اشرف موشک پرتاب نماید!
مریم دریک حالت اشتباه محاسبه وبی دقتی یادش رفته بود که سناریوی موشک پراکنی باید بعد ازرای دادگاه استیناف انگلیس اجرا شود!..گرچه این پیش بینی مریم را چون زودترازموعد مقرراعلام شده بود هیچ کس ازجمله قلم بدستان مواجب بگیرفرقه نیز جدی نگرفتند!
لذا این خبرمریم کم رنگ شد وطرح انفجارپمپاژ آب اسارتگاه اشرف دردستور کار قرار گرفت که طبق معمول بهانه تبلیغاتی حقوق بگیران فرقه وسوزوگداز وناله وفغان آنها گردید.
بنابراین این سناریو ازقبل برنامه ریزی شده بود و اجرای آن بعقب افتاد تا بهانه ای برای این موشک باری فراهم گردد وچنین شد که مدت کوتاهی پس از رای دادگاه استیناف بریتانیا اجرای این پروژه دردستورکارقرارگرفت تا مدتی برای این فرقه متلاشی خوراک تبلیغاتی فراهم شود..
طبق اعلام توام باسود وگداز وروضه خوانی این فرقه رژیم یک یا دو موشک گراد به اسارتگاه اشرف پرتاب نموده که هیچ گونه زیانی به همراه نداشته است!
طبق معمول آماروارقام سازی جاعلانه فرقه مریم رجوی این اقدام را موشک باران! رژیم خوانده واز دولت عراق و سازمان ملل خواست ضمن محکوم نمودن این اقدام جنگی! سفارت رژیم درعراق را تعطیل نموده و نماینده رژیم را ازاین کشوراخراج نماید.
نکته جالب دراین سناریو ی ساختگی وانتشاردهندگان آن اینست که همگی بر تبدیل ارتش آزادیبخش ملی! درعراق به افراد حفاظت شده براساس کنوانسیون ژنو(تروریستهای خلع سلاح شده وپناهجویان تحت محافظت) تاکید دارند گرچه این تغییر یکصدوهشتاد درجه ای درمعنی به منزله دوری جستن واظهارندامت وتوبه تروریستهای خلع سلاح شده ایست که دراثرشکست تئوریک وایدئولوژیک ازسراجبار به تروریست های اصلاح شده تبدیل گردیده اند ولیکن این دگرگونی های ظاهری وسطحی هرگز نمی تواند درماهیت خشونت گرایی این فرقه منشا تحول ودگرگونی محسوب گردد.
بنا برشواهد مدارک مستند تروریست های اعزامی این فرقه دردهه هفتاد هزاران خمپاره به اهدافی کوردرایران پرتاب نموده اند که بنا برادعای خودشان باعث تخریب و اماکن و کشته شدن صدها غیرنظامی ونظامی درایران گردیده اند واز آنجا که نمی توان تاریخ را خط زد ودوباره نوشت این فرقه خود در دراخبار منتشره با آب وتاب فراوان به این خمپاره زنی های خود اعتراف واین عملیات تروریستی را اقدام انقلابی تلقی نموده و درزمره افتخاراتش به حساب می آورد.
موشک های مهربان!..- گرچه خمپاره های پرتابی این فرقه جملگی مخرب و زیان بار بوده اند ولی موشک های گراد ی که به اشرف اصابت نموده مهربان وبا احساسند ولذا هیچ گونه آسیب مالی- جانی به اسیران این اردوگاه وارد ننموده اند! که این ادعا نشان می دهد که موشک پراکنان خودی بوده اند و گرای دقیقی دراختیار داشته اند که تا این موشک های مهربان! در نقاطی فرود آیند که هیچ گونه صدمه ای به کسی وارد نگردد!
همانگونه که همگان می دانند سرکردگان این فرقه متلاشی شده که درمیهن هیچ گونه جایگاه وپایگاهی نداشته و یا کاملا غریبه اند ویا کسانی که این هارا می شناسند ملاک ارزیابی وشناختشان چیزی بجز یک فرقه جنایتکار وخائن وتروریستی نیست -بنابراین این درماندگان برای مظلوم نمایی و برسرزبان ماندن دربرون مرزهای ایران نیاز مبرمی به اینگونه تبیغات دروغ و بی پایه واساس دارند تا بتوانند وسیله ای برای سرگرمی اسیران اشرف و قلم به مزدها وجیره بگیران خود فراهم آورده ومدتی بربستر این خبرسازی های جعلی برای فریب اربابان جدید خود مانور بدهند.
اگر به تلاشهای مذبوهانه این فرفه در این چند ماهه توجه کنیم بدرستی درمی یابیم که بیشترین تبلیغات این فرقه حول محوراسارتگاه اشرف طراحی و اجرا می گردد واین درست بدین معناست که سرکردگان فرقه آگاه هستند که وضعیت قرارگاه اشرف درحالت جدی تعین تکلیف قرارگرفته و مسئولان عراقی وامریکایی مشغول گفتگو برای جمع کردن این اردوگاه هستند و تنها مشکل پیش اینست که برای آینده واسکان این سه هزاروچهارصد اسیر هستی باخته چکار می توانند انجام دهند
چراکه هم غرب از پذیرفتن چنین تعداد تروریست سازمان یافته به علت امنیت شهروندان خود خودداری می کند وهم اینکه دولت عراق نیز بیش از این حاظربه نگاهداری آنها درعراق نیست که این خود باعث بلاتکلیفی این اسیران گردیده است..
تا آنجا که به فرقه رجوی بازمی گردد این فرقه اصرارزیادی بر ماندگاری این اردوگاه دارد چراکه با وجود آن می تواند سناریو های مختلفی راطرح وپیاده نماید لذا درحال حاظر اشرف بهترین منبع برای خوراک تبلیغاتی این فرقه محسوب می شود که با جمع شدن آن این دوکان دونبش تعطیل می گردد
وازطرف دیگرازآنجایی که این اسیران به درد هیچ کار دیگری نمی خورند ممکنست درصورتیکه تعطیلی اشرف دردستور کار قراربگیرد برای جلوگیری از آن دست به سناریوسازی های دیوانه واری ازجمله قربانی کردن همه ویا تعدادی ازاین اسیران را دردستور کارقراردهند..
بهرروی وظیفه همه هم میهنان برون مرزاست که با افشای هرچه بیشتر ماهیت این فرقه جنایتکار وطرد هرچه بیشتر این خیانتکاران تروریست ازجامعه ایرانیان مقدمات دستگیری و محاکمه سرکردگان این گروه مذهبی فاشیستی را فراهم نمایند….
الف. مینو سپهر
2008-05-29

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا