اضمحلال فرقه رجوی

تحویل پادگان FAB GERIZLIE به ارتش عراق گام نهایی در راه جمع نمودن اشرف

بنا برخبری که خبرگزاری آسوشیتدپرس از منابع نظامی درامریکا مخابره نموده ارتش امریکا درماه آینده میلادی (جولای) پایگاه نظامی خود درنزدیک اسارتگاه تروریستی اشرف تحت نام FAB GERIZLIE را به ارتش عراق واگذار خواهد کرد _ بنابرهمین گزارش این تغییر وتحول درراستای عقب نشینی و خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق و سپردن مسئولیت به ارتش آنکشور درراستای اجرای توافق نامه امنیتی بین دولت عراق باارتش امریکا صورت می گیرد. از اول ژانویه 2009 که مسئولیت حفاظت از اسارتگاه تروریستی فرقه رجوی به ارتش ونیروهای امنیتی عراق واگذار گردید نظامیان مستقر دراین پادگان نظامی امریکا برچگونگی جمع شدن پادگان اشرف نقش نظارت ومیانجی گری بعهده داشتند تا سرانجام جمع آوری این اسارتگاه بدون درگیری بین ارتش عراق واسیران مستقردراین قرارگاه انجام گیرد. چگونگی استقرار پایگاه پلیس عراق دراردوگاه تروریستی اشرف. پنج ماه پس از تحویل این قرارگاه تروریستی به نیروهای عراقی درمرداد ماه زمانی که نیروهای آن کشورجهت اعمال حاکمیت واستقرار نیروهای پلیس دراین قرارگاه را داشتند سران این فرقه که از التماس ودرخواست وگریه وزاری به درگاه امریکا جهت قیومیت وسرپرستی اسیران خود نتیجه ای نگرفته بودند شماری از اسیران را تحریک نمودند تابا اعمالی چون خودزنی _ قمه زنی وخودکشی تشکیلاتی شاید بتوانند مانع این عمل قانونی دولت عراق گردند _ ولی چنین اعمالی نتیجه ای برای این فرقه دربرنداشت زیراکه بنا بر ادعاهای دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی " نیروهای نظامی امریکایی مستقردر همان پایگاه نزدیک اشرف تنها شاهد ونظاره گر این ماجرا بودند " پس از استقرار ارتش عراق دراردوگاه اشرف سرکرگان این فرقه که تعین تکلیف نهایی این اسارتگاه را بسیار نزدیک می دیدند اقدامات تبلیغی بی نتیجه ای را دردستور کاری خود قراردادند کارهایی از جمله نامه نگاریهای بیهوده به رئیس جمهور امریکا و دبیرکل سازمان ملل _ اعتصاب غذای دروغین ونمایشی تعدادی از اسیران با خواسته هایی خنده دارومسخره ای چون: خروج ارتش عراق ازاردوگاه _ تداوم سرپرستی وقیومیت نیروهای امریکایی _ بعهده گرفتن حفاظت قرارگاه توسط سازمان ملل و… درهمان زمان دولت امریکا ومنابعی از سازمان ملل درپاسخ به این درخواست اعلام نمودند:دولت امریکا اززمان تحویل این اردوگاه هیچ مسئولیتی درباره سرانجام آن بعهده ندارد گرچه دولت عراق را فرامی خواند تا جهت هرنوع تصمیم گیری درباره این قرارگاه و افراد مستقردرآن حقوق انسانی این افراد را رعایت نماید _ و مسئول همیاری سازمان ملل در عراق نیر ضمن تاکید برحاکمیت دولت عراق براین قرارگاه از افراد مستقر دراین پادگان خواست تا ضمن احترام به قوانین دولت عراق با مسئولین آن دولت جهت حل این مشکل همکاری نمایند. اکنون بیش یک سال ونیم از زمان بعهده گرفتن مسئولیت این پادگان اهدایی صدام معدوم به گروه تروریستی رجوی توسط ارتش عراق می گذرد و این پادگان گرچه سالهاست به یک گورستان با مرده هایی متحرک تبدیل شده است ولیکن همچنان معضلی بجامانده از عصرصدام روی دست دولت عراق مانده است. تحویل پادگان FAB GERIZLIE به ارتش عراق یا قطع آخرین تارهای نامرعی پشتیبانی امریکا از فرقه رجوی تحویل این پایگاه امریکایی درنزدیکی اردوگاه تروریستی اشرف را ضمن اینکه می توان عملی درراستای قرارداد امنیتی دولت عراق ونیروهای امریکایی به حساب آورد همچنین می توان آنرا قطع آخرین تارهای نامریی پشتیبانی از این گروه تروریستی توسط دولت امریکا محسوب نمود _ وبهمین خاطر است که سران فرقه تروریستی رجوی که جمع شدن پادگان تروریستی خود را درحال انجام می بینند درنهایت یاس وناامیدی دست از تداوم التماس از درگاه امریکا واروپا برداشته واز قول تنی چند از لابی های دولت اسرائیل دراین وآن گوشه خواهان بدست گرفتن قیومیت وسرپرستی این گروه تروریستی از جانب سازمان ملل شده اند!. تحویل پادگان نظامی FAB GERIZLIE درنزدیکی پادگان تروریستی رجوی درعراق به ارتش آنکشور دارای یک پیام روشن ازجانب امریکا به سران فرقه رجوی نیز می باشد وآن اینکه ازاین پس باید دست از چموشی ولگد پراکنی بردارند وبرای چگونگی اجرایی شدن تصمیمات دولت عراق درمورد جمع نمودن اسارتگاه اشرف با مسئولین دولت عراق وارد گفتگو گردند _ گفتگویی بدون پیش شرط وواسطه که گزینه همچنان برپا ماندن این اسارتگاه همانند 7 سال گذشته درآن جایی نخواهد داشت. گام های قانونی وانسانی دولت عراق جهت برچیدن اسارتگاه اشرف به سرانجام خود نزدیک شده است اگر باتوجه به واقعیات ورخدادهای 7 ساله اخیر پیرامون این پایگاه تروریستی بجامانده از دوران صدام نگاهی بیاندازیم به درستی درمی یابیم که طی این هفت سال نیروهای امریکایی درباره چگونگی برخورد بااین پایگاه ترویستی راهکار مشخصی نداشته اند _ بنا بر گزارش موسسه راند گرچه نیروهای امریکایی دربرخورد با افراد مستقر دراین پایگاه بعنوان " دشمن تسلیم شده وبی خطر " برخورد نموده وبرسر آنها چترحمایتی کشیده اند ولی هیچ گاه نسبت به برهم زدن تشکیلات این فرقه خطرناک تروریستی اقدامی انجام نداده و فرماندهان این گروه شبه نظامی مسلح را تحت بازجویی و پیگرد قانونی قرارنداده اند و این درحالی است که ازسال 2003 صدها شکوائیه و دادخواهی علیه سران این فرقه دردستگاه قضایی عراق ثبت گردیده و قابلیت اجرایی نیز پیداکرده است که نیروهای امریکایی مانع اجرا شدن آنها شده اند _ بنابراین با جمع شدن این پایگاه درنزدیکی اشرف راه برای اقدامات قانونی دستگاه قضایی عراق باز خواهد گشت ومانع وسد پشتیبانی امریکا برچیده خواهد شد. نگاهی به اقدامات دولت عراق درراستای جمع آوری اسارتگاه اشرف. از ژانویه 2009 ارتش امریکا رسما حفاظت ازاسارتگاه اشرف را به نیروهای عراقی واگذار نمود _ درماه جولای 2009 دولت عراق اقدام به تاسیس پاسگاه پلیس در آن پادگان نمود _ در ماه می 2010 دادگاه ویژه ای دراستان دیالی جهت تمرکز بررسی شکایات علیه این فرقه تشکیل گردید _ ودرآخر درماه آتی میلادی ارتش امریکا با عقب نشینی از پادگان حمایتی FAB GERIZLIE تمامی موانع وسد های موجود درراه جمع آوری وتعین تکلیف این پایگاه تروریستی به سرانجام خود نزدیک می گردد. بهرروی از هم اکنون شمارش معکوس جهت اقدامات قانونی دستگاه قضایی دولت عراق جهت تحت پیگردقراردادن سران این گروه تروریستی بجامانده درصحنه آغاز شده و خاتمه دادن به وجود این تشکیلات خطرناک مذهبی دردستور کاری دولت جدید عراق قرارخواهد گرفت. پذیرش شکست وتسلیم وهمکاری با دولت عراق تنها راه پیش پای سران فرقه تروریستی رجوی. اگرچه بنابر مثل " نرود میخ آهنین برسنگ " تاکنون پیشنهادهای سازنده افراد جداشده از این فرقه ودیگر فعالان حقوق بشر توسط سران این فرقه تروریستی ناشنیده گرفته شده وآنها همچنان بر شکست های خود اصرار می ورزند ولی بنده بعنوان یک فعال حقوق بشر وزنان یک بار دیگر درخواست کرده وهشدار می دهم: شما راهی جز قبول شکست وتسلیم ندارید _ شما مورد تنفر وانزجار عموم قراردارید _ شما بیش از دوددهه است که درراهی بی سرانجام ودرنهایت مسدود درجا می زنید _ گرچه قبول شکست آنهم دراین حالت خفت وخواری سخت است ولیکن اگرچه هنوز ذره ای شهامت ودرایت وشعوردروجود شما یافت می شود بیائید دست از این لجاجت بردارید و با همکاری سازنده بادولت عراق راه رابرای تعین تکلیف این اسارتگاه وآزادی این اسیران هستی باخته بگشائید و باعث خرسندی صدها پدر ومادر سالخورده وفرزندان وخواهران وبرادران چشم براه این افراد محروم گردید. گرچه این عمل تغییری درسرانجام تلخ وتاریک و تغییرزمانه وزمان رسیدگی به جنایات وخیانت های بیش از دودهه شما نخواهد داشت ولی دست کم این نتیجه را دارد که این اسیران طعم آزادی وفرار اززندان محرومیت ها را خواهند وبه آغوش جامعه وخانواده های خود باز خواهند گشت وچنین عملی می تواند نشانه وجود ذره ای وجدان بیدار و ارزنی انسانیت در وجود شما باشد شما مطمئن باشید _ چه بخواهید ویا که نه درآینده ای نه چندان دور این پایگاه تروریستی جمع خواهد شد و سران خائن درصحنه شما به چنگ قانون اسیر خواهند گشت ودرتداوم چنین رخدادهایی اسیران ذهنی _ فیزیکی _ جنسی _ احساسی آزاد خواهند گشت _ پس بیائید برای یک بارهم که شده نقش سازنده ای دراین تحول بدون تردید بازی کنید. بیائید بر پرونده سنگین تبهکاری ونزدیک به سه دهه صفحات سرریز از جنایت وخیانت ومزدوری وسرسپردگی خود برگی انسانی بیافزائید _ چنین کنید وگرنه سیرتحولات اجتماعی وسیاسی ایران وجهان شما را به قعرقلعه نابودی پرتاب خواهند کرد _ فراموش نکنید علیه شما درایران و عراق وفرانسه پرونده هایی گشوده ودرجریان است که آینده ای تیره وتاری برای شما رقم خواهند زد _ برای شما در خوش بینانه ترین نگاه آینده ای جز هیتلر و پول پوت و صدام و بن لادن قابل تصور نیست _ وشماراازاین سرانجام گریزی نیست _ طبل رسوایی شما بربام نهاده شده وهمگان از شیادی ورذالت و فریب کاری وپستی ودنائت شما مطلع شده اند. بیائید از دنیای تخیلات وتوهمانت مالیخولیایی به دنیای واقعیت ها پاگذارید _ شما آبی راکد رامی مانید که سالهادریک چاله پرت افتاده اسیر شده وبوی تعفن ورنگ لجن بخود گرفته است واینست سرانجام جنایت وخیانت ومزدوری برای دشمنان ایران زمین…….. من این دوحرف نوشتم چنانچه غیرنداند    توهم زروی کرامت چنان بخوان که تودانی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا