کشورها

نامه شرکت کنندگان در سمینار بزرگ پاریس به سفیر ایالات متحده آمریکا در فرانسه

عالی جناب، آقای چارلز ریوکین اطلاع دارید که رھبری سازمان مجاھدین پس از ترور ھای کور و پر ھزینه از ایران گریخت و سازمان خود را به کشور عراق که در حال جنگ با ایران بود منتقل نمود و در این کشور مجددا ماشین نظامی و ترور خود را به کمک صدام حسین بکار انداخت. کشور عراق در آنموقع مشغول جنگ با ایران بود و به ھمین مناسبت بیشترین امکانات مالی و نظامی و تسلیحاتی و اطلاعاتی را برای سازمان مجاھدین فراھم نمود و سازمان مجاھدین ھم در مقابل این کمک ھا در خدمت ارتش عراق درآمد و به عنوان ستون پنج آن عمل می کرد. سازمان مجاھدین نیروھای خود را در کمپ اشرف در نزدیکی شھر خالص که یکی از پادگانھای نظامی عراق است نگھداری می کند و تا کنون ھیچ ناظر خارجی نتوانسته است بر عملکرد مجاھدین و نحوه تنظیم رابطه با نفرات تحت فرمان مجاھدین نظارت داشته باشد به ھمین دلیل مجاھدین ھر طور که می خواھند با نیروھای خود رفتار میکنند و حقوق آنھا را نا دیده می گیرند. در طول مدتی که مجاھدین در عراق بسر می برند ھر از گاھی تعدادی از اعضای سازمان درخواست جدائی نموده واین سازمان را ترک می کردند اما زمانی رسید که رھبری سازمان خروج از سازمان را ممنوع و مساوی با خیانت اعلام نمود که این امر موضوع گزارش دیده بان حقوق بشر بنام "خروج ممنوع" گردید. خروج از سازمان مجاھدین امری غیرممکن و برای کسانی که شخصا بخواھند دست به این اقدام بزنند حتی تھدید مرگ را نیز بھمراه دارد. هفت سال پیش صدام حسین از حکومت برکنار شد اما سازمان مجاھدین ھنوز به روش سابق عمل می کنند و تا کنون گشایشی برای اعضای سازمان مجاھدین که خواھان جدائی از این سازمان و خروج از عراق ھستند بوجود نیامده است. با این مقدمه خدمت جنابعالی اعلام می کنیم که ما پشتیبانان و حمایت کنندگان از سمینار " حمایت از خانواده ھای قربانیان قلعه رجوی (کمپ اشرف عراق) که در تاریخ 19 ژوئن 2010 در پاریس تشکیل شد از اعضای قربانی و جداشده از سازمان مجاھدین خلق، و فعالین حقوق بشر و خانواده ھای قربانیان کمپ اشرف در عراق می باشیم که ھر کدام برادر، خواھر، فرزند و یا پدر و مادر یا دوست خود را در قلعه اشرف، سالیان در سازمان مجاھدین خلق (فرقه رجوی) در اسارت افکار و ایدئولوژی فرقه ای آن قرار داشته ایم و و بلاخره توانستیم خود را از اسارت این فرقه(فرقه رجوی) رھا کرده و آزادی خود را بدست آوریم و ھم اکنون با کمک ھم بتوانیم کمپینی به منظور رسیدگی به سایر قربانیان و اعضای گرفتار تشکیلات این فرقه در دو مقر اصلی آن یکی در عراق و دیگری دراروپا یعنی اورسورآواز پاریس کمک نمائیم. اکنون حدود 3400 نفر ایرانی در این کمپ محبوس می باشند که سالھای متمادی است رنگ شھر و اجتماعات بشری را ندیده اند و در ھیچ اتوبوس یا تاکسی سوار نشده و از ھیچ مغازه ای خرید نکرده اند و از ھمه مواھب زندگی مانند تحصیل و داشتن خانواده و زن و فرزند و اخبار و اطلاعات و ارتباط با دوستان و اقوام خود محروم می باشند. حدود چند ماه پیش تعدادی از خانواده ھای ساکنین کمپ اشرف با زحمات فراوان و با توجه به خطراتی که در عراق جان آنھا را تھدید می کند به عراق رفته و خود را به درب کمپ اشرف رسانده تا با عزیزانشان ملاقات نمایند اما سازمان مجاھدین مانع ملاقات این خانواده ھا با فرزندانشان شده و آنھا را مأموران وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی می نامد و رابطه فامیلی آنھا را منکر شده اند. درخواست ما پدران و مادران و بستگان و دوستان ساکنین کمپ اشرف از جنابعالی به عنوان نماینده محترم دولت ایالات متحده آمریکا در فرانسه این است که این سازمان را تحت فشار قرار دھید تا مجاھدین مجبور شود به حق طبیعی ملاقات خانواده ھا با فرزندانشان تن دھد و نیز دولت عراق را در این رابطه یاری رسانید تاتسھیلات وامکانات این ملاقات را فراھم نمایند. جلوگیری از ملاقات خانواده ھا با فرزندانشان که بعضی ھا مدت 20 سال است فرزندان خود را ندیده اند یکی مصادیق نقض حقوق بشر می باشد. ما از شما استمداد می طلبیم در این کار خیر و انسانی ما را یاری رسانید. انجمن های حمایت کننده: انجمن آریا، انجمن ایران اینترلینک، انجمن ایران پیوند، کانون آوا، انجمن ایران باستان، انجمن ایران سبز، کانون رهایی، کانون ایران قلم، انجمن پارس ایران افراد امضا کننده: 1ـ عباس صادقی (آلمان)
2 ـ رعنا صمد زاده اقدم (سوئد)
3 ـمریم احمدی (سوئد)
4 ـ حسین صمد زاده اقدم (سوئذ)
5 ـ آریا عبداللهی (نروژ)
6 ـ جواد ابولحسینی (هلند)
7 ـ علیرضا بشیری (نروژ)
8 ـ بتول ملکی (سوئیس)
9 ـ مسعود جابانی (هلند)
10 ـ محمد حسین سبحانی (آلمان)
11 ـ هادی شمس حائری (هلند)
12 ـ نوشین بشیری (نروژ)
13 ـ وارطان باباخانی (هلند)
14 ـ تامین عبداللهی (نروژ)
15 ـ رابعه شاهرخی (سوئد)
16 ـ هاشم پیرو (نروژ)
17 ـ حمید یزدان فر (نروژ)
18 ـ جعفر احمدی (نروژ)
19 ـ مریم طاهریان پژوه (سوئد)
20 ـ مهدی احمدی (سوئد)
21 ـ امید احمدی (سوئد)
22 ـ مسعود خدابنده (انگلستان)
23 ـ ایوب کرد رستمی (کانادا)
24 ـ فرشید احمدی (سوئد)
25 ـ فرید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده (سوئد)
26 ـ سعید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده (سوئد)
27 ـ میترا یوسفی (سوئد)
28 ـ ناصر رضوانی (سوئد)
29 ـ فرشید نظری (نروژ)
30 ـ فرزاد فرزین فر (سوئد)
31 ـ نیما پرنیا (نروژ)
32 ـ آن سینگلتون (انگلستان)
33 ـ سعید خدابخش (کانادا)
34 ـ پروین حاجی (کانادا)
35 ـ فرشته حسینی (دانمارک)
36 ـ پریا دبیریان (یونان)
37 ـ حسنی فرجی (سوئد)
38 ـ امید آریا پور (نروژ)
39 ـ فرامرز افشاری (یونان)
40 ـ الهام نوروزی (کانادا)
41 ـ سهیلا نوروزی (کانادا)
42 ـ بابک ـ الف (فرانسه)
43 ـ علیرضا نصراللهی (فرانسه)
44 ـ مصطفی محمدی (کانادا)
45 ـ شان کرد رستمی (کانادا)
46 ـ مارلن کرد رستمی (کانادا)
47 ـ بهاره نیکبخت (فرانسه)
48 ـ حسن پیرانسر (فرانسه)
49 ـ حامد صرافپور (فرانسه)
50 ـ علیرضا نبوی (سوئد)
51 ـ آنیکا نبوی (سوئد)
52 ـ سارا نبوی (سوئد)
53 ـ روحی اصلانی (سوئد)
54 ـ زهرا مکاری (سوئد)
55 ـ کنار جاسم علی (هلند)
56 ـ هوریه محمدی (کانادا)
57 ـ شیرین اقوامی (سوئد)
58 ـ زری اقوامی (سوئد)
59 ـ مهری نصیری (سوئد)
60 ـ غلام شیر علی (نروژ)
61 ـ حبیب خرمی (هلند)
62 ـ مرضیه گنجشکی (هلند)
63 ـ محبوبه حمزه (کانادا)
64 ـ نارمین جاسم علی (هلند)
65 ـ زهرا محمدی (هلند)
66 ـ محمد محمدی (کانادا)
67 ـ مرتضی محمدی (کانادا)
68 ـ حمید توانا (هلند)
69 ـ محمد هراتی (هلند)
70 ـ تول ملاوی
71 ـ کریگوریان
72 ـ محمد اعلامی
73 ـ خلیل تقوی (هلند)
74 ـ مینا تقوی (هلند)
75 ـ کریم حقی (هلند)
76 ـ خالد تقوی (هلند)
77 ـ زاغیک باباخانی (هلند)
78 ـ فاطمه غیائی (آلمان) 79 ـ مریم جهانفرد (هلند)
80 ـ محمد کرمی (فرانسه)
81 ـ جواد فیروزمند (فرانسه)
82 ـ مهدی سجودی (آلمان)
83 ـ مهرداد ساغرچی (اسکاندیناوی)
84 ـ علی جهانی (آلمان)
85 ـ مجید روحی (دانمارک)
86 ـ پروین جعفری (دانمارک)
87 ـ رویا هراتی پور (نروژ)
88 ـ بشیر همدردزاده (سوئد)
89 ـ جاوید حسینی (یونان)
90 ـ محمد ستاری (نروژ)
91 ـ جلیل حسیمی (دانمارک)
92 ـ زید رحمانپور (نروژ)
93 ـ اشرف محمدی (نروژ)
94 ـ حمید بالفان (هلند)
95 ـ نور دارا (هلند)
96 ـ سهیلا بهبودی (آلمان)
97 ـ نسرین بهبودی (هلند)
98 ـ کاظم حسینی (هلند)
99 ـ مریم فرخی (سوئد)
100 ـ امیر موثقی (آلمان)
101 ـ ادوارد ترمادو (آلمان)
102 ـ آرمینه ترمادو (آلمان)
103 ـ بهزاد علیشاهی (هلند)
104 ـ ناهید امیری (هلند)
105 ـ علیرضا میرعسگری (آلمان)
106 ـ محسن عباسلو (اتریش)
107 ـ علیرضا نقاش زاده (آلمان)
108 ـ الهام کاکاوند (هلند)
109 ـ علی اکبر راستگو (آلمان)
110 ـ ماجد دارا (هلند)
111 ـ نوریه دارا (هلند)
112 ـ نونا عبداللهی (هلند)
113 ـ علی تقوی (هلند)
114 ـ مهدی فدایی (آلمان)
115 ـ خالد تقوی (هلند)
116 ـ یوریک ابراهیمیان (آلمان)
117 ـ فریده براتی (هلند)
118 ـ محبوبه براتی (هلند)
119 ـ آرش مقدم (هلند)
120 ـ بتول سلطانی
121 ـ آرمین سراج (هلند)
122 ـ کاردو دارا (هلند)
123 ـ الف آبخازیان (آلمان)
124 ـ نارینه آرتش (آلمان)
125 علی زیرک (هلند)
126 ـ سارا صادقی (آلمان)
127 ـ بهادر خرمی (هلند)
128 ـ جعفر گنجشکی (دانمارک)
129 ـ جمشید چارلنگ (آلمان)
130 ـ علی شیخی (هلند)
131 ـ حسام شیخی (هلند)
132 ـ رضا صادقی (بلژیک)
133 ـ ایمان واسطی (هلند)
134 ـ خلیل واسطی (هلند)
135 ـ فرامرز پاشایی (کانادا)
136 ـ محمد نبی سلیمان نجات (کانادا)
137 ـ خوشنام حسامی (کانادا)
138 ـ حسن صابری (کانادا)
139 ـ مهرزاد زردشتیان (هلند)
140 ـ قدرت حمیدی (کانادا)
141 ـ هاشم میرزا (هلند)
142 ـ ارشاک نقد علی (هلند)
143 ـ ابراهیم مناف (هلند)
144 ـ سوا مناف (هلند)
145 ـ امیر عاطفه (هلند)
146 ـ ساناز دارا (هلند)
147 ـ سعید سلطانپور (کانادا)
148 ـ مهناز علوی (هلند)
149 ـ کریستین کرخازیان (آلمان)
150 ـ حبیب اسداللهی (آلمان)
151 ـ میلاد آریایی (آلمان)
152 ـ علی قشقاوی (آلمان)
153 ـ شادی دوستی (هلند)
154 ـ حسن حقی (هلند)
155 ـ مصطفی رحمانی (آلمان)
156 ـ امیر موثقی (آلمان)
157 ـ سعیده جابانی (هلند)
158 ـ مریم واسطی (هلند)
159 ـ حسین قنبری (فنلاند)
160 ـ منصور نظری (فرانسه)
161 ـ حسین نقدی (آلمان)
162 ـ محمد رزاقی (فرانسه)
163 ـ نادر نادری (فرانسه)
164 ـ یحیی حقجو (سوئد)
165 ـ فرامرز نیک صفت (دانمارک)
166 ـ سپیده عارف – فرانسه
167 ـ دکتر فرزاد رهنما – آمریکا – کارولینا
168 ـ محمد علوی -فرانسه
169 ـ معصومه نظری (سوئد)
170 ـ مهران تقی آبادی – فرانسه
171 ـ جمشید پیوسته (هلند)
172 ـ مهرداد سیدیان (نروژ)
173 ـ عشرت فلاح (نروژ)
174 ـ امیر طاهر لو (سوئد)
175 ـ شیوا مصطفوی -فرانسه
176 ـ شکوفه بیات (سوئد)
177 ـ فاطمه سلیمانی (نروژ)
178 ـ علی میرزایی (نروژ)
179 ـ اشرف امراللهی (سوئد)
180 ـ احمد نورائی (آلمان)
181 ـ زهره شمس (آلمان)
182 ـ حیدر قدیری (دانمارک) رونوشت به:
مراکز ذیربط در عراق و اتحادیه اروپا
سایر مراکز ذیربط

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا