مستند پایان راه

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلق

  مستند” پایان راه” – قسمت اول

  مستند پایان راه، روایتی واقعی از درد و رنج خانواده هایی است که فرزندان شان سال ها پیش توسط سازمانی به نام” مجاهدین خلق ایران” فریب خورده اند و همچنان در شرایط برده داری نوین به سر می برند. این مستند همزمان با اخراج سازمان…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلق

  تیزر مستند” پایان راه” – قسمت دوم

  مستند پایان راه، روایتی واقعی از درد و رنج خانواده هایی است که فرزندان شان سال ها پیش توسط سازمانی به نام” مجاهدین خلق ایران” فریب خورده اند و همچنان در شرایط برده داری نوین به سر می برند. این مستند همزمان با اخراج سازمان…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلق

  تیزر مستند” پایان راه”

  مستند پایان راه، روایتی واقعی از درد و رنج خانواده هایی است که فرزندان شان سال ها پیش توسط سازمانی به نام” مجاهدین خلق ایران” فریب خورده اند و همچنان در شرایط برده داری نوین به سر می برند. این مستند همزمان با اخراج سازمان…

دکمه بازگشت به بالا