نادر نادری

  • نادر نادری، از شکنجه در اشرف می گوید

    نادر نادری، از شکنجه در اشرف می گوید

    آقای نادری که در سازمان مجاهدین خلق در زندان به شدت تحت شکنجه بوده اند دادخواهی مفصلی علیه رهبران سازمان مجاهدین خلق در محاکم عراقی ثبت نمودند. ایشان اکنون این فرصت را یافته اند تا شکایات خود را در محاکم فرانسوی نیز به جریان بیندازند.

دکمه بازگشت به بالا