کتاب شقایق های زخمی

  • عملکرد سازمان مجاهدین خلقکتاب شقایق های زخمی

    کتاب شقایقهای زخمی

    نوشتن سخت بود، چرا این که می دیدم، دشنه ای حلقومی رامی فشارد و اگر دست روی دست بگذارم و ننویسم، عنقریب، دیگر چیزی از من و قلمم باقی نمی ماند و اگر روزی دوباره بتوانم بنویسم، نوشتن، فقط به خاطر" نوشتن" خواهد بود و…

دکمه بازگشت به بالا