مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

آنچه که مجاهدین برای ملت ایران می خواهد

این روزها اگر گذری بر رسانه ها و کانال های چرند مجاهدین خلق بزنید و نگاهی گذرا به امیال و آرزوهای آنان که برای ایران و منافع ملت ایران در سر دارند بکنید خواهید دید که این فرقه چه نقشه ها و آرزوهایی در افکار و ذهن فاسدشان وجود دارد. فرقه…

حمایت جداشدگان استان کرمانشاه از جداشدگان در آلبانی

با توجه به ترفندهای ضد انسانی فرقه رجوی علیه جداشدگان در آلبانی تعدادی ازجداشدگان از این فرقه درکرمانشاه از طریق تماس تلفنی و یادداشت و فضای مجازی برای دفترانجمن نجات کرمانشاه مطالبی درحمایت از جداشدگان مستقر درتیرانا اعلام کردند. فرقه

رجوی: نماز و روزه تعطیل فقط پیشمرگ و پاسدار بکشید

28 سال پیش یعنی در فروردین سال 1370 رجوی فرمان تخلیه منطقه معروف به نوژول و کفری درشمال عراق را صادر و فرمان حرکت به سوی خانقین و کلار را صادرنمود. این فرمان با پیامی دوصفحه ای که توسط فرماندهان محورها ولشگرها ابلاغ شد نیروهای ارتش خصوصی

مجاهدین خلق مادون جهالت وعقب ماندگی

این روزها فرقه عقب مانده رجوی درجریان سیل ایران به هردری می زند تا هرطورشده یک سوراخی را در بین اتحاد وهمبستگی ملت ایران ایجاد کند و از آنجا ضربه ریاکارانه ای بزند.درهمین رابطه چند رهنمود خنده دار و مضحک برای مردم سیل زده عنوان کرده!

آیا رجوی حق اظهار نظر درخصوص مسائل ملت را دارد؟

رجوی ها -مسعود ومریم رجوی- لیدرهای باند تروریستی مجاهدین بعد ازعملیات معروف به فروغ جاویدان (مرصاد) درجمع بندی عملیات و در آخرین پیام مسعود به نیروهایش درصحنه اعلام کرد شما کار بزرگی کردید و خود نمی دانید.شما ظرف 72 ساعت 55هزار نفر از

رجوی هیچوقت همراه و همدرد ملت ایران نبوده و نیست

این روزها سیل و حوادث غیر مترقبه بخشی از جان و مال هم وطنانمان را در چند استان در نوردیده. در این رابطه هرکسی به طریقی از دولت تا انجمن های غیردولتی و تا فرد فرد آحاد جامعه احساس همدردی وهمراهی خود را به طرق مختلف بروز داده اند و با کمک

فرقه مجاهدین شیطانی است یا شیطان سازی شده؟

باند رجوی معروف به فرقه مجاهدین طی چند دهه حیات زالوصفتی درآویزان شدن به کشورهایی مانند عراق/عربستان /اردن /امریکا واکنون آلبانی به این حیات ننگین ونجاست خواری عادت کرده ودرهرمقطع وهرسرفصلی به خوبی توانسته خود را با شرایط وفق دهد.اکنون

کانون های پوشالی وستاد داخله پوشالی

این روزها فرقه ضد انسانی رجوی درفضای مجازی وهرنشست وبرخاستی دم از کانون های شورشی وفعالیت های آن می زند وشبانه روز درسیمای ضد آزادی اش پیام ها وکدهای پوشالی وفاقد محتوا برای این کانون های موهوم خیالی ارسال می کند.درواقع این سیکل

اعلام جدایی رسمی غلامرضا شکری از فرقه رجوی

اینجانب غلامرضا شکری متولد 1347 صادره از بیجار بدین وسیله جدایی خودم را از فرقه تحت رهبری رجوی اعلام نموده وهیچ گونه وابستگی سیاسی ومالی نسبت به این گروه وهیچ گروه وسازمان دیگری ندارم. من دوران کودکی را در بیجار وسنندج سپری ودوران ابتدایی