مرور

شبکه تلوزیونی TF1 فرانسه

شبکه ی TF1 اخبار ساعت 20

شبکه ی TF1 اخبار ساعت 20 در تاریخ 8/8/2007 گزارشی پخش کرد در رابطه با: طرح اجرای اقدامات امنیتی در خصوص تعداد زیادی از قطارهای منطقه ی شرق فرانسه از امروز افزایش یافت. این احتیاط به دنبال اطلاعاتی صورت می گیرد که لوکزامبورگ ارائه داده است و…