علی فراستی

  • فعالیت های انجمن نجاتماهیت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت

    ماهیت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت

    پدیده ای به نام مجاهدین خلق مدت 25 سال است که بخشی از فضای سیاسی جامعه ایران را اشغال کرده است، تا به حال صدها مقاله و دهها کتاب در مورد آن انتشار یافته ولی نویسندگان آنها موفق به تشریح دقیق ماهیت آن نشده اند.…

دکمه بازگشت به بالا