استیصال و سردرگمی رجوی

این روزها مزدوران و دارودسته رجوی، مقامات آمریكایی (البته سابقا مقامات) را با پول میخرند و از آنها در جهت مقاصد تبلیغاتی خود استفاده می کند. موضوع مورد تبلیغ آنها نیز خروج از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریكاست كه جزو آرزوهای رجوی است تا هرچه بیشتر بتواند به ارباب جدید خود نزدیك شود و مزدوری خود را ثابت كند.
در این میان چند نكته مهم و قابل توجه وجود دارد كه جای تامل دارد. از طرفی بی نتیجه بودن فشارهای آمریكا برعلیه دولت ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی این روزها مورد بحث رسانه های جهانی است. اصلی ترین نمود بارز آن نیز آخرین نشست هسته ای گروه 5+1 با ایران است كه كلیه كشورهای مورد بحث اذعان كردند كه بایستی در مقابل ایران كوتاه آمد و به ایران امتیاز داد. در نتیجه آمریكا كه البته كوتاه آمدن در مقابل ایران هدف او نیست بلكه هدف او فشار بر دولت ایران بخاطر پذیرفتن آمریكا بعنوان ابرقدرت جهانی است دنبال راه دیگری بر فشار علیه ایران است.
برخی تحلیلگران معتقدند كه برگی كه آمریكا علیه ایران بازی خواهد كرد برگ مجاهدین خلق است. برگی كه طی هفت سال اخیر بعد از جنگ اشغال عراق تاكنون آنها را در آب نمك نگه داشته كه بتواند روزی از آنها استفاده كند. تنها كاری كه می تواند با آنها بكند، خارج كردن آنها ازلیست سیاه وزارت خارجه است. البته هم مجاهدین و هم آمریكاییها و هم همه طرفهای سیاسی می دانند كه این صرفا تبلیغاتی و نمادین و برای فشار علیه دولت ایران است، چون وزارت خارجه آمریكا در نامه چهل و یك صفحه ای كه به كنگره آمریكا نوشت و همچنین طی صدها موضعگیری رسمی و غیر رسمی دیگر بارها اعلام كرده است كه این سازمان بخاطر كشتار آمریكاییها در رژیم شاه و كشتارها و بمبگذاریهایی كه بعد از انقلاب ایران مرتكب شده است و همینطور بخاطر اساسنامه و ایدئولوژی آنها كه براساس مبارزه ضدامپریالیستی بناشده است یك سازمان تروریستی است و این نظر آمریكا هرگز عوض نخواهد شد مگر اینكه سازمان مجاهدین خلق چرخش مهمی انجام دهد.
پس تا اینجا به فعالیتهای مجاهدین برای خروج از لیست تروریستی هیچ ربطی ندارد بلكه به سیاست آمریكا علیه ایران بطور مستقیم مربوط می شود. از طرف دیگر یك مقام ارشد وزارت خارجه اسرائیل در چند روز اخیر گفته بود كه بزودی اقدامات بشدت سختی علیه ایران از طرف آمریكا اتخاذ خواهد شد كه اضطرار آمیز خواهد بود. بسیاری از مفسران این اقدام یادشده وزارت خارجه اسرائیل را خروج مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریكا می دانند.
بهرحال این اقدام هماهنگ آمریكایی ـ اسرائیلی ـ رجوی را بایستی به مجاهدین تبریك گفت. چون همانی كه مجاهدین آنها امپریالیست جهانخوار و صهیونیست غاصب نامید اكنون یاران نزدیك آنها هستند و برایشان فعالیت سیاسی می كنند. البته این برای رجوی اصلا مهم نیست چون از نظر آنها هدف وسیله را توجیه میكند. شاید اگر لازم باشد تن به خودفروشی هم شخصا خواهد داد یا همسرش را به خودفروشی واخواهد داشت در صورتی كه آمریكاییها به او گوشه چشمی نشان دهند.
در این میان طنز روزگار را ببینید كه آمریكا و اسرائیل دارند سیاست خود را پیش می برند و برای اهداف خود به ایران فشار می آورند و رجوی هم فكر میكند كه منظور و هدف همه این اعمال ما هستیم.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.