آیا خروج جنازه فرقه رجوی از تابوت لیست سیاه امریکا سودی در بردارد

مدتی است رژیم نژاد پرست و اشغالگر اسرائیل بوسیله شاخک های قدرت خود به دستگاه حاکمیت امریکا فشار می آورد تا فرقه تروریستی رجوی را از لیست سیاه گروه های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا خارج نماید.
پادوهای فرقه رجوی طی دوسال اخیر کفش آهنین به پا کرده وهرروز فاصله بین راهروهای کنگره امریکا وسفارت اسرائیل را با سرهای خم شده وگردن های شکسته والتماس وگریه و زاری طی می کنند. دلارهای نفتی اهدایی صدام و لابیگری های دولت اسرائیل دو بازوی پیش بردن این پروژه هستند _ گروهی از بازنشستگان وسیاستمداران از رده خارج امریکا درراستای اجرای همین پروژه باتمامی توان به صحنه آمده اند. اینگونه تلاش ها البته تازگی ندارند واززمان ریاست جمهوری بیل کلینتون (شانزده سال پیش) شروع گردیده وهمچنان پیگیری شده اند _ دموکرات ها درزمان کلینتون زیربار این درخواست اسرائیل نرفتند _ درهشت سال دولت بوش کوچک جنگ طلب هم این گونه اقدامات بدون نتیجه همچنان دنبال شد. اکنون بیش از دوسال است که دولت اوباما نیز درزیر اینگونه فشارها قرار دارد _ بگونه ای که کلینتون وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده که این درخواست درحال بررسی قراردارد. هیاهوی بسیار برای هیچ..
حال ببینیم اگر این فرقه منفور تروریستی از لیست گروه های ممنوعه خارج گردد چه مزایایی برای این درماندگان و پشتیبانان انها دربرخواهد داشت؟ فرقه تروریستی رجوی ومردم ایران
همانگونه که همگان می دانند بودن ویا نبودن این گروه منفور درلیست تروریست ها هیچ تاثیری بر تنفر وبیزاری عموم ایرانیان از این گروه ندارد _ آنچه واقعیت دارد اینست که نسل جوان درایران اصولا به جز خاطرات یک گروه خیانت کار واز رده خارج وبه تاریخ پیوسته که در برهه ای از زمان بیش از دودهه با استفاده از ابزار ترور وتروریسم ده ها هزار ایرانی را درعملیات تروریستی ونظامی بعنوان بخشی از ارتش خصوصی صدام به کام مرگ فرستاد به یاد ندارد. بنابراین در ایران امروز به جز بخش کوچک انگشت شماری از خانواده های تروریست های هلاک شده دهه شصت کس دیگری کوچکترین دلبستگی به این فرقه منفور ندارند _ ودرکنار این جمع اندک هزاران خانواده قربانیان ومعلولین ترور های دهه شصت وهفتاد لحظه شماری می کنند تا سران فراری این فرقه را دردادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته ببینند _ سران فرقه تروریستی رجوی دادخواه و شاکی زیاد دارند _ صدها قربانی وعضو جداشده این فرقه وهمچنین خانواده های اسیران این گروه منفور را هم باید به این لیست بلند بالا افزود. بنابراین برای این هزاران شاکی ومدعی چندان فرقی ندارد که این گروه درلیست تروریستی امریکا باشد ویا بیرون آیند آنها تنها به این فکرمی کنند تا زمان حسابرسی به پرونده سنگین تبهکاری سران این فرقه چه زمانی فرامیرسد؟ فرقه تروریستی رجوی و دولت ایران
پس از سقوط دیکتاتوری صدام درعراق که با تهاجم به ایران وتحمیل یک جنگ بیهوده خسارات جبران ناپذیری به ایران وایرانی وارد آورد _ سرانجام درسال 2003 این رژیم جنایتکار وضد ایرانی درهمسایگی کشورما به لجن زار تاریخ پیوست و وفصل تازه ای از روابط بین دولت و رژیم منتخب مردم عراق باحکومت اسلامی آغاز گردید _ نظامیان امریکا هم گروه تروریستی رجوی را خلع سلاح نمود واین جمع مفلوک درمانده درعراق " ناموس های "خود (به گفته سران فرقه) یعنی سلاح هایشان را دو دستی تحویل امریکا دادند وپرونده فعال بودنشان بعنوان یک گروه تروریستی وبخشی از ارتش خصوصی صدام برای همیشه بسته شد _ بنابراین وجود سه هزار انسان درمانده وهستی باخته وناامید وکهنسال دریک قرارگاه متروک و محافظت شده کوچکترین نگرانی نه تنها برای دولت ایران محسوب نمی گردد بلکه دولت مردان ایران با بخشش وگذشت وعفو عمومی تاکنون پذیرای چند صد تن از افراد جداشده ازاین گروه بوده اند _ درکنار این مسئله دولت ایران همچنین رسما اعلام نموده که به جز شصت نفر رهبران وفرمانده هان ترور وشکنجه گران این گروه بقیه افراد اسیر این فرقه که دستشان به خون مردم ایران آلوده نیست درصورت علاقه مندی می توانتد به کشورخودبازگردند وبه زندگی عادی خود ادامه دهند. بنابراین خروج ویا باقی ماندن فرقه تروریستی رجوی درلیست تروریستی امریکا کوچکترین نگرانی ومشکلی رابرای دولت ایران دربر نخواهد داشت _ فرقه تروریستی رجوی و دولت عراق
بقایا ویا بهتر می توان گفت ویترین بدبختی ودرماندگی فرقه رجوی درعراق که دروجود سه هزار انسان بی مغزوشعور ودرمانده وکهنسال ومعلول وبیمارروانی خلاصه می شود امروزه بعنوان یک مشکل روی دست دولت عراق باقی مانده است _ دولت منتخب مردم عراق بارها اعلام کرده وجود این تروریست ها را درخاک خود تحمل نخواهد کرد زیرا این گروه درکنار پرونده سنگین جنایت درایران باعث مرگ وکشته شده هزاران عراقی نیزدرسال 1991 نیز گردیده است _ وبه پیوست این پرونده سنگین دولت عراق به مدارک ومستنداتی دست یافته که این گروه طی سال های 2003 /2008 درزمانی که تحت سرپرستی نیروهای امریکایی قرارداشته درامر آموزش وتجهیز گروه های انتحاری بقایای صدام و القائده جهت انجام اقدامات ضدانسانی بمب گذاری درکشورعراق دست داشته است_ بنابراین دولت عراق تلاش می کند علیرغم صدماتی که نصیب مردم آنکشور از وجود این تروریست ها گردیده است بگونه ای انسانی این معضل را حل کرده و شراین درماندگان را بگونه ای مسالمت آمیز از خاک خود کم نماید _ که البته این گذشت وچشم پوشی عراقی ها شامل سران ترور بجامانده درصحنه نخواهد شد ودراین راستا دادگاه عالی جنایی عراق حکم دستگیری وتحت تعقیب قرارگرفتن 36 نفراز این افراد را صادر نموده است. بهرروی بنا به گزارشات منتشر شده ازمنابع عراقی دولت آنکشور مصمم است تا اخرسال 2011 پرونده اردوگاه تروریستی عراق جدید را مختومه اعلام کرده و این اردوگاه رابه شهربازی برای مردم استان دیاالی تبدیل نماید. فرقه تروریستی رجوی وایرانیان برون مرز
فرقه تروریستی رجوی درمیان میلیونها ایرانی مقیم برون مرزنیز مورد تنفر وانزجار عمومی است و جمع اعضا وطرفداران وهواداران این فرقه دربرون مرز از چند صدنفر درتمامی کشورهای جهان تجاوز نمی کند _ نگاهی به گردهمایی های چندین نفره اینگروه درکشورهای مختلف جهان بهترین این مدعاست _ فرقه تروریستی رجوی آنچنان درمانده وتنهاست که مجبور است برای سرهم کردن تظاهرات چند صد نفره خود هوادارانش را بااتوبوس و هواپیما درسطح اروپا وامریکا جابجا نماید _ که البته برای گرد همایی های بزرگتر از وجود خارجیان با وسیله تشویق پرداخت کلیه هزینه های سفر سه روزه به کشورهای اروپایی استفاده می نماید! بهروی عموم ایرانیان درجوامع حقیقی ومجازی تلاش می کنند تا فاصله خود از این گروه منفور تروریستی را رعایت نمایند _ گرچه دستگاه تبلیغی این فرقه باشیادی تلاش کرده ومی کند تا برتن اعضای خود لباس های عاریتی ونقاب مدافع حقوق بشر وزنان بپوشاند وتابتواند دررسانه های مستقل وسازمان های غیردولتی نفوذ نموده وخط خود را پیش ببرد _ اینگونه تلاش ها گرچه دربرخی از مواقع از جمله نفوذ در صدای امریکا و رادیو زمانه و سازمان عفو بین الملل تاحدودی باموفقیت همراه بوده ولی در بیشتر مواقع باشکست مواجه گردیده است که برای نمونه می توان از روشدن دست این خلاف کاران در نهاد هایی چون " گزارشگران حقوق بشر درایران " و کانون زندانیان سیاسی درتبعید _ و کانون حقوق بشر ودموکراسی درایران و همچنین مجموعه حقوق بشر درایران (هرانا) نام برد _ تنفر عموم ایرانیان درجوامع مجازی از جمله بالاترین وفیس بوک نشاندهنده نگرش بخش قابل توجهی از ایرانیان برون مرز نسبت به این فرقه منفور تروریستی می باشد. _ درمورد نقش ونفوذ فرقه رجوی دراین رسانه ها و نهاد ها درآینده متن مستند و کاملی منتشرخواهم نمود. بنابراین وجود ویا عدم وجود این فرقه خائن درلیست تروریستی وزارت امور خارجه امریکا هیچ گونه تاثیر مثبتی درنوع برداشت ونظر ایرانیان نسبت به این گروه دربر ندارد. خروج از لیست تروریستی چه مزایایی برای این گروه منفور دربر دارد؟ بنظر می رسد با توجه به مطالب بالا تنها فایده بیرون آمدن این گروه از لیست تروریستی امریکا درکنار جنبه های تهیه خوراک تبلیغی برای اعضای بیکار وسربار وعلاف این گروه شاید بتواند روزنه ای برای تکدی گری وپولشویی وکارهای خلاف درخاک امریکا ایجاد نماید وهمچنین پوششی گردد تا رد وبدل کردن دلارهای اهدایی لابی های اسرائیل به اینگروه از حالت مخفیانه وپنهانی خارج شده و بنوعی درچهارچوب قوانین دولت امریکا جای گیرد. آیا خروج از تابوت تروریستی مزایایی برای اسیران فرقه درعراق خواهد داشت؟ کاش چنین بود _ کاش اسرائیل وامریکا بجای این قایم باشک بازی ها وپنهان کاری درکنار بیرون آوردن نام متعفن اینفرقه اسیران اشرف را از آن زندان فراموشی بیرون آورده وبه کشورهای خود می برده _ آنها را معالجه نموده وفرصت بازگشت به جامعه انسانی رابرایشان فراهم می آوردند _ بنظر نمی رسد که هدف امریکا واسرائیل درمورد این گروه جنبه های انسانی داشته باشد _ که اگر چنین بود طی این سالها این درماندگان را ازاین شرایط فلاکت بار نجات می دادند و شاهد مرگ تدریجی چندهزار انسان فریب خورده وهستی باخته و ناامید نمی گردیدند _ بنابراین تصور نمی شود که خروج نام متعفن این فرقه تروریستی هیچ گونه تاثیری بر آزادی این اسیران داشته باشد _ کلید رهایی این درماندگان تنها دردست توانمند خانواده هایی است که بیش از یک سال است برای دیدار اعضای اسیرخانواده خود درجلوی درب اسارتگاه اشرف به تحصن نشسته اند _ اینها تنها انسان های عاشقی هستند که درشرایط سخت وناامن کشور عراق با کم ترین امکانات ممکن زندگی درسرمای زمستان وگرمای طاقت فرسای عراق با شهامت واستواری وپایداری تحسین برانگیز خود روی دیگری از ضدانسانی بودن مناسبات سرکوبگرایانه حاکم براین فرقه را به نمایش گذاشته اند _ باید ضمن تحسین نمودن این مادران وپدران وفرزندان مقاوم واستوار به آنها گفت: زنگ شمارش معکوس جمع شدن بساط شیادی فرقه تروریستی رجوی درعراق به صدا درآمده و تا آزادی فرزندانتان از چنگال خونین سران این فرقه فاصله زیادی نیست……. عزمتان استوار باد که شما نیروی رهایی بخش خواهید بود. بهرصورت تمام شواهد ودلایل نشان می دهند که فرقه خائن ومنفور تروریستی رجوی سالهاست که به جنازه ای متعفن تبدیل شده که بوی آزار دهنده آن حتی به مشام برخی از چاکران ومواجب بگیران اینگروه نیز رسیده است _ فرقه تروریستی رجوی که درسال 1358 بنیان گزاری شد درهمان دهه شصت با آتش گشودن وبمب گزاری و عملیات انتحاری وبعد پیوستن به آغوش صدام حسین دشمن قدیمی ایران وایرانی مرد وبه لجن زار تاریخ پرتاب گردید _ آنچه امروز ازبقایای این گروه منفور بجاست سه هزار انسان درمانده وبیمار وهستی باخته درعراق ومشتی آدم علاف وبیکار وسربار دراروپا وامریکاست که بخاطرمنافع مادی خود جنازه این فرقه را بردست گرفته واینسو وآنسو می کشند….. بنابراین خروج یا باقی ماندن این گروه مزدور وخائن از لیست سیاه دولت امریکا هیچ سودی برای این گروه متلاشی ومنفور دربرندارد این ها جسد متلاشی شده و متعفنی بیش نیستند وتلاش های لابی های اسرائیل درامریکا دراین مورد راباید بعنوان یک کوشش تبلیغی بی حاصل ارزیابی نمود _ همانگونه که جد وجهد همین لابی ها ونتایج آن دراروپا هیچگونه سودی برای این فرقه تروریستی به همراه نداشت همانگونه که تلاش لابی های اسرائیل جهت خروج نام متعفن این فرقه از لیست ترور دراروپا فایده برای این گروه دربرداشت؟ هم اکنون فعالیت طرفداران اینگروه تقریبا در کلیه کشورهای اروپایی تحت نظرقرارداشته وتکدی گری آنها هم دراغلب کشورهای اروپایی ممنوع است.   نتیجه = اسیر دستگاه تبلیغی رجوی نشویم _ اینها کوشش می کنند تا با جنجال آفرینی درمورد این مسئله فرعی موضوع اصلی یعنی جمع شدن اسارتگاه عراق جدید درسال 2011 را در سایه قراردهند _ طبیعی است که دولت امریکا مسئله تروریسم را درچهارچوب منافع سیاسی تبلیغی خود تعریف می کند ولذا جای شگفتی نیست اگر این دولت چنین تصمیمی را اتخاذ نماید _ همانگونه که دولت نژاد پرست واشغالگر اسرائیل 50 سال است تحت حمایت امریکا خشن ترین وضدانسانی ترین اعمال تروریستی را علیه فلسطینی ها اعمال کرده ومی کند وهمه دولت های امریکا بدون استثنا از این اقدامات اسرائیلی ها حمایت کرده ومی کنند که البته چنین نگرشی با شعارهای مبارزه باتروریسم دولت امریکا خوانایی ندارد _ بهتراست برای خنثی نمودن تبلیغات فرقه تروریستی رجوی از کنار این مسئله گذرکنیم وهمه توان خود را در پشتیبانی وحمایت از بست نشینی یک ساله خانواده های اسیران فرقه رجوی درعراق متمرکز نمائیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا