اسیران اشرف

یادی از بهروز ثابت از قربانیان 19 فروردین اشرف

همچنانکه از فیلمهای تهیه شده درگیریهای اخیر فی ما بین نیروهای عراقی و اعضای اغفال شده فرقه رجوی که با هدف مشخص مظلوم نمایی در انظار جهانیان خصوصا به صحنه کشاندن نیروهای امریکایی با پخش مکرر آن در به اصطلاح سیمای آزادی، مشخص است اساس قربانیان این حادثه دلخراش ازسطوح پائین تشکیلات و یا اعضای ناراضی و مساله داربوده و مطلقا از مسولین فرقه امثال گیتی گیوه چی، عذرا علوی طالقانی، فائزه محبت کار، پری بخشایی، ژیلا دیهیم، حکیمه سعادت نژاد ودهها تن دیگراز این قماش ازشورای رهبری فرقه وهمچنین ازعباس داوری، فرهاد الفت، علی اکبرانباز، مجید عالمیان،احمد واقف ودهها تن دیگرازاین قماش درسطوح چاپلوسان به شورای رهبری فرقه رجوی درشمارکشته ها وحتی مجروحان خبری نبوده ونیست وجملگی متعاقب ایجاد درگیری برای حفظ خود درسنگرهای زیرزمینی استراتژیکی! پناه جستند وشماری محدود ازاغفال شدگان وناراضیان تشکیلات فریبنده بی سپر و بی سلاح به صحنه درگیری با نیروهای عراقی محافظ اشرف گسیل داده شدند تا برای بقاء رجوی قربانی شوند.

از جمله این قربانیان بهروز ثابت از شمال ایران از رشت است. از اسرای پیوسته به سازمان که از بدو ورود اجباری با تشکیلات سرسازگاری وهمخوانی نداشت و سازدیگری می نواخت.
یادم نمیرود که در جلسات عملیات جاری موسوم به طعمه درسال 81 که با حضور و مسولیت شخص رجوی ترتیب داده شده بود هنگامی که شخص ناراضی بنام امیرموثقی با فحاشی وضربات مشت ولگد گماشتگان رجوی به بیرون جلسه منتقل شده بود وسالن جلسه زیرخفقان موجود تماما درسکوت معنی دار فرورفته بود به ناگهان ازقلب سالن چهارهزارنفری فریادی برخاست که من هم خسته شدم ومیخواهم بروم. دیگرنمی کشم و تاب وتحمل این مناسبات را ندارم. من میخواهم بروم. من میخواهم بروم.
هنوزجوهرومرکب اعتراض بی باکانه امیرموثقی خشک نشده بود و رجوی ناتوان ازجمع وجورکردن آن صحنه با عصبانیت روی سن سالن راه میرفت وعربده میکشید که این بار با مشت آهنین برخورد میکنیم و………. که مورد دیگری بنام بهروز ثابت روی میزش پهن شد وگلوی رجوی را میفشرد. با این یکی چکارکند!؟
نتیجه ساعتها فشار روحی و روانی روی بهروزازجانب شخص رجوی وسایرمسولین فرقه موقتا بهروز را به تسلیم وسکوت وا داشتند ولیکن بهروزازآن سال به بعد چونان آتش زیرخاکسترعمل میکرد وکماکان طالب خروج ازسازمان بود والبته که قیمت میداد وبارها وبارها سران سازمان با شدیدترین وجه با وی برخورد کردند ومورد آزار و اذیت قراردادند تا اینکه بالاخره با طرح و برنامه از پیش تعیین شده فرقه، بهروزثابت به قربانگاه کشانده شد وازشرعملیات جاری وسایرفشارهای روحی وروانی به آرامش رسید.

دراین خصوص اگربدانید که خانواده اش چقدرآسیب دیدند وازبابت ازدست دادن عزیز و جگرگوشه شان بی نهایت متاثرشدند وروزوشب به رجوی لعن ونفرین میکنند وازخدا میخواهند که تقاص خون بهروز را از رجوی و سایر مسببین درگیری بگیرد.
بار دیگرانجمن نجات گیلان در منتهای تاثر و تالم عمیق از بابت قربانی شدن یکی دیگرازاعضای ناراضی تشکیلات فریبنده رجوی، این ضایعه اسفناک را به آقای اکبرثابت تنها برادر بهروز و سایر اعضای خانواده خصوصا مادر سالمند و مصیبت دیده، تسلیت عرض نموده وبرایشان آرزوی صبروشکیبایی دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا