افتضاح فاحش در مضحکه ویلیپنت پاریس

30 خرداد 1360 با کارنامه ای سیاه ازخشونت وتروریسم وآدمکشی مجاهدین خلق را به فازجدیدی ازحیات سیاسی هدایت کرد که تا به امروزالبته بسا وحشی تر و ضد مردمی تر از قبل در قالب یک فرقه مخرب تروریستی درصحنه حضوردارد وآلت دست و بازیچه امریکای ابر تروریست شده است. بواسطه سابقه اعمال کور تروریستی و وطن فروشی و آویختن به بیگانگان بمنظور حفظ و بقاء خفیف و خائنانه از جانب توده های مردم ایران نه تنها جایگاهی ندارند بلکه بغایت مطرود و منزجر شده اند و از قضا شخص رجوی در راس و هرم جریان تروریستی فرقه گرایانه واقعیت فوق را عمیقا با شم ضدانقلابی اش دریافته ولذا چاره ای جز آویختن به بیگانگان و دشمنان ایران زمین ندارند وباطبع توده های حامی اش نیز نه ملت شریف ایران بل شماری ازشهروندان فقیر و تهیدست افریقایی و لهستانی و رومانی و افغانی و سایرمتقاضیان دریافت اقامت درکمپ های اروپایی است ضمن اینکه ازبرای قدرت نمایی نیزمشتی تندروی جنگ طلب ولابیهای امریکایی واسرائیلی را با مبالغ هنگفت اهدایی صدام خریداری کرده وپشت خود دارد ویا خود پشت آنان اندرسرنگونی وتازگی کاشف به عمل آوردند " مرحله پایانی " بسا به یاوه سرایی مشغولند.

گسیل نیرویی با صرف میلیونها دلارهزینه درقالب تبلیغات وسروصدای 60 روزه ازبرای برگزاری سمینارسالانه ویلیپنت برغم پیروزی بزرگ ادعایی شان ازقضا امسال بسا مفتضح ترازسالیان پیشتربه اتمام رسید ومطلقا برایشان نتیجه ای نداد.

مریم قجردرآن سمینارکه گفته ها وخط وخطوط ترسیم شده شخص رجوی وعیال خودش را نشخوار میکرد ازجمله به مردمان بپاخاسته سوریه وعراق درود فرستاد که خواستند بدنبال بهارعربی انقلابی کرده باشند شاید که ازاین رهگذرطغاری بشکند ماستی بریزد به کام ماست لیسان! یعنی که شرایطی بوجود آید تا رجوی ازبحران وباطلاق لاعلاج درعراق ولیبرتی بیرون آمده وخود با نیروی ناکارامدش بتواند درجوار تروریستهای القاعده وداعش وتفاله های بجا مانده بعثی جا خوش کند ودرادامه ماست لیسی ازتغاربشکسته شاید که پایش به ایران آن سرایی که آرزویش را به گورخواهد برد ؛ برسد!

مریم قجرکه موذیانه تلاش وافر داشت که عشایرانقلابی عراقی کشف الجدید خود را ازصف افراطیون وافراطی گری وهمچنین گروه وحشی داعش تمیزدهد النهایه درگفتار و ستایش بعدی از داعش دم خروس بیرون زد وازشورش وانقلاب عشایربا پیشتازی گروههای سازمان یافته مسلح که همانا داعش والقاعده ودوستان سابق بعثی مدنظرش بوده تقدیروتشکرکرد وبرایشان درمقابل دولت قانون نوری المالکی آرزوی پیروزی وکسب قدرت کرد!

مریم قجر بزدلانه ازسازمان ملل ودرعین حال از امریکا درخواست داشت که به تحریم ایران ومردمانش بیفزایند وکوتاه نیایند وآشکارا نگران این بود که ایران قدرتمند بخواهد با یک شبیخون ودخالت  دربحران عراق داعش والقاعده وبقایای صدام بعثی را جاروکند ودرنتیجه خواب ورویای احمقانه شان درخصوص بهره وری ازبحران عراق یکشبه پنبه شده ودود هوا شود.

مراسم مفتضح و وطن فروشانه فرقه رجوی در ویلپنت پاریس کماکان این حقیقت را به اثبات رساند که فرقه رجوی هیچگاه ازخشونت وتروریسم دست برنداشته ونخواهد داشت چراکه تروریسم ووطن فروشی درذات وماهوی اش نهادینه شده است وهم اینکه داعش والقاعده وبقایای صدام همواره مورد تاییدشان بوده ودرکنارهم قراردارند چونکه هیچگاه چاقو دسته خودش را نمی برد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا