“مستند ناتمام برای دخترم سمیه” فیلم ناتمام همه اعضای دربند فرقه رجوی است

طی ماه گذشته مستندی بنام “فیلم ناتمام برای دخترم سمیه” درشبکه های مختلف صدای وسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. دراین مستند که بخوبی ماهیت فرقه منحوس رجوی در فریب،جذب،مغزشویی وتخریب کانون خانواده را درسیمای  “سمیه محمدی ” بعنوان یکی از 3000 عضوقربانی این فرقه را نشان می داد با استقبال گسترده ای درداخل وحتی خارج ازایران روبروشد که آبروریزی هرچه بیشتری را برای فرقه رجوی بدنبال داشت.سران فرقه غرق دربحران رجوی که ازفاش شدن ماهیت  فرقه گرایانه خود دراین مستند مات ومبهوت شده بودند بعد ازحدود یک ماه سکوت خفت باردرمقابل پخش این مستند دریک سناریوی تکراری که طبق معمول بجای اینکه  خود پاسخگوی عملکرد ضدانسانی شان  باشند! به نحو مضحکی سعی کردند تا با سوء استفاده ازقربانی داستان یعنی”سمیه محمدی ” ویا به زبان عنصرمفلوک وکچل مغزشویی شده خود یعنی “حمید آراسته” ساخت این مستند را جعلی،اباطیل وپخش آن را توطئه ایران علیه فرقه خود عنوان کنند!! اما با همه تشبثاتی که سران فرقه رجوی حتی با سوء استفاده از قربانی خود برای مخدوش کردن این سند زنده بکارگرفتند بازنتوانستند واقعیت تلخ بکارگیری روش های کنترل ذهن همراه با تهدید و فشار برای مغزشویی، به بند کشیدن، تخریب کانون خانواده وارزش های انسانی را دراذهان اعضای خود که طی سالیان بطورسیستماتیک در دستور کار سران فرقه بوده وهست بپوشانند زیرا که این موضوع درچهره به هم ریخته وترس آلود سمیه هم بخصوص در دیدارآخرخود با پدرش بخوبی آشکار بود!!
واقعیت این است که سران فرقه زهوار در رفته رجوی طی سالیان با ایجاد یک فضای بسته درتشکیلات فرقه ای خود درکشورعراق ،تمامی تکنیک وتاکتیک های فرقه ای را بکارگرفتند تا با درهم شکستن وتهی کردن اعضای نگون بخت خود ازتمامی ارزش های انسانی و خدایی بتوانند آنها را تمام عیار در جهت اهداف شوم و تروریستی رهبر فرقه بکارگیرند.اما ازطرف دیگرسران این فرقه دردنیای بیرون ازفرقه همواره سعی کردند با بزک کردن چهره کریه خود وگرفتن ژست های سیاسی ومدرن،افکارعمومی وبخصوص دولت های غربی را متقاعد کنند تا شاید آنها سران این فرقه را در معادلات سیاسی به بازی بگیرند! به همین دلیل چون این مستند تناقض رفتاری و فکری فرقه را فاش می کرد می خواهند باهمان سیاست هوچیگری همراه با توهین وزدن اتهام به پدر سمیه باآن مقابله کنند!! ولی سئوال اساسی اینجاست که مگر این تنها سمیه است که قربانی شیادی های فرقه رجوی شده است؟! که حالا بخواهند با جست وخیزهای میمون وارچنین سند گویایی را جعلی عنوان وازسرفرقه خود باز کنند؟!! چرا که قریب به  3000 نفراز اعضای نگون بخت فرقه همچون سمیه محمدی درفرقه اسیرند که هرکدام “یک مستند ناتمام” درفرقه دارند که اگر به رشته تصویر کشیده شود شاید که سرنوشتی تکاندهنده ترازسرنوشت غم بار”سمیه محمدی “را داشته باشند! دراینصورت است که به همگان ثابت خواهد شد درد و رنجی که به واقع آقای مصطفی محمدی برای نجات دخترش ازدست بوزینه های رجوی کشیده است تازه مشتی ازنمونه خروار دجالیت،شقاوت وجنایات رجوی ها درحق اعضای نگون بخت خود وخانواده های آنهاست.
آری اگر فرقه رجوی بازهم طبق معمول مذبوحانه تلاش دارد تا هرطورشده با فاش شدن چنین اسنادی ازجنایات خود با سوء استفاده از قربانیان به بند کشیده خود مقابله و آن را توطئه و یا شیطان سازی علیه فرقه عنوان کند! به راستی با رازهایی که صدها تن ازاعضای رها یافته از فرقه بعنوان شاهدان زنده، اصرار هزارتوی شقاوت ودجالیت رجوی ها را درسینه های خود دارند چکار خواهد کرد؟! وهمچنین چگونه وبا چه توجیهی می خواهد  گواهی خانواده های دردمند اسیران که طی سه سال تحصن پشت کمپ بدنام سابق اشرف برای اینکه شاید با عزیزان خود ملاقات کنند ولی طی این مدت با چشم و گوشت و پوست خود ددمنشی، توهین،بدرفتاری،سنگ اندازی  واقدامات هیستریک مسئولین فرقه رجوی را لمس کردند را جعلی و بقول خود اباطیل عنوان کنند؟!! اما هیهات که هرکدام از آنها یک گواه واقعی هستند برای ثبت جنایات فرقه رجوی درسینه تاریخ که باند خائن رجوی با بکارگیری هر رذالت و فریبکاری هرگز قادر نخواهد بود گواهی آنها را کتمان و یا جعلی عنوان کند؟! البته این مشیعت خداست که خائنین و جنایتکاران و شیادانی همچون رجوی ها را کور، کر و بعد رسوا و در این بازی سیاسی و تاریخی روسیاه کند.باشد تا در محضرعدالت مردم ایران فرقه رجوی وسران جنایتکارش بخاطر همه خیانت و جنایاتی که طی سالیان عمر ننگین خود مرتکب شدند محاکمه و برای عبرت روزگار به زباله دان تاریخ فرستاده شوند و دیرنیست که این امر به لطف خدا و با همت تمامی اعضای نجات یافته از فرقه رجوی و با یاری و تلاش همه خانواده های دردمند اسیران محقق خواهد شد.انشاءاله
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا