علامه جان! شما ابتدا کشور های خودتان را آزاد ومستقل کنید!

راست گفته اند که شیطان بدون عمله های کثیرش، قادر به فتنه گری های خود نیست!
این موضوع شامل گردانندگان دنیای سلطه و زور هم بوده واین شیطان بدون وجود عمله واکره ای با نام های صهیونیزم حاکم براسرائیل، نئو نازی های اکراین، باند رجوی، داعش، وریزه خواران دست چندم آنها نیز میشود!
علامه حسینی یکی از این عمله های یاد شده میباشد، علاوه برشرکت درمراسم صهیونیستی – رجویستی 23ژوئن (23 خرداد 94) سال جاری به این حضور که گویا کم فروغ بوده تا قناعت نکند، برای اثبات خام خیالی و خوش رقصی خود به فرقه ی رجوی، با سیمای ضد آزادی، تحریفگر ودروغ پرداز رجوی هم مصاحبه کرده تاهم کار ازمحکم کاری عیب نکند وهم چرخ معیشت که اینک سخت میگردد، بگردد!
رسانه های گروه مافیایی رجوی هم بیکار ننشسته واین اراجیف علامه؟! حسینی را نشر وبازنشر نموده اند.
فکر کرده اند که ما بادیدن نام پرطمطراق او دچار دست وپاچگی شده وگفته هایش را خواهیم پذیرفت!
غافل ازآنکه  یکی مشابهین این علامه طی صدور فتوایی، خوردن گوشت زن برای مرد را درشرایطی مجاز دانسته وبا این کار چشم وگوش مارا بازکرده تا همواره این موضوع را درنظر داشته باشیم که: " بعمل کار برآید به سخندانی نیست"!
این علامه ی دهر؟! گفته است:
" ما از تمام کشورهای عربی دعوت می کنیم تا شورای ملی مقاومت را بعنوان نماینده مشروع ملت ایران به رسمیت بشناسند و با ایجاد دفاتر آن در کشورهای خود برای مقابله با نظام ولایت فقیه با این مقاومت همکاری نمایند ".
ما باین علامه؟! توصیه میکنیم که بجای برداشتن چنین سنگ بزرگی که نشانه ی نزدن است، درهمین بیخ گوش خود، تنها به  آزادی، استقلال ورفاه عمومی یکی ازکشورهای عربی کمک موثری بکند  تا ما نیز با مشاهده ی این وضع مطلوب، سرمشقی از مدینه ی فاضله ی اوگرفته ومشکلات کشورمان را هرچه زودتر برطرف کنیم وراضی به زحمت او و دوستان فرقوی اش نباشیم!
 رسانه های رجوی از قول او نوشته اند:
" خوشحالم که صمیمانه ترین تبریکات خود را به خاطر این پیروزی بزرگ به خواهران و برادران خود در مقاومت ایران تقدیم کنم. این گردهمایی نشان داد که رسیدن به آنچه که شما برایش مبارزه می کنید نه تنها به آزادی ملت ایران منجر خواهد شد بلکه تمام جهان را از وبای ولایت فقیه آزاد خواهد ساخت ".
منظور او از این پیروزی بزرگ گردهم آمدن100هزارنفر دریک سالن 5هزارنفری بوده وبا این مسئله حتما شاهکار سیرک بازی و آکروباتیک (سوار شدن هر20 انسان برسروپای همدیگر) هم ازطرف اسرائیل و باند رجوی اتفاق افتاده که متواضعانه!! از اعلام آن خودداری شد!
براستی وقتی کسانی که میتوانند با ازسروکول هم بالا بردن این حداکثر 5هزار نفر درسالنی که حداکثر 6متر ارتفاع دارد، رقم را به100هزار نفر ارتقاء دهند، چه کار دیگری نمیتوانند بکنند!
من این عمل معجزه آسای باند رجوی، سازمان جوانان یهود و پناهندگان و پناهچویان از72 ملت را برایشان تبریک گفته وآرزوی موفقیت های درخشان تری- اگر درخششی بالاتر ازآن وجود داشته باشد- برای آنها دارم!
"… این قیام سراسری رژیم ولایت فقیه را که کشور ایران را به فروپاشی کشانده در آستانهء سقوط قرار داده است. رژیم ولایت فقیه اکنون بیش از هر زمان دیگری با خشم گسترده مردم ایران به رهبری شورای ملی مقاومت روبرو شده است ".
با این وجود شکل قیام ها عوض شده و تئوری های دیگری لازم است!
قیام مورد تحسین این علامه! شکل  نئو اکروباتیک و وفراسیرکی داشته ودر فرانسه روی داده است!
دراین مورد مشکل تحلیل گران آن است که چگونه بتوانند قیام آنگونه ی ویلپنت را با شرایط خاص ایران پیوند داده ودست به استخراج تئوری مبارزه وقیام بزنند!!  
آقای علامه حسینی میگوید:
" ما عرب ها و ایرانی ها بعنوان خواهران و برادران همدیگر، در برابر شرایط تاریخی حساسی قرار داریم. بویژه در دفاع ایرانیان و سوری ها از موجودیت خود. بدون شک هر دو ملت به پیروزی خواهند رسید و دیکتاتورها را سرنگون خواهند ساخت ".
اعرابی شییه شما با واسطه ی غرب، لیبی را بآن شکل انداخته و بدون دخالت شما، سوریه غم تکفیر زدگی نداشت که با وجود وحضور مبارکتان، اینک دارد!
 دیگر اینکه آیا رژیم های سعودی و حاکمان تاریک اندیش تعداد زیادی از کشورهای عربی (دیکتاتورهای خوب) هم شامل این سرنگونی خواهند شد؟!
علامه حسینی میگوید:
"… ما مردم منطقه عربی مثل ملت ایرانی خود از حکومت سرکوبگر خامنه ای رنج می بریم. این رژیم باعث بسیاری از مشکلات و بحران های کشورهای عرب شده است. امروز شورای ملی مقاومت مانع اصلی پروژه ها و مداخلات رژیم در کشورهای منطقه است. اما با وجود نقش بسیار اساسی شورای ملی مقاومت در ایجاد ثبات منطقه، متاسفانه کشورهای منطقه وظیفه خود در برابر این شورا را انجام نمی دهند. سکومت مجامع بین المللی نیز باعث افزایش دخالت های رژیم در کشورهای منطقه گردیده است ".
علت رنج بردن شما ازحکومت ایران چیست؟! آیا چاه های نفت شما را اشغال کرده است؟
آیا به آمریکا کمک کرده که نفت شما را به ثمن بخس ازدستتان خارج کرده تا کمپانی های ماشین سازی با سیلندر های زیاد بتوانند درشرایط پایین بودن قیمت بنزین و… دوباره به تولید این غول های ضد زیست محیطی پرداخته و با پولدار شدن مجدد، برطبل جنگ هم بکوبند؟!
کدام دخالتی ازطرف ایران درکار بوده که شورای مقاومت که همان باند رجوی باشد، قادر به دفع آن بوده است؟
فکر نمیکنید که این ادعا هارا درخواب دیده وخواب نما شده وسپس با سیمای رجوی مصاحبه کرده اید؟!
کشورهای مغرض منطقه هرچه که درتوان داشتند برعلیه ما انجام دادند که تصور میشود اقدام اضافی شان کار بدست شان خواهد داد ومجامع بین المللی (امپریالیزم مثلثی) کاری بیشتر ازاین نمیتوانند بکنند. آنها درحد استطاعت خود- قدری هم بیشتر- درحق مردم ما جفا کرده اند و شما نخواهید کارد به استخوان مان برسد!
درادامه میخوانیم:
" ما مردم و حکومت های عربی را به مقابله با برنامه های مداخله جویانه رژیم ایران فرا می خوانیم. مبنای این مواجه، پشتیبانی از شورای ملی مقاومت ایران است. ما از دولت های عربی میخواهیم تا این شورا را به رسمیت بشناسند، برای نمایندگی های آن در کشورهای خود دفتر باز کنند و با آن بعنوان نماینده اصلی ملت ایران همکاری نمایند ".
آنها تا توانسته اند ازاین متحد اسرائیل حمایت کرده اند وبعضی ها نیز احتیاج به کمک دارند که بند شلوارشان را ازدست ندهند!
آیا شما ازکشورهای عربی میخواهید که اینگونه صریح درامور داخلی ایران دخالت کند؟!
فکر نمیکنید که حرفی گرانتر از سر خود میزنید؟!
علنی شدن این دفترهای عملا موجود باند رجوی درکشورها، کار شما را بیشتر خراب کرده وازهدف تان دورتر میکند!
 این علامه که بقول سعدی تنها بارکش " کتابی چند" است، درآخر کار آرزوی تحقق قصابی لیبرتی نشینان را مطرح کرده است:
" در این شرایط حساس، ما خواهران و برادران خود در لیبرتی را که زیر فشار و محاصره و سرکوب قرار دارند فراموش نمی کنیم. بلکه با تمام قوا پشتیبان آنها هستیم. سکوت مجامع بین المللی نسبت به وضعیت مجاهدین لیبرتی محکوم است. ما از سازمان ها و ارگانهای حقوق بشری می خواهیم تا هر چه سریعتر به یاری مجاهدین لیبرتی بشتابند ".
شما که بااین گشاده دستی هر توقعی ازاعراب را دارید، چگونه است با این نفوذتان؟! کمکی به انتقال این اسرای رجوی به کشورهای امن تر نمیکنید؟!
 درجواب آن قسمت ازایراد شما باید گفت که کسی غیر از گماشتگان رجوی، بر لیبرتی نظارت ندارد واگر سرکوبی درکار است وشما معترض آن، به دوستان خود توصیه کنید که چنان نکنند!
من بدون اینکه درمورد درستی یانادرستی کار مجامع بین المللی قضاوت کنم، میدانم که طبق قرارداد سه جانبه، آنها باید کمک کنند که این اسرای رجوی، کمپ موقت لیبرتی را ترک کرده وبه کشورهایی بروند که شبیه عراق نباشد وجانشان درخطر نباشد!
آیا شما خواستار تحقق این امر هستید؟؟!!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا