راه افتخار یا خیانت!!؟

به بهانه پنجاهمین سالگرد حیات مجاهدین هیاهوی تبلیغات دروغین و فریبنده ازجانب رسانه گروه مذکور بسا بالا گرفته است. برنامه ای تحت عنوان راه افتخار! مصاحبه با شماری ازاعضای گرفتاردرقلعه الموت رجوی است که رباط وار آنچه را نشخوارمیکنند که برایشان دیکته کرده اند.
وقت گذاشتم مصاحبه مجری جوان کم تجربه هیجانی را با به اصطلاح خواهران مجاهد احسانی وبزازیان را به دقت وبا تامل گوش دادم. برغم کمک ومساعدتی که مجری بعمل آورد تا آندو بتوانند براساس سناریوی ازپیش تعیین شده مطالب دیکته شده را بیان کنند وبه بازتکرارسوالات پاسخ داده شده بپردازند ؛ درکمال ناباوری ناموفق بودند درحالیکه این دوخواهرنگون بخت چنانچه درایران بودند وازدواج میکردند تابحال 4-5 تا بچه قد و نیم قد میداشتند وبخوبی می توانستند ازعهده بچه داری وهمچنین همسرداری فائق آیند.
ناتوانی خواهران مذکورکه یحتمل به تازگی سوگند کاندید عضویت درشورای مرکزی را خورده اند آنقدرآشکاروعیان بود که درپاسخ به سوال مجری وقتی کم می آوردند فقط می گفتند " خواهرمریم خیلی خوبه! انقلاب خواهرمریم خیلی خوبه وما شکوفا شدیم. آرزوداریم که مردم ایران خواهرمریم را بیشتربشناسند واونوقت همه شان انقلاب میکنند!!؟ خواهرمریم خیلی… خواهرمریم خیلی…
راستی خواهرمریم شما چه کار کرد که اینقدرخوب است!!؟
منهم خواهرمریم را خیلی خوب می شناسم چونکه ازشروع مطرح شدن خواهرمریم بعنوان همردیف برادرمسعود وبعدش ازدواج خجسته ومیمون ومبارک!! دراسفند 1363 تا 20 سال متوالی تنگاتنگ باهاش بودم وحسابی آشنایی دارم. حاصل بلافصلش آن شد که بالاخره ازشرش کنده شدم ورهایی یافتم وگمان نمی کنم که مردمان فهیم وبا ذکاوت ایران زمین بخواهند دیگربارتجربه را تجربه کنند وسراغ خواهرمریم شما بیایند.!!
حال با اجازه خیلی کوتاه وگذری ببینیم خواهرمریم کیست وچه دستاوردی داشته است!؟
–    سال 1363خواهر مریم در مقر اورسوراوز فرانسه بود و دارای همسر و یک فرزند دختربنام اشرف. همسرش را لابد می شناسید مهدی ابریشم چی یا همان برادرشریف (ناشریف). چندی قبلترش با کناره گیری بنی صدرازعضویت درخیمه شب بازی به اصطلاح شورای ملی مقاومت فیروزه خانم نیزبا پرتاب لنگه کفش (نقل قول ازمسعود) با ترک همسر به دنبال پدررفت ودیگرباربرادرمسعود خیلی عزا دارشد چونکه  " زن " نداشت تا درخلوت عادی گری افسارگسیخته اش را ارضاء کند! کاشف بعمل آمد که مسعود فهمید که زنان تاریخا دوبل ومضاعف سرخورده هستند وتحت ستم. پس راه کارآن شد که مقدمتا دوست دختری داشته باشد وسراغ مریم رفت که خوشکل هم بود ودل آقا را هم عمیقا برده بود. بعدازچند دیدار دوستانه وسری دریکی ازکانکس های همجوارآنهم درپایان وقت اداری (نیمه شب) عقل مسعود بکارافتاد تا کشف مریم را بعنوان همردیف (لایق ترازسایرزنان) عمومی کند وجاربزند ومتعاقبا کشف کرد که وقت و بی وقت خصوصا آخروقت که نمیشود با نامحرم اختلاط کرد لذا درگفتمانی دوستانه وصمیمانه با برادرناشریف خواهرکوچکترموسی خیابانی را به وی تقدیم کرد وبدینسان مریم را با طیب خاطروتمام وقت درآغوش کشید.  حال انصاف نیست که همه اش را تقصیرمسعود وعشق سرکشش بنویسیم! مریم هم خطاکار بود ازهمسرودخترش گذشت واولین قدم ازخیانت را تجربه کرد وبه خاطرکرسی و رده خواهی شتابان دربالین عشقش مسعود قرارگرفت وخود گفت که با اویکی شده است وسایرین را نیز توصیه کرد که گام درراه پیموده اش بگذارند ورهایی یابند که همان رقص رهایی شورای رهبری است که سالیان بعد اتفاق افتاد.
–    خواهرمریم درقدم بعد آنوقت که دید دولت وقت فرانسه ژآک شیراک اجازه استمرارحضور زوجین را نمیدهد وعذرش را خواسته اند درپی عزیمت تاریخساز! در17 خرداد 1365 خود را درآغوش صدام وصدامیان دشمنان جانی ومحرزمردمان ایران زمین یافتند وبا مسعود هم نجوا شد که میخواهیم برافروزیم آتش درکوهستانها!!؟
–    درعوض مهمان نوازی وسرویس دهی جانانه سیدالرئیس عراق به  اخ مسعود و سیده مریم چنان شد که مردمان شریف درجریان انتفاضه عراق چه درشمال وچه درجنوب به قربانگاه بروند وجمله معروف خواهرمریم خطاب به نیروهایش این بود که فشنگهایتان را برای پاسداران ایران نگهدارید وبا با خودروها وتانکهای شنی دار روی مردمان عراق بروید وآنان را له کرده وازسرراه بردارید وهمزمان وحتی قبلترازآن مردمان ایران زمین هم به همت خواهرمریم ازاطلاعات ذیقیمتی که به صدامیان فروخته میشد ؛ متحمل بسا آسیب های جدی مرگبارشوند.
–    خواهرمریم رده طلب وکرسی خواه با درآوردن لباسهای رنگارنگ شهری لباس خشن نظامی برتن کرد وفرمان حمله به سربازان وپاسداران حریم مرزی میهنمان را صادرکرد که ازخودی ها نیزبسا قربانی گرفت. خصوصا درمرصاد که فاجعه خلق کرد وازکشته های قربانیان خودی بسا پشته ها ساخت.
–    خواهرمریم ازخود الگوسازی کرد وخواهان " انقلاب " درصفوف خواهران وبرادران شد وخشمگینانه فریاد برآورد " با تحویل حلقه های ازدواج خود وبا طلاق اجباری چونان من با مسعود یکی شده وبه وحدت ایدئولوژیک برسید!!"  آنگاه روبه همگان گفت نبینم که به بهانه فرزند (حایل) به  استفراغ خشک شده برگردید!!؟ ولذا دست بکارشد وسیل کودکان وخردسالان ونونهالان مظلوم را روانه ناکجاآباد اروپا کرد که ازسرنوشت شماری ازآنان هنوزکه هنوزاست خبری دردست نیست.. دراین حوزه چه جنایاتی که خواهرمریم به نسل سوخته مرتکب نشده است که پرداختن بدان تراژدی دردناک نیازمند فرصتی دیگراست.
–    درروند خیمه شب بازی " انقلاب " خواهرمریم خانواده هایی ازهم پاشیدند /عشق هایی به قربانگاه رفتند وبسا خواهران وبرادارن ترک صفوف کردند یا که ازسراستیصال خود دست به خودکشی زدند وبا زندگی خداحافظی کردند یا اینکه به دستان آدمکشان خواهرمریم به عناوین مختلف کشته شدند ودرخاک سرد عراق مدفون گشتند که بخش ناچیزی تابحال روشنگری شده است.
–    خواهرمریم اعضایی را که خود انقلابی می نمودند یک شبه زندانبان وشکنجه گرشان کرد وبه شکنجه دوستان خود درزندانهای دهگانه اشرف پرداختند وبسا برایشان پرونده سازی کردند که چرا نفوذی بوده اند!!؟
–    خواهرمریم مقوله فرار از مهلکه ومتواری شدن را البته ازمرادش  مسعود به ارث برده ودرهنگامه مهیب ترین بمباران تاریخ امریکا وشرکاء علیه ملت مظلوم عراق دردهه هفتاد خصوصا دردهه هشتاد با ترک یار که ما باشیم به فرانسه گریخت وجان بدربرد.
–    خواهرمریم آنهنگام که بتوسط پلیس فرانسه به جرم بزهکاری وپولشویی وتروریسم به اتفاق شماری دیگرازسوگلی ها دستگیروروانه زندان (مهانسرا) فرانسه شد تاب نیاورد وبا نگاه سکت گونه فرمان داد که بسوزید وخودکشی کنید تا من زودتربه اور بازگردم وآنگاه اغفال شده ها چیزی حدود 23 نفرشان درجای جای اروپا به کام مرگ رفتند وچه صحنه های رقت انگیزی را رقم زدند که انزجاروتنفرهمگان درقرن فوران علم وآگاهی وتکنولوژِی برتررا برانگیخت.
–    خواهرمریم بتدریج همت کرد وتمام اشرف را به زندان تبدیل کرد طوریکه اجازه نداد معترضان ومخالفان بیشتری زنده به دنیای آزادباز گردند ورهایی یابند. شماری را خود درزندانهایش به قربانگاه فرستاد وشماری دیگررا در درگیری تحریک آمیزعراقیها سبب شد که قربانی شوند.
–    خواهرمریم که نگون بختها را ازدنیای بیرون بکلی قطع کرده بود اجازه نداد که حتی خانواده های دردمند وچشم انتظاربه دیدارشان بشتابند وبا ترفند مزدورخواندشان بسا ظلم وجوربیشماری را درحق اعضای خود وخانواده آنان سبب شد.
–    خواهرمریم به بیگانگان آویخت وبه لابیهای ورشکسته صهیونیسم پول هنگفت داد وهزینه کرد وخود نیز موجب شهادت دانشمندان هسته ای مردمان ایران زمین را فراهم آورد. تا توانست علیه به ثمرنشستن توافق هسته ای کارشکنی کرد وخواست که بیش ازپیش ایران ومردمان نجیبش را تحریم کنند ویا زودی گزینه نظامی روی میزجنگ طلبان امریکا آورده شود وبه اجرا گذاشته شود.
–    بواسطه خواهرمریم درمقر49 برادرمسعود با شماری ازشورای رهبری به رقص رهایی پرداخت وبا استناد به شهادت جداشده های شورای رهبری به آنان تجاوزجنسی کرد وهم بسترشد.
–    بواسطه خواهرمریم درادامه دستاورد " انقلاب " ازبرای نسل کشی ومبارزه با غریزه جنسی بالغ بر150 عضوشورای رهبری با یک عمل جراحی رحم شان خارج شد!!
–     خیلی جای شرم دارد ضمن اینکه دیگرمجال نیست ووقتش را هم ندارم که ازدستاوردهای خواهرمریم تان بگویم وبنویسم وآنچه راهم که نوشتم مشتی ازخرواربود. ازقضا خوب است بدانیدکه مردم ایران زمین نه تنها تمایل به دیدن خواهرمریم تان ندارند بل ازآن بدلیل بیشمارجنایاتش بیزارند وتنفردارند. همان به که خواهرمریم تان به اتفاق مرادش وهمچنین شمایان درسرزمین بیگانگان خفیفانه روزگاربگذرانید وته خط مدفون شوید.
پوراحمد
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.