خانواده ها

خانواده های اسیران مقابل کمپ لیبرتی، وجدانهای بیدار بشری را به کمک فرا می خوانند

صبح روز یکشنبه 4 بهمن 94 تعدادی از خانواده های چشم انتظار اعضای دربند و گرفتار فرقه رجوی درمقابل کمپ لیبرتی حاضرشدند.این خانواده ها از استانها قزوین، شیراز، البرز، تهران و قم بودند.
حضورخانواده های اسیران دربند درکنارکمپ لیبرتی وبیخ گوش رجوی درشرایطی صورت می گیرد که تلاش و فعالیت آنها برای رهایی عزیزان اسیرشان شکل و انسجام تازه ای بخود گرفته ودر قالب کمپین های رهایی درفاز و مدار بالاتری آزادی اسیران فرقه را درشکل راهبردی دردستورکارخود قرارداده اند.خانواده های اسیران با جمعبندی وکسب تجارب گذشته عزم خودرا جزم کرده اند تا به هرصورت با نمایندگان کمیساریا درعراق بخصوص با مسئول آن خانم جین هول لوت دیدارنمایند.
رجوی روزی درمنتهای غرور و البته با بلاهت سیاسی که ازخود بزرگ بینی وعدم شناخت نسبت به نقش تاثیرگذار خانواده و ملااجتماعی مردم ایران ناشی می شد حضور خانواده ها در اطراف اسارتگاههای خود را ابلهانه به کوه برفی  تشبیه کرده بود که بعد ازمدتی ذوب وآب می شود به راستی که چه تحلیل و تصور باطل و احمقانه ای.تلاش روزافزون وحضورگسترده آنها درمقابل اسارتگاه اشرف که درنهایت به عقب نشینی مفتضحانه رجوی ازشعارهای استراتژیکی اش منجرشد و او را درمانده ومستعصل ساخته بود. واقعیت توانمندی خانواده ها را به رخ کشید.موج فراراعضای اسیر و وضعیت شکننده تشکیلات رجوی که درنهایت به فروپاشی محتوم آن راه می برد نشانه کوچکی ازتوان وعزم اراده خانواده های چشم انتظار برای نجات عزیزان اسیرشان می باشد.خبرهای رسیده ازکمپ لیبرتی حاکی ازآن است که سرکردگان فرقه رجوی همانند گذشته با بکارگیری سگان هار امنیتی خود به همان شیوه های ضدانسانی یعنی فحش وناسزا به خانواده ها متوسل شده تا به زعم خود آنها را بلحاظ روحی و روانی درهم بشکنند وازمقابل درب لیبرتی پراکنده سازند. رجوی صفتان زشت خو و روباه صفت که که دربدترین شرایط وبن بست استراتژیکی گرفتارآمده اند بیهوده تصور می کنند که با این شیوه های منسوخ شده می توانند درعزم واراده خانواده ها برای آزادی عزیزانشان خللی ایجاد کنند.

فرقه تروریستی رجوی که بعد ازتوافق تاریخی برجام وهموارشدن  راه برداشتن تحریم ها علیرغم تمامی سرمایه گذاری ها روی موضوع هسته ای وبکارگیری کثیف ترین شیوهای جاسوسی وجعل واقعیت فعالیت های صلح آمیز هسته ایی ایران نتوانست کوچکترین خللی درموضع برحق ایران ایجاد نماید وازطرف اربابانش ازگردونه بازی خارج گردیده اکنون درفرجام اضمحلال وفروپاشی محتوم گرفتارآمده است ودرحقیقت هیچ چشم اندازی برای گریزازاین مخمصه ندارد.درچنین شرایطی سیل خانواده ها به لیبرتی سرازیرگشته وامان ازآنها بریده است.فرارهای سیستماتیک اعضا درروزهای گذشته گویای وضعیت وخیم تشکیلاتی وروحی وروانی این فرقه است به گفته نفراتی که اخیرا موفق به فرار ازجهنم رجوی ساخته شده اند یاس،بریدگی وناامیدی سرتاپای این فرقه را فراگرفته است ودیگر شیوه های پیچیده مغزشویی جواب ندارد.توافق برجام که برخلاف تمامی تحلیل های سرکردگان فرقه به فرجام رسید اعضای دربند را متوجه عمق پوچی تحلیل های رجوی ها نموده است واینکه این بار هم تخم مرغ رجوی توزرد درآمد.درچنین شرایطی نقش سازمانهای حقوق بشری وبخصوص کمیساریای ملل متحد بارز می گردد همان نهادی که درطی روزهای اخیرخانواده های اسیران درکنارکمپ لیبرتی با فریادهای رسا آنها را خطاب قرارداده وازآنها استمداد می طلبند.براستی که صدای زجه وفریاد توام با بغض ترکیده پدرومادران،خواهران وبرادرانی که برای سالیان ازدیدن عزیزان خود محروم بوده اند هروجدان بیداروشرافتمندی را به ستوه درمی آورد.اکنون وقت آن رسیده که سازمان ملل ودرراس آن آقای دبیرکل ودیگرسازمانهای مدعی حقوق بشربدون درنظرگرفتن ملاحظات ومنافع سیاسی به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند.فریادها وآه وفغان خانواده ها ازپشت دیوارهای لیبرتی آنها را به کمک می طلبد لطفا به فریادهای آنها و ندای وجدان خود گوش بسپارید.
اکرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا