مجاهدین بازیچه ای برای غرب

عقب نشینی های تدریجی ترامپ، خنده را از لبان رجوی ها می رباید!

ما ازابتدای جنجال سازی دونالد ترامپ که باند رجوی بهشت موعود را درلابلای سخنرانی این خود شیفته مشاهده کرد، گفتیم ونوشتیم که هنوز نتایج نبرد” که برکه” دردولت آمریکا معلوم نشده وسخت است که دولت درسایه ی آمریکا (فاشیست های انگلو ساکسنی- صهیونیستی) بر تمام کارهای لاقیدانه ی او (بعنوان فاشیست هیتلری قرن بیستمی)صحه بگذارد!
این پیش بینی ما که حاصل تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بود، زودتر از دوران انتظاری که برایش در نظر گرفته بودیم، درحال ثبوت صحت خودش است!
برابر اخبار و ویدئو کلیپ هایی که در رسانه های مجازی موجود است، ترامپ سه روز بعد از آن سخنرانی جنجالی ونفرت انگیز خود، سخنرانی مغشوش دیگری کرده و با کوبیدن چکش به نعل و میخ و حتی