تفکیک جنسیتی فاکتور اصلی تلاشی تشکیلات مافیایی فرقه رجوی

فرقه رجوی با افکار متحجرانه تبعیض جنسیتی خاصه با بن مایه زن ستیزی افسارگسیخته ؛ برای سفید سازی خود و اغفال افکار عمومی از برای کسب قدرت خیالی خود ؛ دائما پز برابری حقوق زن و مرد سرمیدهد ومدعی میشود که تفکیک جنسیتی درایران بیداد میکند غافل ازآنکه هنوزخود به حکومت نرسیده شاهد تفکیک جنسیتی دردرون تشکیلات مخوف شان بودیم وکماکان شاهدهستیم که بمنظور روشنگری به ذکر نمونه هایی ازآن اکتفا میکنم.

منتهای مراتب زحمت خود کم کرده وازمقدمه ای استفاده میکنم که فرقه رجوی دریکی ازمقالات خود بی آنکه اعتقادی بدان داشته باشد؛ بلغورکرده است:

“یکی از فاکتورهایی که باعث افزایش آهنگ رشد جامعه می‌گردد، ایجاد فرصتهای برابر برای گسترش و پیشرفت فعالیتهای جامعه می‌باشد. در جوامعی که چنین فرصتهایی به‌طور آزادانه و فارغ از هرگونه تعصب جنسیتی در اختیار زنان و مردان قرار گرفته است، آمارها نشان داده‌اند که جامعه مذکور از روند صعودی پیشرفت برخوردار شده است. یکی از اهداف ایجاد جامعه دموکراتیک ایجاد فرصتهای یکسان برای زنان و مردان می‌باشد که از جمله این امر در جوامع دموکراتیک غربی به خوبی نشان داده شده است. از سویی دیگر در نظام های دیکتاتوری که فرصتهای برابر برای رشد زنان و مردان در کنار هم مهیا نیست، آهنگ رشد جامعه سیری نزولی گرفته و نه تنها جامعه از نظر علمی پیشرفت نمی‌کند بلکه دچار نوعی عقب‌ماندگی نیز می‌گردد که به طبع از آن گرایش مردم به افکار متحجرانه قرون‌ وسطایی افزایش و میزان ساعتهای مطالعه افراد جامعه نیز رقمی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد. یکی از فاکتورهایی که به نوبه خود باعث ایجاد سیر نزولی رشد جامعه می‌گردد، ایجاد تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان جامعه می‌باشد که این امر در نظام دیکتاتوری ایران به خوبی قابل مشاهده است. در این جامعه با ایجاد محدودیتهایی از قبیل تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، رشته‌های ورزشی، انتخاب شغل و مواردی از این دست سعی بر ایجاد محدودیت علیه زنان می‌شود و در نتیجه زنان به‌عنوان محرک و نیروی تغییر جامعه نه تنها به عقب رانده می‌شوند، بلکه با ایجاد محدودیتهای حاکم بر جامعه دچار سکون شده و تسلیم شرایط موجود می‌گردند………”

با مقدمه فوق ببینیم نگاه فرقه رجوی دراندرون وتشکیلات ساخته وپرداخته خود درخصوص برابری زن ومرد ومقوله” جنسیت” چگونه است وبه چه اندازه در تحجر وعقب ماندگی غوطه ور است.

–          استفاده ازپمپ بنزین برای خواهران وبرادران بطورمشترک ممنوع است. به ساعات استفاده ازپمپ بنزین توجه گردیده وعمل بدان الزام آوراست.درغیراین صورت و رد کردن مرزسرخ برخورد تشکیلاتی خواهد شد.

–          نشست وجلسه وهرگونه ارتباط دونفره برادران وخواهران تحت هرشرایطی ممنوع است وباید که شخص ثالثی حضورداشته باشد.

–          درمواجهه با خواهرمسول تمام برادران باید که سربه زیرباشند یعنی که مستقیما به چهره خواهرمسول زول نزنند ونگاه نکنند/ آستین پیراهن بالا نباشد ودرطول صحبت با خواهرمسول هیچ برادری حق ندارد لبخند برلب داشته باشد/ برادرمسول انقلاب کرده حق ندارد ازمداد یا خودکارازخواهرمسول بگیرد چراکه شاید امیال شیطانی داشته باشد وگرمی دست خواهرمسول روی خودکاررا بخواهد لمس کند ولذت ببرد.

–          خواهران وبرادران حق ندارند که دونفرباهم درکنارهم درخودرو بنشینند / برادرمسول حق ندارد ازخودرویی استفاده کند که دقایقی پیشتر یک خواهرمسول استفاده کرده است چراکه گرمای خواهرمسول هنوز روی صندلی باقی مانده است.

–          خواهران و برادران برای ورود به سالن غذاخوری از درب ورود وخروج مشخص شده استفاده کنند و ورودی وخروجی مشترک نداریم / خواهران وبرادارن درقسمتها و صندلیهای مشخص شده بنشینند طوریکه به همدیگردید نداشته باشند/ صف تحویلگیری غذا وچایی برای خواهران وبرادران مجزا خواهد بود وباید که رعایت شود وخواهران وبرادران مواظب باشند که قاطی همدیگرنشوند ومهمترازهمه آنستکه هیچ برادروخواهری حق ندارد به همدیگرغذا وچایی و… تعارف کنند.

–          هرچند اسکان ومحل زندگی واستراحت خواهران وبرادران جداگانه است و ورود به حریم همدیگرمرزسرخ قلمداد شده است ولیکن باید توجه داشت که برادران هنگام عبورازنزدیکی مقرواسکان خواهران حق ندارند نگاه مستقیم ویا غیرمستقیم به خوابگاه خواهران داشته باشند وخواهران هم همینطور.

–          مطلق اتاق کارمشترک با خواهران نداریم. چنانچه اتاق کاربرادران وخواهران بهم دید داشته باشد ضروری است که شیشه های اتاق کارها با روزنامه پوشیده شود تا احتمال دید زدن ازبین برود.

–          درامرورزش خواهران حق ندارند درزمین ورزشی برادران حضوریابند وخاصه به تماشای فوتبال برادران بنشینند / درزمانیکه خواهران مشغول والیبال درمقرکنترل شده خود هستند برادران حق ندارند درهمان ساعت قید شده برروی پشت بام بروند و بازی خواهران را ازصدها متر دورتر به تماشا بنشینند ودید بزنند/ برادران حق ندارند با لباس ورزشی به مکان عمومی ازجمله سالن غذاخوری مراجعه کنند شاید که خواهری نابهنگام وارد سالن شود.

–          ملاقات ودیدارحضوری فک وفامیل درتشکیلات مجاهدین ممنوع وازمرزسرخ هاست ولیکن خانواده درجه یک (خواهروبرادرونه زن وشوهر) میتوانند هرشش ماه یکبارالبته باحضورمسولین خود درمحل ازپیش تعیین شده همدیگررا بمدت محدود که تحت کنترل مسولین خواهد بود ببینند ودیدارتازه کنند.

–          درمسیررفت وآمد مشترک خاصه جاده ابریشم (جاده ابریشم به یک مسیرتنگ ومحدود گفته میشود) برادران حق ندارند که پشت یک خواهرمسول حرکت کنند. ترجیحا اجازه داده شود که خواهران پشت برادران باشند طوریکه سبب نشود مسایل اخلاقی نادیده گرفته شود.

–          درجلسات عمومی رهبری (مسعود رجوی) امرتفتیش وبازرسی بدنی باید که جداگانه ودورترازهم ودریک مکان پوشیده باشد / خواهران وبرادران ازمسیرمشخص شده به سالن جلسه وارد شوند ونگاه خود را ازهمدیگرپنهان کنند / درمیانه جلسه چنانچه با خنده های خواهران مواجه شدید به صف خواهران نگاه نکنید وهمگام وهمسووهمزمان با خواهران نخندید ویک جورهایی دچاراحساس جنسی نشوید که این امربرای خواهران هم مصداق دارد.

مخاطبان گرامی خاصه خانواده های دردمند ومرتبط با انجمن نجات خدمت تان خواستم عرض کنم شخصا ازردیف کردن نمونه برخوردهای متحجرانه وقرون وسطایی و زن ستیزانه دردستگاه جنسیتی فرقه رجوی حسابی حالم به هم خورد وازذکر ادامه مطلب منصرف وخسته شدم ولیکن خوب است بدانیم درصورت تحقق امرمحال رسیدن پای فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین به ایران ؛ به قطع ویقین افکارواعمال داعشی های دیگررا به تلخی تجربه خواهیم کرد که البته زهی خیال باطل…

پوراحمد

منبع

یک دیدگاه

  1. مردک متحجر خواست بگوید دموکراسی است از اون ور بوم افتاد! چشمان کورشان را ک باز کنند میبینند خودشان دیکته نوشته اند که برابری زن و مرد نه اینکه بقول برادر مسعودشان هژمونی صد در صد به نفع زنان! اتفاقا با این کار خواست به خانم های فرقه بگوید اهای ماده ها که یک عمر نقشتان در تشکیلات درحد پوشش بوده امروز من با دستوری شما را به بالا میکشانم وگرنه شما همچنان همان مادینه هایی هستید که باید سواری بدهید! اینجا مرد ها چه باید بگویند؟طنز روزگار را ببین یک عمر زنان زیر بار منت بودند در این فرقه کاملا برعکس مردان خاک برسرشان شد!
    البته نباید اشتباه شود زن برای‌ رده پایین همچنان ابزار سرکوب است وگرنه حتی در رده فرماندهان تصمیمات اصلی را برادران فرمانده در نبود مسعود اعلام می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا