همکاری با بیگانگان

حرف بنی صدر با رجوی در مورد عراق چه بود؟

در بحبوحه زمان آماده شدن رجوی برای امضای قرارداد صلح پوشالی با طارق عزیز نخست وزیر و وزیرخارجه صدام در پاریس، هستیم. آن مقطع ایامی بود که هم بنی صدر وهم حزب دموکرات کردستان وهم بقیه درشورای دست ساز رجوی عضویت داشتند.

رجوی بدون مشورت با هیچ عضوی به پشتوانه تماس های مخفی و اعزام نمایندگان خاص و ویژه خود به نزد صدام حسین دیکتاتور وقت عراق تصمیم رفتن به عراق را گرفته بود واگرهم مواردی در چارچوب جلسه ومشورت ویا بیانیه بیرونی می شد صرفأ فرمالیزم وظاهر قضیه برای گول زدن بود وبس.
یک روزدریکی ازجلسات عمومی رجوی در اشرف که همه اعضا چه اعضای فرقه وارتش خصوصی صدام وسیاسیون و… حضورداشتند مقوله درنشست مطرح شد که ظاهرأ گزارشات جمع بندی شده ای بود که علت موج بریدگی اعضا و به صفررسیدن جذب نیرو وخصوصا دافعه حامیان خارجی از استراتژی ستون پنجمی به روی میز رجوی رسیده بود.
رجوی دراین خصوص مستقیم رفت روی حرف حق بنی صدردرخصوص رفتن به عراق ودرهمین رابطه هیستریک شده بود وبا عصبانیت عجیبی گفت بنی صدر را رئیس جمهور قلابی شورای خود گذاشته بودیم تا او را دل خوش کنیم مردک فکر کرده رئیس جمهور واقعی ماست. به ما امر ونهی می کند وکار به جایی رسانده بود که می گفت عراق نروید صدام سربازان ایرانی را می کشد و با موشک وبمب شهروندان را به خاک وخون می کشد لذا صدام جزام است نروید رادیو مجاهدتان هم که درعراق است بردارید.
رجوی گفت از بنی صدر سئوال کردم رادیوی مان را کجا مستقر کنیم هیچ کشورهمسایه ایران این امکان را به مجاهدین نمی دهد.
بنی صدرگفته بود حتی اگر یک کشتی کرایه کنید ورادیو را روی آن مستقر کنید ودرآب های آزاد باشد وبه جای 24ساعته دایر بودن روزی یک ساعت برقرار باشد بهتر است. چون همان رادیو که شاید فکر کنید نه اسلحه است ونه بمب وفقط حرف است وخبر! اما رادیویی که درعراق باشد ودرراستای جنگ فعال باشد از بمب وموشک های صدام جدا نیست.
رجوی این اعتراف را ناخواسته گاف داد ودر جلسه عمومی گفت وثابت شد خیلی از اعضای شورا آنهایی که یک جو غیرتی داشتند وحاضر به مزدوری وبازی کردن درنقش ستون پنجمی صدام را بر نمی تابند.
حرف بنی صدر نرفتن به عراق بود اما حرف رجوی دراین خصوص چه بود؟
رجوی چون تا سردماغ خود را بیشتر نمی دید گفت کاربه پاسخگویی وجواب پس دادن مجاهدین نمی کشد وما در فاصله کمی رژیم ایران را ساقط می کنیم وآزادی را روی سینی طلایی تقدیم خلق قهرمان می کنیم وآنهایی که به ما درخصوص همکاری باصدام درجنگ خرده بگیرند برای خود درخارجه مثل سگ واق واق می کنند.
دقیقأ ذهن بیمار ومریض رجوی ملعون دجالیت وعدم پاسخگویی بوده وهست وهرجنایتی را در راستای کسب قدرت انجام داده ودرخصوص خصومت با ملت ایران ومنافع ملی آنها به سیم آخرزده بود. کما اینکه وقتی جنگ صدام هم تمام شده بود رجوی ول کن معامله نبود واین تحریم ها وشکنجه های ملت که توسط امریکا واسرائیل تحمیل می شود راندمان جاسوسی های رجوی است.
لعنت بررجوی این خائن به وطن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا