همکاری با بیگانگان

تشبثات فرقه رجوی درغرقاب فروپاشی


دراثرفشارمهلک وتعیین ضرب الاجل  دولت وقت فرانسه ژاک شیراک به فرقه ترویستی رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق به منظورترک خاک فرانسه , شخص رجوی مطابق بهره وری از خط بزدلانه ازبرای حفظ جان بی مقدارخود درتاریخ 17 خرداد 1365 ازپاریس به بغداد عقب نشینی کرد ودرفرودگاه بغداد مورد استقبال شماری ازسران دولت وقت صدام قرارگرفت ومتعاقبا به دیدارصدام شتافت تا ضمن چاکرمنشی واعلام مزدوری تمام وکمال وقرارگرفتن تام درجبهه دشمن متجاوزعلیه ایران وایرانی به حیات خفیف وخائنانه خویش ادامه دهد.

رجوی قبل ازترک فرانسه دریک پیام ویدئویی بطرزمسخره ومضحک والبته دجالانه وفریبنده بلغورکرده بود که ” میروم تا برافروزم آتش برکوهستانها ”

رجوی درآمیخته با ارتش صدام ودرحمایت کامل مالی ؛ لجستیکی و…ربع قرن درمرزهای شمالی کشورمستقرشد وبعنوان ستون پنجم صدام مرتکب بسا جنایات وآدمکشی شد ولیکن ازبرافروختن آتش درکوهستانها که مترادف خط براندازی باشد خبری نشد وبا طی روند مزدوری ووطن فروشی درمعیت صدام دیکتاتور؛ بالاخره مابعد سقوط صاحبخانه وبقول خودش سیدالرئیس بناچارازاسارتگاه مضمحل شده اشرف وخاک عراق با پذیرش شکست خفت بارازخانواده های اسیران حی وحاضردرچهارگوشه سیاج اشرف ازچاله به چاهی عمیق درباتلاق آلبانی گرفتارآمد.

ریزش وجدایی ناراضیان به تنگ آمده درآلبانی درکنارسایرمعضلات ومشکلات اصلاح ناپذیر؛ روند فزاینده تری به خودش گرفت ورجویها با ازدست دادن سلاح ومهمات اهدایی صدام ودورشدن فرسنگها ازمرزکشور؛ دریک برآیند مزدورمنشانه ضدمیهنی افزون برقبل به صاحبخانه جدید یعنی امریکا خاصه جناح جنگ طلب واعوان وانصارورشکسته وبازنشسته متوسل شدند وبرطبل جنگ وتحریم ظالمانه علیه مردمان فهیم کشورمان کوبیدند تا خام خیالانه حاصل بلافصل آنرا که شکاف مابین مردم ومسولین باشد را به تماشا بنشینند وملتمسانه نظاره کنند شاید که تغاری بشکند ماستی بریزد!!

اما امروزرجویها ازخانه سالمندان واقع درزندان مانزآلبانی با ترفند دیگری دارند سرخود ونیروهای نگون بخت را شیره می مالند مبنی براینکه به اقتضای شرایط وبا اعتقاد به اینکه هدف وسیله را توجیح میکند می باید که بطورتاکتیکی یا که استراتژیکی ازفضای مجازی به عنوان سلاح برتربراندازی نهایت بهروری را داشته باشیم تا با ایجاد بحران وبه خطرانداختن امنیت درداخل کشوربتوانیم جنگ امریکا خاصه تحریم روزافزون را برمردم اعمال کرده تا به امیال نابخردانه خود برسیم.

ازاینرورجویها با صدها وبلاگ وتوئیت های گوناگون با رصد کردن اخبارووقایع ایران خاصه مشکلات معیشتی مردم ودربوق وکرنا دمیدن آن سعی دروارونه گویی حقایق جامعه ایران نموده تا ازآب گل آلود واطلاع رسانی به اربابان رشوه گیرخود همچون جان بولتون وجولیانی ؛ ماهی خود را صید کرده که البته فقط بوی داغ کردن حماربه مشامشان رسید.

به قراراطلاع موثق ازیک عضوناراضی مرتبط  ؛ گزارشی دریافت کردم که درجلسه جمعبندی درون تشکیلاتی حول جلسه ورشوواجتماعات ترتیب داده شده مجاهدین درفرانسه ولهستان که به شکست خفتباری انجامید ؛ مسول اول زهرا مریخی به شکست سازمان دربسیج همه جانبه حامیان وهواداران خاصه پناهجویان ایرانی وخارجی نیازمند درکمپ واردوگاههای اروپایی ؛ دراتفاقات دوهفته گذشته وسرمایه گذاری روی جلسه ورشوعلیه ایران وایرانی اعتراف کرد وگفت” جنگ سایبری وفضای مجازی هم دردی ازما دوا نکرد وبعنوان سلاح براندازی کارسازنیامد.”

پوراحمد >

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا