مطالب

رويكرد مزورانه مجاهدین پس از ‪ ۱۱‬سپتامبر

ایرنا
حادثه ‪ ۱۱‬سپتامبر و حوادث بعد از آن كه سبب اعلام مبارزه با تروريزم جهاني شد ، فشارهاي زيادي را به گروه تروريستي مجاهدین وارد ساخت تا آنجا كه آنها را وادار به تغيير در رفتارها و تاكتيك هاي تروريستي خود كرد.
خبرنامه نجات، نشريه خبررساني توابين و نادمين گروه مجاهدین در جديد ترين شماره خود در گزارشي پرده از برخي فرصت طلبي‌ها و تحركات اين گروه تروريستي پس از حادثه ‪ ۱۱‬سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۱‬برداشت.
در اين گزارش آمده است: ابعاد واقعه از يك سو و اجماع جهاني از سوي ديگر مجاهدین را ناگزير كرد به صورت مقطعي و صوري مدعي تغيير رفتار شوند.
در پي وقايع ‪ ۱۱‬سپتامبر و حمله آمريكا به عراق و سقوط صدام، مجاهدين عملا تنها متحد استراتژيك خود را نيز از دست دادند. اين متحد علاوه بر در اختيار گذاشتن خاك عراق به مجاهدین ، در سايه تامين هزينه هاي مالي، لجستيكي ،جاسوسي و… به يك عامل تعيين‌كننده براي مجاهدین تبديل شده بود.
خبرنامه نجات با بيان اين نكته كه راهبرد مجاهدین براي مبارزه با دولت ايران تماما بر روي قابليت هاي بالقوه خاك عراق و همچنين حمايت هاي همه جانبه صدام بنا شده بود مي‌نويسد: سقوط صدام به منزله حذف امكاني بود كه اساس و موجوديت استراتژيك سازمان را رقم مي‌زد.
در اين گزارش همچنين آمده است : به دليل گسترش روزافزون ابعاد و دامنه مبارزه با تروريسم در سطح بين‌المللي ساده‌ترين گزينه براي مجاهدین قرار گرفتن در فاز تازه اي بود كه ضمن دور شدن از كانون توجه جهاني ، راهكارهاي تازه اي را به تناسب تازه‌ترين آرايش جهاني در مقابل ايران تجربه و موقعيت موجهي براي خود دست و پا كنند.
اين خبرنامه با طرح اين موضوع كه آمريكايي‌ها پيشتر مجاهدین را درليست گروه هاي تروريستي وزارت امور خارجه خود قرار داده بودند مي‌نويسد: شرط هر گونه توفيق براي مجاهدین و براي جلب توجه و حمايت آمريكا، القاء اين موضوع بود كه مجاهدین دست از رفتارهاي تروريستي خود كشيده و در جستجوي راه حل هاي دمكراتيك هستند.
به نوشته نجات ، اين راه كارها بيش از هر چيز مولود از دست دادن امكانات بالقوه و بالفعل مجاهدین براي ادامه مشي مسلحانه و تروريستي بود و به هيچ وجه نشانگر متقاعد شدن محتوايي و استراتژيك آنان به راه كارهاي سياسي نبود. مورد استناد قرار دادن مستمر ادعاي راي دادگاه بدوي اتحاديه اروپا مبني بر اينكه مجاهدین از ژوئيه سال ‪ ۲۰۰۱‬مرتكب اقدامات تروريستي نشده اند به آنان اين امكان را داد تا براي جلب حمايت آمريكا، تلاش هاي همه جانبه اي را اعمال نمايند. با اين حال هم آمريكا و هم اتحاديه اروپا كمترين انعطافي نسبت به اين ادعاها از خود نشان نداده اند. آمريكا در تازه‌ترين موضع گيري خود عليه مجاهدین ، اتهامات فرقه اي را نيز ضميمه جرائم تروريستي آنان كرد.
در ادامه اين گزارش آمده است : اين ادعاها در شرايطي دنبال مي‌شد كه مجاهدین كماكان اصرار داشتند مواضع انفعالي و سكوت معني دار خود را در قبال عمليات ‪ ۱۱‬سپتامبر و سازمان القاعده به عنوان شاخص تعيين تكليف با تروريسم جهاني ادامه دهند. اگر چه همين ادعاهاي صوري نيز براي جامعه جهاني مي‌تواند به منزله نوعي انعطاف از جانب سازمان هاي تروريستي مورد توجه و استناد قرار گيرد،اما سبك و سياق رفتارهاي مجاهدین عملا اين امكان را نيز از آنها سلب كرده است. بعلاوه اينكه مجاهدین آنگونه كه در بيانيه گذشته وزارت امور خارجه مورد تاكيد قرار گرفته هيچ نشانه و دليلي كه بتواند بر تغيير رفتار و ماهيت تروريستي مجاهدین تاكيد داشته باشد، نيافته اند.
به نوشته نجات ، تاكيد وزارت امور خارجه آمريكا بر ابقاء نام مجاهدين در ليست تروريستي آنها بر اين موضوع تاكيد دارد كه آمريكايي‌ها به خوبي بر جنبه هاي پايدار و ايدئولوژيكي مجاهدین در ادامه مشي تروريستي و مسلحانه تاكيد دارند. شايد مجاهدین در ميان گروه هاي موجود در ليست تروريستي وزارت امور خارجه آمريكا تنها سازماني باشند كه به صورت جدي و بنيادي مورد مطالعه قرار گرفته و بخوبي دريافته‌اند كه هر گونه تغيير فرضي در راهبرد مجاهدین الزاما و قبل از آن مستلزم تغيير در انديشه و سمت و سوي ايدئولوژيكي آنها است.
اين خبرنامه در ادامه مي‌نويسد: اصرار مجاهدین در تثبيت خود در جبهه ليبراليسم و در ابعاد عيني تر آن قرار گرفتن در شكاف هاي موجود ميان آمريكا و ايران نه ناشي از انعطاف پذيري ايدئولوژيك، بلكه محصول تلاشي مذبوحانه و و برآيند فرصت طلبي آنان است. با تمام اين اوصاف ، مجاهدین كماكان در انزواي ناشي از بسيج جهاني عليه تروريستم قرار دارند.
عمليات تروريستي القاعده در مادريد و انگلستان نيز هيچ تغييري در موضع سكوت مجاهدین نسبت به القاعده ايجاد نكرد.
خبرنامه نجات در تشريح موضع مجاهدین در قبال فعاليت هاي تروريستي گروه القاعده مي‌نويسد: آمريكايي‌ها و غربي‌ها به خوبي به اين حقيقت واقف هستند كه سازمان القاعده و مجاهدین اگر چه ممكن است در تلقي و برداشت هايشان از اسلام كمي متفاوت نشان بدهند، اما در اين مهم ترديدي ندارند كه هر دو استفاده از زور، ترور و ارعاب را در دستور كار خود دارند.
به هر روي، عمليات تروريستي ‪ ۱۱‬سپتامبر اگر چه با سكوت مجاهدین و فقدان موضع گيري آنها در بيرون سازمان نشان از همسويي و وحدت استراتژيك مجاهدین و القاعده مي‌داد،اما مجاهدین با در نظر گرفتن شرايط تازه جهاني دريافتند كه بايد براي دفع جريان رسانه اي و جهاني عليه تروريسم راهكارهاي تازه اي را تجربه كنند.
اين نشريه در پايان مي‌نويسد: با اين حال رويكرد فرصت‌طلبانه مجاهدین پس از وقايع ‪ ۱۱‬سپتامبر نه تنها سودي براي آنان به همراه نداشت ، بلكه عملا دستشان را براي طرف هاي غربي خود و مشخصا وزارت امور خارجه و اتحاديه اروپا رو كرد. ابقاء نام مجاهدین در دو ليست تروريستي وزارت امور خارجه آمريكا و اتحاديه اروپا در سال ‪ ۲۰۰۷‬بر درك و واقع بيني آنها از پديده مجاهدین و رويكردهاي اپورتونيستي آنها تاكيد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا