مجاهدین خلق

همکاری های مجاهدین با دستگاههای اطلاعاتی کشورهای امپریالیستی!

همکاری های سازمان مجاهدین خلق با دستگاههای اطلاعاتی کشورهای امپریالیستی!


علي شمس
باید این نوع همکاریهای سازمان مجاهدین با دستگاههای جاسوسی واطلاعاتی بیگانه را به دو مرحله تقسیم کرد.یکی در زمان حاکمیت صدام در عراق ویک زمان نیز بعد از سقوط صدام توسط نیروهای اشغالگر آمریکائی.
در دوران حاکمیت صدام بیشترین همکاری سازمان مجاهدین با دستگاههای اطلاعاتی عراق بود که البته پاداش آن هم با حمایت مالی و نظامی صدام از آنان داده میشد. در این رابطه شبکه تلویزیونی انگلیس اسکار نیوز وهمچنین تلویزیون الجزایر فیلمی را نیز منتشر کردند که چگونگی ملاقات رجوی با رهبر ی دستگاه اطلاعاتی استخبارات صدام حسین را نشان میدهد که البته در آن فیلم از رجوی بخاطر کمک های بی دریغش در سرکوب کردها توسط رئیس استخبارات عراق تشکر شده و مزد خود را نیز بادلار دریافت میدارد.
البته این همکاری با صدام ودستگاه اطلاعاتی آن امری نبود ه ونیست که برکسی پوشیده باشد. اما همزمان نیز در کشورهای غربی نیز به این همکاری در چند بعد ادامه میدادند که البته برای نویسنده تنها سه نوع آن مشخص است وآ نچه که بطور پنهانی تر انجام میگرفت حرف دیگری است. آنها هرساله بوسیله نمایندگی های خارجی خود موسوم به روابط خارجی یا ار بی که مخفف همان روابط خارجی در هرکشور بود گزارشاتی را مکتوب کرده وبه دوائر دولتی از جمله وزارتهای اطلاعات هرکشور غربی ارسال مینمودند. که درآلمان اینجانب بارها شاهد ارسال چنین نوشته های مکتوب خانم معصومه بلورچی که به دروغ خود را هم دکتر معرفی میکند در حالی که هیچ گونه مدرک دکتری معتبر جز از درمانگاه ارتش مجاهدین ندارد ونماینده شورای ملی باصطلاح مقاومت مجاهدین در آلمان میباشد به اداره حراست از قانون اساسی که در واقع بخش اطلاعاتی آلمان است ، بودم.
در بعد دیگر همکاری علیه پناهندگان بویژه علیه کسانی که از ارتش آنها جدا شده وخود را به شکلی به اروپا رسانده بودند. آنها سعی میکردند با دادن اطلاعات در مورد پناهنده مزبور خط پناهندگی اورا بسوزانند که در این مورد خود یک عضو سابق ارتش مجاهدین که مدتی در دانمارک پناهنده بود وپناهندگی اش رد شده بود وناچارا بعد از چند سال به آلمان آمده ودر آنجا تقاضای پناهندگی داده بود که در مرحله اول قبول شد ولی ناگهان در مرحله دوم ودر جواب دوم جواب ردی گرفت که وی معتقد بود که مجاهدین او را لو داده اند که از دانمارک آمده است.
سومین همکاری مجاهدین با دستگاههای امنیتی دولتهای غربی در رابطه با مخالفین خود بود که سعی میکرد با نامه نگاری در نزد مقامات اطلاعاتی وپلیس کشورهای مربوطه به بدنام کردن مخالفین خود بپردازد واز این طریق آنها را تحت فشار بگذارد وحتی شرایط اخراج آنها را فراهم کند.
مرحله بعد از سقوط صدام :
در این مرحله رجوی از قبل از سقوط صدام با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ودولت آمریکا در ارتباط بود بطوری که محدثین بعد از بمباران اولیه قرارگاههای اشرف برای ترساندن آنها چنین اظهار کرد که :آنها منظورآمریکائی ها میباشند به ما قول دادند که ما را مورد حمله قرا رنمیدهند.
قبل از آن البته در گزارشها از ملاقات افراد سیا و سران مجاهدین در ترکیه گزارش شده بود.
البته بعد از سقوط صدام خط رجوی همان خط سرسپردگی و همکاری صددر صد با نیروهای اشغالگر بود بطوری که خود در آخرین پیامش در یک فرار به جلو گفت :بعد ها به ما نگوئید که ما آمریکائی هستیم!
البته برای اینکه عمق همکاری مجاهدین با دستگاههای امنیتی غرب وکشورهای امپریالیستی را دریابید به این گفته آقای حسین مدنی سخنگوی باصطلاح کمپ اشرف توجه کنید که به روزنامه لوس آنجلس تایمز میگوید :ما آماده هر نوع همکاری باکشورهای دمکراتیک از جمله باآمریکا هستیم که البته این نوع هر نوع همکاری خود را در گفته مامور سیا و گفته مامور پنتاگون با تلویزیون یک آلمان برنامه مونیتور منعکس میکند که مامور سیا از مجاهدین به عنوان تروریستهای خودی یا د میکند و مامور پنتاگون میگوید که : آنها –مجاهدین –برای ما کارهائی میکنند که ما خود از انجام آن شرم داریم. فیلم این برنامه را که به زبان آلمانی است ویک گزارش کامل است تماشا کنید. هشت دقیقه ای میتوانید
فیلم گزارش تلویزیون مونیتور آلمان
که البته در این مورد سر را زیر آب گرفتند که موج رد شود وهیچ گونه موضع گیری در این زمینه نکردند. همان مجاهدینی که در مقابل کوچکترین مساله موضع میگیرند.
همکاری مجاهدین با دستگاههای لابیئیست صهیونیستها نیز در واشنگتن دیگر در پرده هم نیست وخود با افتخار از پشتیبانی آنها از مجاهدین در سایتهایشان یاد میکنند بطوری که دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل برای سردرگم کردن رژیم یک نوع اطلاعات با تصاویر ماهواره ای به مجا هدین باصطلاح برای افشا ی برنامه اتمی رژیم میدهند واز طرف دیگر درداخل کشور ورژیم ماموران خود را فعال میکنند که در زمینه هسته ای رژیم برای آنان اطلاعات جمع آوری کنند ودر واقع مجاهدین در این برنامه با دستگاههای اطلاعاتی امریکا واسرائیل برای انحراف رژیم ودستگاه اطلاعاتی اش دست به مانورهای فاش کردن با تصاویر ماهواره ای ؟ میزنند. که البته دریک اشتباه عملکرد سیا تمامی ماموران مربوطه در داخل کشور لو میروند. مجاهدین در واقع بطوری که رهبر مفقودشان ودر کنف حمایت آمریکا قرار گرفتنشان همیشه میگفت همه چیز را دار وندار خودرا در طبق اخلاص البته نه برای خلق بلکه برای بوش ودستگاه جنگ طلب او قرار داده است تا شاید او نیز در بازی قدرت وتقسیم قدرت وبوی کبابی که بویش به مشامش رسیده است شریک باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا