ترفندهای عوام‎فریبانه‎ ی مجاهدین

دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین در راستای خوش‎خدمتی و جاسوسی علنی برای کشورهای غربی، بخشی از اطلاعات خود را از طرحهای عملیات روانی اسراییل علیه ایران میگیرد، اما بخش قابل توجه و داستان پردازانهاش را از یک راننده ی تاکسی در آلمان میگیرد که مدعی است کارشناس علوم هسته ای است و بههمین خاطر هم هست که گافهای فراوان تخصصی میدهد که صرفاً میکوشد با اشاعهی آن خود را مطرح سازد. از جمله در جریان کیک زرد و ماشهی الکترونیکی و سایر جعلیات که در همان زمان ایراندیدبان، غیرواقعی و تبلیغاتی بودن آنها را افشاء کرد.

در نمونه‎ی اخیر نیز "محدثین" مدیر پروژهی جاسوسی افتخاری باند رجوی، اعلام کرد که راهاندازی آب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم است در حالی که اصولاً « "تولید آب سنگین هیچ ارتباطی به تولید پلوتونیوم ندارد و در این تأسیسات صرفاً ایزوتوپهای لازم برای تولید آب سنگین جداسازی میشود". این رسانهها عمداً با سوءاستفاده از جهل فنی مخاطبانشان پروژهی تولید آب سنگین را با رآکتور آب سنگین خلط میکنند. اساساً بههمین دلیل است که کارخانهی تولید آب سنگین ما در اراک مشمول مقررات پروتکل الحاقی است نه پادمان. این خود نشان میدهد که در این تأسیسات اصلاً مواد شکافتپذیر وجود ندارد که آژانس طبق پادمان بخواهد آن را حسابرسی کند. » *

ایران‎دیدبان

__________________

* توضیحات مهندس سعیدی معاون سازمان انرژی هسته‎ای ایران در مورد تبلیغات برخی رسانههای غربی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.