نظر اداره حراست آلمان درباره نوع رهبری مجاهدین

نظر اداره حراست آلمان درباره نوع رهبری مجاهدین
بوروشور گزارش دوهزار وشش-ترجمه خبرگاه
سازمان از وابستگانش خواستار یک حرف شنوائی مطلق ودر اختیار بودن در سراسر جهان را دارد. این سازمان تحت آتوریته زوج رجوی واین اخری نیز در داخل ارتش آزادی بخش از طر ف زنان حاکمیت میشود.
حاکمیت زنان در شورای ملی مقاومت آگاهانه بعنوان یک مدل مقابل رژیم پاتریاشائی ایران ارائه میشود.
تبلیغاتی که رو به خارج برای دمکراسی انجام میشود در داخل خود سازمان استفاده نمیگردد. یک نوع سیستم به شکل رهبری سکت وار ، اجبار گروهی ، وکولت استالینیستی رهبری بدورمسعود ومریم رجوی وهمچنین سرکوب روانی باعث شد که فعالان در گذشته حداقل برای بر آوردن وظایف خود شخصیت فردی خود را تحت فشار قرار دهند. آنها بایستی که اوامر رهبری خود را بدون هیچ انتقادی به اجرا درآورند. وابستگان به سازمان حتی در گذشته بنا به دستور مسعود رجوی مجبور به طلاق شده و ا زخانواده خود را ایزوله کردند که خود را بطور کامل وبدون هیچ انحرافی برروی کار برای سازمان متمرکز کنند. کودکان این نوع افراد –بطور جداگانه با توجه به نوع جنسیتشان – به اصطلاح به خانه های کودکان به کشورهای غربی آورده شدند.
مدیریت شورای ملی مقاومت نیزتحت اختیار اعضای پرسابقه زن سازمان مجاهدین که تاکنون بطورممتد و بصورت بوروکراتیک و بطور کامل موظف برای گزارش به رهبری در عراق بوده اند ، بوده است.
بعد از از دست رفتن مقر اصلی در عراق بایستی که این نتیجه را گرفت که رهبری حد اقل بطور داخلی دردست مقر مرکز ی اروپائی سازمان مجاهدین در فرانسه است.
البته از مشخصات برای مدیریت همچنان چرخش دادن دایره ای افراد در سطح جهان میباشد. این در تمامی ابعاد مختلف کاری استفاده میشود. در گذشته مساله بیشتر تغییر از مقرهای درخارج ، بویژه اعضای مونث کماندوهای ارتش ازادی بخش به مراکز ومقرهای اروپائی و آمریکای شمالی بوده است.
چرخش ممتد اعضا باعث میشود که یک تخصص در یک نوع کار غیر ممکن شود وبدین وسیله از ایجاد شدن یک مرکز قدرت دیگر در کنار زوج رجوی جلوگیری شود. برای چرخش پرسنلی افراد در سطح جهان و حفظ سلسله مراتب رهبری وعدم ضربه خوردن از سرویس مخفی ایران سازمان از یک سیستم منظم قاچاق افراد استفاده میکند. درگذشته این با استفاده از مدارک جعلی برای افراد استفاده میشد. در این بین سازمان مجاهدین از این روش استفاده میکند که اعضای خود را با کارتهای شناسائی هواداران خود مجهز میکند. اعضای ارتش آزادی بخش ملی تحت یک تعلیمات شدید نظامی قرار دارند. در گذشتنه تحت حمایت بویژه دستگاه اطلاعاتی عراق بطور دسیسه آمیزانه ای اعضای جدیدی را چه در داخل کشور وچه از ایرانیهائی که در کشورهای غربی زندگی میکردند جذب مینمود. در تقریبا پانزده مقر نظامی سازمان در عراق جذب شدگان به سازمان یک آموزش نظامی وهمچنین اموزش جنگ های چریکی میدیدند. سلاحها در درجه اول از انبار ذخائر عراق بود. وبهمین دلیل نیز سازمان وابسته به حسن نیت خواهی دولت عراق بود که از طرف آن بطور آشکارا حمایت میشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا